Hopp til innhald

INN500 Ansvarlig innovasjon, teknologi og ledelse

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi studentene en introduksjon til innovasjon som fenomen, med et særlig fokus på innovasjoners økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige betydning. Innovasjoner kan være nye teknologier, nye varer og tjenester, nye organisasjonsmåter eller nye produksjonsprosesser. Innovasjoner løser ulike utfordringer, og de som innoverer "presser grensene", utfordrer det bestående og skaper endring. Innovasjoner bidrar i betydelig grad til verdiskapning i samfunnet, samtidig kan innovasjoner også ha en "bakside" i form av uheldige effekter for miljøet, fordelingsmessige utfordringer eller introduksjon av forretningsmodeller som er i en etisk "gråsone". Studenten blir i denne sammenheng introdusert for begrepet ansvarlig innovasjon, dvs. innovasjoner som løser både økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige utfordringer.  

I tillegg til en diskusjon av innovasjoners betydning og effekter, vil emnet også ha fokus på hvordan innovasjonsprosesser ledes og gjennomføres i organisasjoner. Hvordan innovasjonsarbeidet ledes, og hvilke strategiske vurderinger nøkkelpersoner gjør underveis i prosessen for å sikre ansvarlighet i innovasjonsarbeidet, er viktige dimensjoner for å forstå sammenhengen mellom innovasjoner og bærekraftig verdiskapning. Emnet gir derfor en innsikt i fagområdet innovasjonsledelse. Det tas utgangspunkt i en prosessforståelse av innovasjoner, og det knyttes strategiske vurderinger og ledelsesutfordringer til ulike faser i denne prosessen (idestadiet, utviklingsarbeid, implementering, spredning og innovasjoners betydning for verdiskapning i samfunnet). Særlig er vi opptatt av hvordan bedrifter og andre organisasjoner i sitt innovasjonsarbeid ivaretar økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige utfordringer. Emnet tar også for seg betydningen av nettverk og samarbeid for bedrifters innovasjonsevne. Det tas utgangspunkt i anerkjent forskningslitteratur på området. I tillegg anvendes case fra næringsliv i undervisningen.

Emnet består av to moduler:

1) Innovasjoners betydning

Her vil vi presentere innovasjoners betydning for samfunnsutviklingen, eksempelvis hvordan de bidrar til teknologiske skift, digital transformasjon og til å løse miljømessige utfordringer. Særlig vil vi drøfte hva vi forstår med ansvarlig innovasjon, hvordan man kan tilstrebe økt ansvarlighet i innovasjonsarbeidet og hvordan man kan sikre bærekraftig verdiskapning. Vi vil også se på hva som kjennetegner måten vi innoverer på i Norge, og hvor innovativ og bærekraftig Vestlandsregionen er. Her vil det være et særlig fokus på behovet for å introdusere grønne innovasjoner i samfunnet. 

 

2) Innovasjonsledelse

Det rettes her et fokus på hvordan organisasjonsstruktur, kunnskapsflyt og utviklingen av dynamiske kapabiliteter påvirker bedrifters innovasjonsevne, og da særlig deres evne til å ha fokus på ansvarlighet i innovasjonsarbeidet. Her vil vi også drøfte bedrifters innovasjonsstrategier og i hvilken grad bedrifter evner å introdusere innovasjons- og forretningsmodeller som er ansvarlige og bærekraftige. Videre vil det også være et fokus mot betydningen av nettverk og samarbeid for bedrifters innovasjonsarbeid. Her handler det om bedrifters evne til å hente inn nødvendig kunnskap, teknologi og kapital. Viktige tema som strategiske allianser og 'åpen innovasjon' vil også bli drøftet. 

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har avansert kunnskap om innovasjoners betydning i samfunnsutviklingen generelt og i vestlandsregionen spesielt
 • har innsikt i hva som kjennetegner begrepet ansvarlig innovasjon
 • har forståelse av innovasjoners økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige betydning.
 • har inngående kunnskap om innovasjonsledelse og innovasjonsstrategier som teorifelt
 • har inngående kunnskaper om hvordan organisasjoner kan trekke på eksterne ressurser i innovasjonsaktiviteter, f.eks. gjennom åpen innovasjon.

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og anvende ulike teoretiske perspektiver for innovasjon, innovasjonsstrategi og innovasjonsledelse
 • kan bruke relevante begreper og teorier i egne analyser og praktisk anvendelse
 • kan reflektere kritisk over innovasjoners betydning for samfunnet, med et særlig fokus på i hvilken grad innovasjoner kan vurderes som ansvarlige
 • kan formidle teori og relevante problemstillinger innen innovasjonsfagfeltet

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og reflektere selvstendig over innovasjoners betydning i samfunnsutviklingen, herunder ansvarlig innovasjon
 • kan anvende kunnskaper fra innovasjonslitteraturen og kommunisere denne til flere målgrupper
 • kan anvende innovasjonsteori og selvstendig analysere og vurdere hvordan organisasjoner kan sikre ansvarlighet i eget innovasjonsarbeid

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger og studentaktive seminarer med tilhørende presentasjoner. I tillegg vil det også bli lagt opp til deltakelse på seminar hvor bedrifter og næringer presenteres.  Studentene er forventet å være aktive i undervisningen gjennom å stille spørsmål, svare på spørsmål og å vise evne til kritisk refleksjon over fagstoffet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at kandidaten kan framstille seg til eksamen:

 • Deltakelse på ett seminar med bedrifter
 • Presentasjon av skisse til semesteroppgave

Godkjente arbeidskrav er gyldige i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semester

Vurderingsform

Deleksamen med en semesteroppgave og en skriftlig eksamen. Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Semesteroppgaven utgjør 40 % av endelig karakter og den skriftlige eksamenen utgjør 60%.

Karakterskala er A-F der F er ikke bestått.

 • Studentene kan skrive semesteroppgave enten alene eller i grupper på to studenter. Oppgaven skal være på 15-17 sider for studenter som skriver alene og 20-22 sider for studenter som skriver i gruppe på to. Det skal brukes skriftstørrelse 12 og linjeavstand 1,5.
 • Skriftlig eksamen, 4 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • MOØ210 - Innovasjon og strategi - Reduksjon: 6 studiepoeng