Hopp til innhald

PSBU105 Vitenskapsteori, metode og etikk

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler sentrale vitenskapsteoretiske tradisjoner og perspektiver, og fokuserer på hvordan de kommer til uttrykk i valg av metode, analyse av data og formidling. Fokus er rettet mot vitenskapelig virksomhet generelt og forskning innen psykososialt arbeid med barn og unge. Evne og vilje til å stille kritiske vitenskapsteoretiske, metodologiske og etiske spørsmål ved hvordan forskningsprosjekter planlegges, gjennomføres og formidles i vitenskapelige publikasjoner, vektlegges spesielt.

 • Vitenskapsteori og metode
 • Litteraturstudie
 • Akademisk skriving
 • Kvantitativ og kvalitativ metode
 • Forskningsetikk (NSD og REK)
 • Reliabilitet og validitet

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har inngående kunnskap om vitenskapsteoretiske tradisjoner og perspektiver
 • har inngående kjennskap til karakteristika ved kvantitative forskningsmetoder
 • har inngående kjennskap til karakteristika ved kvalitative forskningsmetoder
 • har inngående kjennskap til muligheter og begrensninger ved former for metodetriangulering
 • har inngående kunnskap om etiske prinsipper for forskning, og evne til å kritisk vurdere etiske aspekter ved gjennomføring av et forskningsprosjekt
 • har inngående kjennskap til prinsipper for akademisk kildehåndtering og siteringspraksis
 • har inngående kjennskap til etiske og metodiske utfordringer av spesielt stor relevans for psykososialt arbeid med barn og unge

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan kritisk evaluere metodologiske aspekter ved kvalitative og kvantitative forskningsprosjekt
 • kan identifisere og kritisk evaluere etiske aspekter ved forskningsprosjekt
 • kan kritisk vurdere kildebruk i vitenskapelige publikasjoner

Generell kompetanse:
Studenten...

 • har avansert innsikt i vitenskapsteoretiske og metodologiske aspekter ved vitenskapelig virksomhet generelt, og innen psykososialt arbeid med barn og unge
 • kan anvende sine kunnskaper til å stille kritiske vitenskapsteoretiske, metodologiske og etiske spørsmål ved hvordan forskningsprosjekter planlegges, gjennomføres og formidles i vitenskapelige publikasjoner

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

PSBU101 

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesninger
 • Selvstudier
 • Gruppearbeid

Individuelt og/eller/kombinert gruppebasert arbeidskrav, eventuelt med fremlegg, basert på kritisk gjennomlesning av fagfellevurderte vitenskapelige artikler med spesiell relevans for fagfeltet.  

Obligatorisk læringsaktivitet

Fylle krav til obligatorisk tilstedeværelse (75 %) herunder deltakelse i obligatorisk gruppe - arbeidskrav.

Godkjente obligatoriske læringsaktiviteter er gyldig i to påfølgende semester.

Vurderingsform

Individuell hjemmeeksamen over tre dager.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A - F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler