Hopp til innhald

MAS123 Energi: Forbruk, kilder og teknologi

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Tilgang på rimelig energi synes å være grunnleggende for økonomisk utvikling. Det alt vesentligste av verdens energiforbruk er fossilt. Dette er en endelig ressurs og forbrenning av olje, gass og kull medfører store klimagassutslipp og lokal forurensing. I dette emnet redegjøres det for energisituasjonen nasjonalt og globalt samt hvilke alternative energikilder som finnes og teknologi for å utnytte disse.

 

Innhold

 • Energibruk - globalt og nasjonalt.
  • Vannenergianlegg.
  • Vindenergianlegg.
  • Bølgeenergi.
  • Bioenergi.
  • Avfallsenergi.
  • Solenergi.
  • Hydrogen som energibærer.
  • Tidevann.
  • Havstrømmer.
  • Geotermisk energi.
  • Saltgradienter.
  • Energiøkonomisering.

Læringsutbytte

Ved fullført emne MAS123 Energi: Forbruk, kilder og teknologi har studenten følgende kvalifikasjoner:

Kunnskaper

 • Redegjøre for hovedtrekkene i energiforsyning nasjonalt og globalt.
 • Redegjøre for de fornybare energikilder og teknologier for å utnytte disse.

Ferdigheter

 • Utføre overordnede beregninger ved energikonvertering fra kilde til bruk.
 • Bruke energistatistikker fra anerkjente kilder og gjøre enkle analyser på basis av disse.

Generell kompetanse

Reflektere over egen faglig utøvelse, arbeide i grupper, rapportskriving og presentasjon.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende termodynamikk

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, regneøvinger, gruppearbeid og presentasjon. Ekskursjoner i den grad det er mulig. En prosjektoppgave med fordypning innen et emne i faget gjennomføres som gruppearbeid (ca 4 -6 personer pr gruppe). Prosjektoppgaven er obligatorisk og vil inngå som en del av pensum. Det er obligatorisk tilstedeværelse ved gruppearbeid og presentasjoner.

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatorisk deltagelse på workshop.

Senest 2 uker før innlevering av prosjektoppgaven gjennomføres en workshop hvor hele klassen deltar. Alle gruppene presenterer sin oppgaver. For hver gruppe  settes det av 25 minutter til presentasjon og inntil 10 minutter med spørsmål og tilbakemeldinger fra klassen. Alle på gruppen må delta på presentasjonen. 

Vurderingsform

Vurderingen består av tre deler:

Deleksamen 1 underveis. Skriftlig eksamen, 3 timer. Teller 30 %

Deleksamen 2 underveis. Skriftlig eksamen, 3 timer. Teller 30 %

Prosjektoppgave rapport teller 40%

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått. Alle deler må være bestått for at faget skal være bestått.

Karakter fra alle delene blir lagret slik at ved stryk i en del er det kun nødvendig å gå opptil ny eksamen i den del man har strøket. Ny/utsatt eksamen kan kun finne sted i det semesteret hvor faget undervises.

Hjelpemidler ved eksamen

Kopi av BP Statistical Review

Enkel kalkulator

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOM151 - Energikilder, energikonvertering og nyere energiteknologi - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ING3036 - Fornybar energi og petroleumsproduksjon - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • MAS310 - Fornybar energi - Reduksjon: 5 studiepoeng