Hopp til innhald

INN599 Masteroppgave

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

I emnet skal studenten arbeide med et selvstendig forskningsarbeid; masteroppgaven. Målet til emnet er å gi studenten kompetanse til å gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid. Studenten skal tilegne seg dybdekunnskaper om et spesifikt problemområde/teorifelt valgt for oppgaven og studenten skal lære å bruke relevante forskningsmetoder. Gjennom masteroppgaven skal studenten demonstrere kunnskaper innen forskningsdesign og metode og kunne anvende relevant forskningslitteratur innen sentrale kunnskapsområder i masterprogrammet. Masteroppgaven skal være et empirisk forskningsprosjekt, med en teoretisk del og en analyse/diskusjonsdel med empiriske data.

Studenten kan bygge videre på arbeider fra ingeniør-/realfagsutdanningen, støttet av relevante emner i masterstudiet. Studenten kan f.eks.. videreutvikle teknologi/produkt gjennom testing og prototyping i kombinasjon med bruker-undersøkelser, markedsstudier.  

Det legges også til rette for at studenter kan skrive en masteroppgave som er tematisk relatert til et eget entreprenørskaps- eller innovasjonsprosjekt, og kan bruke relevant teori fra masteremner. Disse entreprenørskaps- og innovasjonsoppgavene skal tilfredsstille akademiske krav med teori og empiridel. To studenter kan skrive masteroppgave sammen. Studenten skal få oppnevnt en veileder i 3.semester, i forbindelse med INN526 Forprosjekt masteroppgave: Litteraturgjennomgang, forskningsdesign og metode. 

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har inngående kunnskap om hvordan man gjennomfører et selvstendig forskningsprosjekt innen innovasjon og entreprenørskapsfeltet
 • har avansert kunnskap om et spesifikt problem/teoriområde valgt som tema for oppgaven
 • har avansert kunnskap til å kritisk vurdere ulike kilder av data og annen informasjon
 • har inngående kunnskaper til å gjennomføre en forskningsprosess, med valg av forskningstema, teoretiske og metodiske tilnærminger, formulere forskningsspørsmål/hypoteser og analysere empiriske data

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og kritisk håndtere ulike data-kilder for bruk av data, teorier og litteratur
 • kan analysere, planlegge og fullføre et forskningsprosjekt
 • kan organisere, oppsummere og analysere data og bruke relevante metoder
 • har inngående ferdigheter i å gjøre selvstendige, kritisk analyser og tolkning
 • har inngående ferdigheter i å skrive et vitenskapelig arbeid, med relevante og logiske argumenter og vise til ulike referansekilder

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og forstå forskningsprosjekter og vitenskapelige artikler
 • kan kommunisere et avansert, selvstendig arbeid og beherske språk og terminologi fra det akademiske feltet
 • kan kommunisere forskningsresultater til et bredere publikum
 • kan analysere og forstå styrker og svakheter ved forskningsarbeid

Krav til forkunnskaper

INN522 Forskningsdesign og metode

INN526 Forprosjekt masteroppgave: Litteraturgjennomgang, forskningsdesign og metode

Undervisnings- og læringsformer

Masteroppgave emnet har et oppstartsmøte hvor studenter og veiledere får introduksjon til hvilke krav som stilles til masteroppgaven, student-veileder relasjonen og forventninger og forskningsetikk, NSD søknad. Veileder skal veilede studenten/studentene (maks 2) i arbeidet med masteroppgaven. Studenten kan få tildelt to veiledere, hvis oppgaven omfatter både en teknologidel og en samfunnsfaglig del. En veilederkontrakt fylles ut og signeres av både veileder og student.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at kandidaten kan framstille seg til eksamen:

-          Poster i tråd med gitt mal til EXPO ved HVL

Vurderingsform

Masteroppgaven og en justerende muntlig eksamen. 

Karakteren for masteroppgaven vil bli annonsert minst 24 timer før justerende muntlig eksamen skal begynne. Karakteren kan bli justert opp eller ned maksimum en karakter.

Hvis to studenter skriver masteroppgave sammen, så får de samme karakter på både skriftlig og muntlig vurdering.

Masterkomiteen består av to medlemmer, hvor en er ekstern. De to medlemmene i masterkomiteen må bli enige om karakter. Hvis medlemmene er uenige om karakter, skal en ny komite oppnevnes og en ny muntlig eksamensdato settes.

Karakterskala fra A-F hvor F er ikke bestått

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler