Hopp til innhald

ING174 Klassisk mekanikk

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler grunnleggende temaer fra mekanikk innen fagfeltet fysikk. Emnet tar for seg noe av det naturvitenskapelige fundamentet for kjemiingeniørutdanning. Emnet skal gi studenten forståelse om grunnleggende fysiske prinsipper.

Innhold:

 • Translatorisk bevegelse: Forflytning, fart og akselerasjon.
 • Krefter: Newtons lover med anvendelser.
 • Arbeid, energi og energibevaring.
 • Bevegelsesmengde, kraftimpuls og bevaringslover for bevegelsesmengde.
 • Rotasjonsbevegelse: Angulær kinematikk, treghetsmoment, kraftmoment, angulært moment og bevaringslover for angulært moment.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • kan gjøre rede for grunnleggende prinsipper og begreper i mekanikk og kan knytte relevans opp mot eget fagfelt

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende fysiske prinsipper i mekanikk innen eget fagfelt
 • kan gjøre rede for grunnleggende fysiske fenomener
 • kan analysere fysiske problemstillinger, velge riktig løsningsstrategi, samt vurdere svarene etter løsning
 • har et relevant begreps- og formelverk
 • kan arbeide både selvstendig og sammen med andre i ingeniørfaglige prosjekter

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle fysiske tankemåter og metoder, problemstillinger og løsninger både muntlig og skriftlig
 • kan kommunisere med andre fagpersoner ved hjelp av fysisk fagterminologi
 • forstår innholdet i og relevansen av ulike fysiske parametere

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Studiets første år.

Undervisnings- og læringsformer

Regneøvinger og forelesninger.

Obligatorisk læringsaktivitet

Tre regneøvinger må være godkjent før eksamen kan avlegges.

Godkjente regneøvinger er gyldig i tre påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 3 timer. Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Lærebok og enkel kalkulator.

Mer om hjelpemidler

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • KJE113 - Fysikk for kjemi - Reduksjon: 5 studiepoeng