Hopp til innhald

MBA516 Masteroppgave

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet er obligatorisk og ligger i programmets 6., 7. og 8. semester.

Emnet omfatter skriving av en masteroppgave.

Valg relatert til masteroppgaven gjøres i samarbeid med veileder(e).

Veiledningen knyttet til masteroppgaven er en viktig del av læringsprosessen og ivaretas av oppnevnt(e) veileder(e) og i tilknytning til en aktiv forskergruppe, såfremt dette er mulig.

Emnet er tilgjengelig for internasjonale studenter med tilstrekkelige forutsetninger.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

  • har avansert kunnskap til forskningslitteraturen innenfor området som oppgaven skrives i
  • har inngående kunnskap om relevante forskningsmetoder
  • har inngående kunnskap om forskningsetiske problemområder og gjeldende retningslinjer

Ferdigheter

Studenten

  • kan analysere og forholde seg kritisk til forskningslitteratur og anvende denne til å strukturere og formulere faglige resonnementer
  • kan formulere og begrunne en klar problemstilling, velge en relevant metode og datasett, tolke resultater (for empiriske prosjekter) og utfordre/utvikle teori på feltet (for teoretisk orienterte oppgaver)
  • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldene forskningsetiske normer,

Generell kompetanse

Studenten

  • kan orientere seg på et forskningsfelt og bruke relevant forskningslitteratur på en selvstendig måte
  • kan identifisere og analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
  • kan skrive på en akademisk tekst på et avansert nivå
  • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet

Krav til forkunnskaper

Studenten må ha fullført emnene MBA511, MBA512, MBA513 og MBA514.

I studieforløp, der MBA515 og MBA516 gjennomføres over to (2) år, må studenten ha deltatt i eksamen i MBA515 for å kunne begynne på MBA516, og studenten må ha fullført MBA515 for å kunne fortsette med de to siste semester med masteroppgaven.

I et tilpasset studieforløp, der MBA515 og MBA516 gjennomføres over et (1) år, må studenten fullføre MBA515 i årets første semester.

Dersom det foreligger særlige omstendigheter, kan det dispenseres fra disse kravene.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen skjer hovedsakelig i form av veiledning og veiledningsseminarer.

Studentene arbeider selvstendig med masteroppgaven, men er forpliktet til jevnlig å delta i veiledning. To studenter kan skrive en felles masteroppgave med likeverdige bidrag.

Studentene arbeider med kritisk lesing av forskningslitteratur, innsamling og tilrettelegging av data, analyse og tolking av resultater.

Studentene forventes å ta del av bibliotekets ressurser innenfor utvikling av akademisk skriving. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Tekstutkast og presentasjon.

I 8. semester, senest to måneder før levering av masteroppgaven, leverer studenten skriftlig utkast til sentrale deler av oppgaven, presenterer prosjektet sitt på et seminar og gir tilbakemelding på medstudenters presentasjoner med tilhørende tekstgrunnlag

Retningslinjer for de obligatoriske læringsaktivitetene gis ved semesterstart.

Det vil bli gitt én (1) ny mulighet for å kompensere for de som ikke får godkjent en obligatorisk læringsaktivitet.

Godkjente obligatoriske læringsaktiviteter er gyldig i to (2) år etter godkjenning.

Vurderingsform

Masteroppgave.

Masteroppgaven skal være på 20.000 - 30.000 ord (forside og eventuelle vedlegg ikke medregnet).

To studenter kan skrive en felles masteroppgave med likeverdige bidrag. Samskrevne oppgaver skal ha et omfang på 35.000-45.000 ord.

Oppgaven skrives i en mal.

Retningslinjer og mal for masteroppgaven gis ved semesterstart.

Masteroppgaven kan ikke leveres før obligatoriske læringsaktiviteter er godkjent og alle andre emner er fullført.

Karakterskala: A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Informasjon om ny/utsatt eksamen finnes på høgskolens nettsider.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler