Hopp til innhald

NAB2052 Marint maskineri

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Grunnleggende kunnskaper om motoranlegg og maskinromssystemer innenfor teknisk skipsutstyr. Dette sees også på knyttet til grønn omstilling for maritim næring og maritim cybersikkerhet.

Læringsutbytte

- Kunnskaper:

Studenten

 • kjenner til marine motorers oppbygning og virkemåte
 • har kunnskap om dieselmotorens systemer
 • har kunnskap om små, mellomstore og store dieselmotorer
 • har bred kunnskap om drift av skip og motoranlegg, og maskiner drevet med damp og gass
 • har kunnskap om kuldeanlegg og hydrauliske systemer.
 • har kunnskaper om grønn omstilling i maritim næring
 • har kunnskaper om maritime cybersikkerhetsutfordringer i tilknytning til marint maskineri og tilhørende utstyr om bord

- Ferdigheter:

Studenten

 • kan utføre enkle bunkerskalkulasjoner
 • kan utføre kuldetekniske beregninger
 • kan utføre hydrauliske beregninger

- Kompetanse:

Studenten

 • har kjennskap til funksjonsprinsipper for skipsmaskineri og hjelpemaskineri på skip
 • har kjennskap til tekniske uttrykk relatert til skipsmaskineri
 • har kompetanse om marint maskineri på ledelsesnivå i henhold til STCW 78 med tillegg, tabell A-II/2
 • har kjennskap til sikkerhetstiltak om bord i henhold til ISPS-koden
 • kan diskutere problemstillinger knyttet til grønn omstilling i maritim næring og maritime cybersikkerhetsutfordringer med andre innenfor fagfeltet

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

NAB1001 Fysikk, NAB2011 Varme og Strømningslære.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, regneøvelser, selvstudium og eventuelle ekskursjoner.

Obligatorisk læringsaktivitet

2 Skriftlige innleveringer, begge må være godkjent for å ta eksamen. 

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 3 timer, teller 100 % på endelig karakter.

Gradert karakter A-F.

Hjelpemidler ved eksamen

Teknisk formelsamling (Pedersen, Gustavsen, Kaasa og Olsen)

Godkjent kalkulator er: Casio fx-991EX.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • NAB2005 - Teknisk drift av skip - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • NAB3022 - Drift av skip - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • NABP2001 - Maritim teknologi - Reduksjon: 5 studiepoeng