Hopp til innhald

MAF520 Klinisk arbeid med individer, par og foreldre

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Gjennom emnet kan studenten utvikle en grunnleggende kompetanse i relasjonelt og familieterapeutisk arbeid med individer, par og foreldre. Emnet knytter kunnskap og ferdigheter om systemiske tilnærminger til relasjonelt arbeid med individer, par og med foreldre. Sentrale elementer i systemisk og narrativ terapi presenteres både teoretisk og i vekselvirkning med praktiske øvelser.

 Emnet skal bidra til at studenten tilegner seg en grundig forståelse av relasjonelt arbeid med individer, par og foreldre i praksis. Aktuelle problemstillinger og utfordringer fra egen arbeidspraksis er sentralt.

 Emnet bidrar til utvikling av terapeutisk kompetanse i egen yrkesrolle. Trening på ferdigheter og tilbakemelder på terapeutisk arbeid står sentralt. Emnet fokuserer også på studentens forhold til seg selv og andre menneske, sine erfaringer, opplevelser, ideer og diskurser. Temaene knyttes opp mot studentenes praksis, veiledning og personlige og profesjonelle utvikling.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: 

Studenten…

 • har teoretisk og forskningsbasert kunnskap og et faglig repertoar som grunnlag for relasjonsorientert arbeid med par
 • har teoretisk forskningsbasert kunnskap og et faglig repertoar som grunnlag for relasjonsorientert arbeid med foreldre
 • har teoretisk forskningsbasert kunnskap og et faglig repertoar som grunnlag for relasjonsorientert arbeid med individer
 • har kunnskap om og kan identifisere og gjøre rede for egne bidrag i terapeutiske prosesser

Ferdigheter: 

Studenten…

 • kan planlegge og gjennomføre parsamtaler og parterapi
 • kan planlegge og gjennomføre individuelle systemiske og narrative samtaler
 • kan planlegge og gjennomføre systemisk foreldreveiledning
 • kan anvende og reflektere rundt sentrale systemiske og narrative teorier i møter med par og foreldre
 • kan mestre ulike lytte- og samtaleferdigheter på en selvrefleksiv og profesjonell måte

Generell kompetanse: 

Studenten…

 • kan kritisk reflektere, vurdere og begrunne egen terapeut/veilederrolle og valg i arbeid med individer, par og foreldre
 • kan anvende relasjonelle kunnskaper og ferdigheter i utfordrende samtaler
 • kan identifisere og analysere utfordringer og etiske dilemmaer i arbeid med individer, par og foreldre har økt oppmerksomhet på egne kommunikasjonsmønstre, verdier og holdninger

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Bestått emne MARA500 og MARA510

Undervisnings- og læringsformer

Det vektlegges og tilrettelegges for studentaktive læringsformer der studentene vil engasjeres i ulike former for strukturert egenaktivitet i grupper og rollespill. Forelesninger, demonstrasjoner og video benyttes også.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

1. Gjennomført 20 timer med klinisk ekstern veiledning.

2. Utarbeide oversikt over 20 praksis timer.

3. 80 % tilstedeværelse på obligatorisk studentaktiv- og erfaringsbasert undervisning.

Godkjente læringsaktiviteter er gyldig i tre påfølgende semestre. 

Vurderingsform

Oppgave 

Oppgave i form av et genogram  (figur over familiemedlemmers tilknytning til hverandre) og tilhørende refleksjonsnotat på minimum 1000 ord

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk 

Bestått /ikke bestått

Ny eksamen 

Ved ikke bestått, leverer studenten en ny oppgave til ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler