Hopp til innhald

MAS504 Energiøkonomi

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Fremtidens økonomiske system er sirkulært og FNs bærekraftsmål er en operasjonalisering av kravene som stilles til fremtidens organisasjoner. De økonomiske aktørenes mulighetsområde bestemmes av bærekraftsmålene. Dette ligger til grunn for kursinnholdet. I emnet er det bærekraftsmål 7 (Ren energi til alle) og bærekraftsmål 15 (Livet på land) som har størst relevans.

Investeringer, hvor målet er å produsere eller spare energi, må være lønnsomme både for bedriften og for samfunnet. For å kunne evaluere slike investeringer skal studentene få innsikt i: budsjettering av kontantstrømmer, alternativkostnader og avkastningskrav, inflasjon, beregning av nåverdi og internrente, finansiering og ulike typer lån, avkastning på egenkapitalen, virkningen av skatter og subsidier og andre incentivordninger, det sirkulære økonomiske systemet, kostnader til bruk av natur, verdien av naturmangfold, eksternaliteter og samfunnsøkonomisk optimalitet, vurdering av usikkerhet, real opsjonsteori og verdien av fleksibilitet.

Emnet har tre hovedbolker:

1. Tradisjonell grunnleggende investering- og finansieringsteori.

2. Det sirkulære økonomiske systemet.

3. Vurdering av usikkerhet og realopsjonsteori.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Studenten…

• har inngående kunnskap om de grunnleggende begrepene innen investerings- og finansieringsteori.

• forstår hvordan målsettingen om en sirkulær økonomi påvirker investeringsbeslutninger.

• har kunnskap og innsikt i hvordan usikkerhet og endringsmuligheter påvirker investerings- og finansieringsbeslutninger.

Ferdigheter

Studenten…

• kan beregne den bedriftsøkonomiske og den samfunnsøkonomiske lønnsomheten til investeringer i energirelaterte prosjekter.

• kan foreta analyser, beregninger og simuleringer for å kartlegge investeringsprosjektenes usikkerhet.

• kan forklare hvordan målsettingen om en sirkulær økonomi operasjonalisert gjennom FNs bærekraftmål angir energiprodusenters mulighetsområde.

Generell kompetanse

Studenten…

• kan presentere og forklare resultater både muntlig og skriftlig.

• kan forklare forskjellen på det sirkulære økonomiske systemet og det tradisjonelle lineære økonomiske systemet.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger med innlagte øvinger.

Obligatorisk læringsaktivitet

Tre arbeidskrav i form av skriftlige innleveringer, ett fra hver av hovedbolkene i emnet.

Alle arbeidskravene må være godkjent for at studenten skal få avlegge eksamen.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, fire timer.

Karakterskala A til F, hvor F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Excel

Mer om hjelpemidler