Hopp til innhald

PHD912 Økokritikk og didaktiske praksiser

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet tar utgangspunkt i økokritisk tenkning og skal gi innsikt i og ny kunnskap om økokritikk i et danningsperspektiv. Målet er å styrke studentens evne til å forstå hvordan økokritiske problemstillinger fremstilles i ulike kulturuttrykk rettet mot barn og ungdom, og hvordan slike problemstillinger kan utvikles i didaktiske praksiser. Studiet skal fremme kritiske og selvstendige perspektiver på økokritisk tenking og på hvordan slik tenkning kan komme til uttrykk i profesjonsfeltet. Dette skal skje gjennom å utvikle studentens ferdighet i å lese og tolke både klassiske og nyere tekster som har formet og former det økokritiske feltet.

Emnet presenterer og diskuterer det økokritiske feltet. Utgangspunktet er eldre og nyere tekster som drøfter økokritikkens historie og utvikling.    

Det legges vekt på undersøkelser av økokritisk teori og hvordan den beskriver hva økokritisk refleksjon og praksis er og hvordan den kan bidra til økokritisk danning.  

Læringsutbytte

Kunnskap 

Studenten 

 • har selvstendig forståelse av ulike økokritiske teorier og tilhørende didaktikk innenfor eget fagområde 
 • har inngående kunnskap om etablerte problemstillinger, forståelses- og analysemåter innenfor forskningslitteraturen knyttet til emnet økokritisk danning 
 • har god innsikt i faktorer som påvirker og former økokritisk tenkning og didaktiske praksiser for bærekraftig utvikling 
 • har selvstendig forståelse av ulike økokritiske teorier og tilhørende didaktikk innenfor eget fagområde 
 • har inngående kunnskap om etablerte problemstillinger, forståelses- og analysemåter innenfor forskningslitteraturen knyttet til emnet økokritisk danning 
 • har god innsikt i faktorer som påvirker og former økokritisk tenkning og didaktiske praksiser for bærekraftig utvikling 
 • har innsikt i hvordan økodidaktikk kan bidra til å forme økoborgere 

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan foreta hensiktsmessige vurderinger av forskningslitteratur knyttet til emnet økokritikk og didaktiske praksiser  
 • kan utvikle nye fortolkninger, forskningsspørsmål og teori om økokritiske perspektiver  
 • kan utvikle forskningsdesign for å forske på økokritikk og didaktisk praksis 
 • kan utfordre etablerte problemstillinger, forståelses- og analysemåter innenfor emnet 

Generell kompetanse 

Studenten 

 • kan vurdere konsekvenser av (og for) økokritisk teori innenfor eget fagområde 
 • kan diskutere fag- og praksisfeltets grunnlagsspørsmål og identifisere og utføre forskning i tråd med fag- og praksisfeltets regler og etikk 
 • kan kommunisere økokritisk innsikt til aktuelle målgrupper (fagfeller, studenter, allment) 
 • kan bruke teori og analysemodeller utviklet i det økokritiske forskningsfeltet 

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen i emnet går over ett semester. Det blir gitt organisert undervisning i form av seks moduler med asynkrone videoforelesinger. Studenten får i tillegg refleksjonsspørsmål til hver modul, samt mulighet for studentdrevet nettdialog. Det legges opp til tre synkrone digitale fellesmøter i løpet av semesteret. 

Undervisningen legger vekt på at studenten skal forstå og drøfte sentrale områder innenfor økokritisk tenkning. Videoforelesningene er organisert i seks moduler som alle har et didaktisk perspektiv: Nat-Cul matrisen, posthumanisme, dyre- og plantestudier, etiske problemstillinger innen feltet, samt økokritiske dialoger. 

Studiet innebærer individuelt skrivearbeid i form av seks bloggposter på om lag 500 ord. Bloggpostene skrives i tilknytning til hver forelesningsmodul og skal reflektere over aktuelle problemstillinger innen økokritisk tenkning i møte med eget fagfelt.

Studenten skal orientere seg i relevant forskningslitteratur og sekundærlitteratur omkring problemstillingene som drøftes, og poste blogginnleggene i Canvas. Studenten skal også kommentere minst to andre bloggposter i hver modul. Det forutsettes at studenten deltar aktivt i gruppediskusjonene på Canvas.

Obligatorisk læringsaktivitet

Innen en gitt frist må studenten ha levert, og fått godkjent, tre utvalgte bloggposter (hver på ca. 500 ord) for å få sin eksamensinnlevering vurdert (se under vurdering).  

Vurderingsform

Basert på arbeidet med bloggpostene skal studenten levere en kort vitenskapelig tekst i artikkelformat som tar opp forhold mellom økokritisk tenking og eget fagfelt. Teksten skal ha et omfang på 3000-4000 ord.

Teksten må oppfylle formalkrav til vitenskapelig publisering, det vil si ha en tydelig problemstilling, redegjøre for teori/metode, samt benytte en vitenskapelig siteringspraksis.

Språk: Innleveringen skal være på engelsk eller på et skandinavisk språk. Detaljerte formkrav utleveres ved semesterstart.

Arbeidet vurderes som bestått/ikke-bestått. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler