Hopp til innhald

PHD903 Forskningsmetodologi og -design

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet utgjør ph.d.-studiets felles kurs i forskningsmetodologi- og design. Det skal gi en innføring i forskningsmetodologi på generelt nivå - konkretisert gjennom utvalgte kvantitative og kvalitative forskningsdesign. Kurset går nærmere inn på utvalgte kvalitative og kvantitative metoders særpreg og deres teoretiske grunnlag og premisser. Det blir fokusert på sammenhenger mellom danning og didaktiske praksiser som ulike forskningsstrategier representerer. Kurset er eksemplifiserende og gir erfaringer i hvordan ulike analytiske tilnærminger skaper ulik innsikt. Det blir også et seminar der forskningsstrategier relateres til studentenes egne prosjekter

Kurset gir innføring i et spekter av forskningsmetoder og -strategier som kvalitative intervju, hermeneutisk tekstanalyse og statistiske analyser. Det blir drøftet hvilke bidrag kvantitative og kvalitative tilnærminger vil kunne ha i studier av danning og didaktiske praksiser. Det innebærer å se metodevalg inn i en forskningshistorisk og forskningskulturell sammenheng, og reflektere over og knytte forbindelser mellom vitenskapelige teorier og konkret forskningspraksis. Kurset utdyper hvordan forskningsmetode er innpasset i forskningens metodologi og hvordan kombinasjon av kvalitative og kvantitative metoder og triangulering gir grunnlag for kritisk innsikt og metodologisk utvikling.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende totale læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om sammenhenger mellom vitenskapsteori, metodologiske og forskningsetiske refleksjoner, vurderinger og praksiser
 • har forståelse for hvordan historisk, kulturell, ideologisk og politisk kontekst kan prege forskningsdesign og -begreper
 • har kunnskap om ulike typer design, analytiske perspektiver, og dokumentasjons- og formidlingsstrategier i kvalitativ og kvantitativ forskning

Ferdigheter

Studenten

 • kan vurdere og analysere forskningsdesign og forskningsresultater innenfor fagområdet
 • kan kritisk drøfte hvordan forskningsdesign/-begreper er preget av historisk, kulturell, ideologisk og politisk kontekst
 • kan gjennomføre og lede datainnsamling og analyser med anvendelse av kvalitative og kvantitative forskningsredskap på høyt faglig nivå

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjennomføre forskningsmetodisk arbeid med etisk bevissthet og faglig integritet og formidle i internasjonale fora
 • kan håndtere komplekse forskingsfokus og forskningsmetodiske spørsmål
 • kan utvikle gode forskningsstrategier for eget feltarbeid og kritisk vurdere egne og andres forskningsprosjekt og publiseringer innenfor fagområde

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Samlingsbasert undervisning i form av forelesninger, seminarer, diskusjoner og studentpresentasjoner. Studentene presenterer og diskutere sitt valg av forskningsstrategier og metoder for medstudenter og kursholder. Det vil gis veiledning på oppgaven.

Opptaksbegrensning: 25 studenter. Ved færre enn 5 påmeldte deltakere forbeholder ph.d.-programmet seg rett til å avlyse kurset.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Det er obligatorisk frammøte på all undervisning.
 • Studentene skal gi en muntlig presentasjon av utkast til vitenskapelig tekst med relevans for eget ph.d.-prosjekt. Presentasjonen skal ha et omfang på ca. 20 min. Den vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Vurderingsform

Individuell, vitenskapelig tekst om en avgrenset metodisk problemstilling med relevans til eget ph.d.-prosjekt. Teksten skal beskrive og diskutere metodisk fremgangsmåte og argumentere for valg ut fra vitenskapsteori og litteratur om kvalitativ eller kvantitativ metode. Teksten skal ha et omfang på 3500-4000 ord inkludert litteraturliste.

Teksten vurderes som bestått/ikke bestått (bestått tilsvarer et akademisk nivå tilsvarende karakteren B) av intern og ekstern sensor på grunnlag av læringsutbyttebeskrivelser for emnet.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler