Hopp til innhald

MGUPR501 Praksis 5. år, 15 dager

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Dette er femte praksisemne og en obligatorisk del av grunnskolelærerutdanningen. Studentene skal gjøre seg kjent med innholdet i denne planen og retningslinjene for praksisstudiet i grunnskolelærerutdanningen.

Gjennom studiet skal studentene møte utfordringer og krav som stilles til en profesjonell grunnskolelærer. Praksisopplæringen skal være veiledet , vurdert og variert. Veiledning og vurdering av studenter er et fellesansvarsområde mellom praksislærere og høgskulelærere. Praksisopplæring og studiefag henger tett sammen. Denne helheten er avgjørende for den kompetansen studenten får som grunnskolelærer. Praksisskolen er en læringsarena på lik linje med høgskolen. De forskjellige aktørene skal samarbeide om å utvikle studentenes lærerkompetanse.Kunnskap fra fagstudiene bringes ut i praksis og erfaring fra praksis bringes tilbake til fagstudiene. Dette skal danne grunnlaget for studentenes evne til å utvikle faglig og didaktisk kompetanse.

I 5.studieår er den forskende lærer hovedfokus.

Tema som kan brukes som utgangspunkt for samtaler med studentene er den forskende lærer, elevmangfold, måloppnåelse, lokale og nasjonale planer, profesjonsetikk og didaktiske konsekvenser, I tillegg kan studentenes arbeid med masteroppgaven være utgangspunkt for samtaler.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • Har kunnskap om konkret forsknings- og utviklingsarbeid i praksisskolen

Ferdigheter

Studenten

 • Kan gjennomføre profesjonsrettete, praksisrelevante, selvstendige og avgrensede forskningsprosjekt i tråd med forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan bidra aktivt til endringsprosesser og ta ansvar for samarbeid om faglig og pedagogisk nytenkning i skolen og involvere lokalt samfunns-, arbeids- og kulturliv i opplæringen
 • Kan styrke internasjonale og flerkulturelle perspektiv ved skolens arbeid og stimulere til demokratisk deltakelse og bærekraftig utvikling
 • Kan opptre profesjonelt og rette seg etter gjeldende normer, regler og lover i arbeidslivet

Krav til forkunnskaper

MGUPR401

Undervisnings- og læringsformer

Studenten følger arbeidsdagen og arbeidsoppgaver til praksislærer så langt det er mulig, inkludert teamarbeid, møter og skole-hjem-samarbeid. I tillegg skal studenten observere når praksislærer og medstudenter underviser og vil bli trukket inn som medlærere når andre har undervisningsansvar, f.eks. ved gruppedeling eller i elevveiledning.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Det er obligatorisk å gjennomføre 15 dager praksis i grunnskolen.
 • Det er obligatorisk frammøte til praksisforberedende møter og undervisning.
 • Refleksjonsnotat: studenten skal utarbeide et notat med egne læringsmål før praksisperioden. Læringsmålene skal være basert på læringsutbytteformuleringene i denne emneplanen. Notatet skal inneholde refleksjon over læringsmålene og forventninger til medstudenter, praksislærer og og praksisskolen.
 • Planleggingsdokument: Når studenten har ansvar for en undervisningsøkt, skal studenten lage et planleggingsdokument. Planleggingen kan gjerne gjøres i samarbeid med medstudenter og etter veiledning fra praksislærer. Praksislærer skal motta dokumentet i god tid før undervisningen slik at studenten kan få veiledning før undervisningsøkten.
 • Selvevaluering: Studenten leverer selvevaluering til sluttsamtalen.
 • Evaluering: Studenten skal evaluere praksisperioden.
 • Det er obligatorisk å delta på profesjonsøkter. Studentene må ha 80% oppmøte på øktene.

Vurderingsform

15 dager praksis.

Karakterskala: Bestått/ ikke bestått.