Hopp til innhald

KUN808 Sang og stemmebruk

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Stemmen vår er et av våre første kommunikasjonsmidler og mennesket sitt eldste musikkinstrument. Stemmen er kroppslig og personlig.

Sang er en ressurs i arbeidet med så vel fellesskap og demokrati som livsmeistring.

Emnet tar for seg sang, stemmebruk og muntlig formidling i vid forstand,  både med fokus på stemmen som profesjonsredskap og gjennom musikalske og dramatiske metoder i ulike faglige kontekster.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • Stemma som profesjonsredskap
 • Sangteknikk
 • Stemmehelse, stemmeanatomi og vokal utvikling.
 • Sang, samspill og muntlig kompetanse
 • Akkompagnement av sang
 • Sang som ressurs i arbeidet med fellesskap, demokrati og medborgerskap

Ferdigheter

Studenten har ferdigheter i

 • Sang
 • Stemmepleie
 • Muntlig formidling
 • Ledelse av sang i ulike kontekster
 • Digitale og elektroniske hjelpemiddel i arbeid med sang og muntlig formidling

Generell kompetanse

Studenten kan

 • Bygge repertoar for bruk av sang og muntlig formidling i ulike kontekster
 • ulike tilnærmingar og arbeidsmåter som inviterer og motiverer til deltaking til sang/aktiv stemmebruk
 • reflektere rundt hvordan sang kan bidra til fellesskap og kulturforståelse

Anbefalte forkunnskaper

Erfaring fra arbeid med musikk og/eller drama, gjerne i undervisningskontekster.  

Undervisnings- og læringsformer

Arbeid med praktiske aktiviteter på samlinger, arbeid i grupper, individuell rettleiing, praktiske utprøvinger, diskusjonsforum med erfaringsdeling, forelesninger, synkron og asynkron nettundervisning.  

Obligatorisk læringsaktivitet

Praktisk utprøving av opplegg knytt til sang og/eller stemmebruk med digital dokumentasjon og refleksjonsnotat.

Praktiske-metodiske læringsaktiviteter på samlinger.

Vurderingsform

Digital hjemmeeksamen i gruppe.

Podkast på ca 15 min varighet, der gruppen diskuterer utfordringer og muligheter knytt til sang og stemmebruk.

Eksamen blir vurdert til bestått/ikke bestått. Ved stryk kan studenten levere ny oppgave ved neste anledning, i gruppe eller individuelt .

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler