Hopp til innhald

PHD905 Lærerprofesjonen

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet tilbys våren 2022.

Emnet er en valgfri del av ph.d-studiet Studier av danning og didaktiske praksiser. Det er rettet mot studenter som ønsker en fordypning i profesjonsteori og profesjonsforskning for å få innsikt i danning og didaktiske praksiser. Et sentralt tema er lærerprofesjonen og danningsoppdraget. Kurset retter seg mot alle fag og fagområder i barnehage og skoleverket, og utdanning for dette.

Kurset oppholder seg ved sentrale aspekter ved lærerpraksis som profesjonspraksis og med særlig oppmerksomhet mot tilrettelegging for danning gjennom didaktiske praksiser, i barnehage og skoleverk. Det problematiserer og viser frem karakteristiske trekk ved lærerprofesjonens fremvekst, dens fremtredelsesform og posisjon og dens mulige effekt i det senmoderne samfunn og i fremtidas samfunn.

Kurset diskuterer ulike forståelser av hva det innebærer å være profesjonell og hva disse forståelser skaper av felt og implikasjoner for politikk, forskning, utdanning, didaktisk virksomhet og danning. I den sammenheng rettes oppmerksomheten mot forventninger til lærerprofesjonalitet slik disse kan identifiseres på ulike nivåer: som politiske forventninger til lærervirke som profesjonsvirksomhet uttrykt i bl.a. styringstekster; som lærerprofesjonens forventninger til seg selv som profesjon (dens selvforståelse) uttrykt i bl.a. profesjonsspesifikke tekster og debattbidrag; som lærerens hverdagslige yrkespraksis som profesjonsutøver, identifisert i konkret yrkesvirksomhet og studier av slik virksomhet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har god kunnskap om lærerprofesjonens utforming og relasjon til andre aktørgrupper
 • har god kunnskap om lærerprofesjonen som aktør og arena for danning og didaktiske praksiser
 • har innsikt i profesjonsteori og kjenner metoder for å utforske sammenhenger mellom profesjonalisering, danning og didaktiske praksiser
 • har kunnskap som muliggjør utvikling av nye strategier og dokumentasjonsformer innenfor fagområdet for kurset

Ferdigheter

Studenten

 • kan utvikle, planlegge og gjennomføre forskning som angår lærerprofesjonens danningsoppdrag og danningspraksis
 • kan håndtere ulike redskap, (bl.a. audio-visuelle og narrative former) for dokumentasjon og formidling av profesjonsvirksomhet som danningspraksis

Generell kompetanse

Studenten

 • kan identifisere og artikulere etiske problemstillinger som kan reises i forbindelse med profesjonsvirke som danningspraksis og forskning på dette
 • kan initiere og gjennomføre komplekse profesjonsrettede forsknings- og utviklingsprosjekter i samarbeid med aktører i praksisfeltet
 • kan formidle forskning om lærerprofesjonens arbeid som danningspraksis gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Engelskkunnskaper

Undervisnings- og læringsformer

Kurset holdes over en tre-dagers intensiv periode med tanke på å gjøre det aktuelt for studenter fra andre institusjoner. Det gis organisert undervisning i form av forelesninger, seminarer og veiledning. Det er forventet at studenten deltar aktivt i alle deler av undervisningen.

Selvstendig litteraturstudium, feltstudier, observasjon med essay/utkast til artikkel og muntlig eller audio-visuell formidling

Obligatorisk læringsaktivitet

Individuell muntlig presentasjon av utkast til essay eller artikkel (ved valg av eksamensform 1) eller presentasjon av utkast til forskningsfilm (ved valg av eksamensform 2).

Arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Vurderingsform

Studenten kan velge ett av følgende to alternativer:

 1. Individuelt essay eller artikkel på om lag 20 sider. Teksten knyttes til relevante problemstillinger i emnets pensum. Artikkelen må oppfylle formalkrav til vitenskapelig publisering. Teksten vurderes som bestått/ikke bestått (bestått tilsvarer et akademisk nivå tilsvarende karakteren B). Vurderingen av essayet/artikkelen foretas av intern og ekstern sensor på bakgrunn av læringsutbyttebeskrivelsene for emnet.
 2. Med utgangspunkt i empiriske nærstudier av læreres profesjonspraksis lager studenten en forskningsfilm på 3-4 min. Med filmen leveres en tekst på om lag 5 sider som redegjør for filmens målgruppe og som diskuterer dens potensiale til å dokumentere definerte og avgrensede aspekter ved lærerprofesjonspraksis som danningspraksis. Det vil av Mediesenteret bli gitt filmteknisk assistanse (tilsvarende 3 arbeidsdager) til produksjon av filmen. Eventuelle produksjonsutgifter dekkes av høgskolen. Emnet vurderes som bestått/ikke bestått (bestått tilsvarer et akademisk nivå tilsvarende karakteren B). Vurderingen gjøres av intern og ekstern sensor på bakgrunn av læringsutbyttebeskrivelsene for emnet.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler