Hopp til innhald

RADP4 Klinisk praksis - Tverrprofesjonelt samarbeid (TPS),

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet er tilrettelagt med 1 uke intern praksis på SimArena. Studentene trener på simulering i forhold til akutt kritisk syke og avansert hjerte-lunge redning (HLR) med fokus på tverrprofesjonelt samarbeid samt veiledning.

Ekstern praksis består av 4 uker i spesialisthelsetjenesten innen fagområdene stråleterapi, ultralyd, nukleærmedisin/PET, intervensjon, mammografi samt konvensjonell røntgen, CT og MR.

Emnet fokuserer på tverrprofesjonelt samarbeid og veiledning av pasient og kollegaer. I emnet vektlegges også bildefremstilling, strålevern, pasientsikkerhet, topografisk anatomi og gjenkjennelse av de vanligste patologiske bilde funn.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Læringsutbytter som er markert med stjerne betyr at læringsutbytter er knyttet til Forskrift for felles rammeplan for helse- og sosialutdanningene.

Kunnskap: Studenten…  

 • har bred kunnskap om anatomi, fysiologi, molekylærbiologi og patologi i alle organsystemer og hvordan disse framstilles med bildediagnostiske modaliteter
 • har kunnskap om kommunikasjons- og veiledningsteorier og metoder, og kan forstå betydningen dette har for kommunikasjon og relasjonsbygging
 • har bred digital kompetanse inkludert medisinske bilde- og informasjonssystemer, informasjonsoverføring, bildelagring og teleradiologi

Ferdigheter: Studenten…

 • kan vurdere fremstilling av normal anatomi og vanlig forekommende patologi
 • kan anvende faglig kunnskap innen fysikk og apparatlære til å vurdere berettigelsen av og optimalisere en bildediagnostisk undersøkelse
 • kan vurdere teknisk og diagnostisk bildekvalitet
 • kan vurdere risiko og identifisere forverring i pasientens tilstand, komplikasjoner ved legemiddelbruk og kan iverksette nødvendige akuttmedisinske tiltak inkludert hjertelungeredning,
 • kan samhandle både tverrfaglig, tverrprofesjonelt, tverrsektorielt og på tvers av virksomheter og nivåer, og initiere slik samhandling
 • kan mestre å informere pasienter, pårørende og andre om medisinsk strålebruk
 • *kan beherske kommunikasjon med andre profesjoner, pasienter og pårørende over digital plattform
 • kan reflektere over hvordan e-helsesystemer kan koordinere helsetjenester i egen radiografpraksis og på virksomhetsnivå

Generell kompetanse: Studenten....

 • kan planlegge og utføre kunnskapsbasert radiografi, samt systematisk vurdere kvalitet av arbeid som grunnlag for sikker diagnostikk og behandling
 • kan formidle og diskutere sentrale tekniske problemstillinger i faglige og tverrfaglige team
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere bildediagnostiske prosedyrer ut fra henvisning, berettigelse og pasientens kliniske tilstand, selvstendig og i tverrfaglig samarbeid
 • kan formidle sentralt fagstoff og veilede bruker, pasient, pårørende og relevant personell som er i lærings-, og endringsprosesser

Krav til forkunnskaper

Bestått til og med tredje semester samt praksisemnene RADP1, RADP2 og RADP3.

Anbefalte forkunnskaper

Bestått første og andre studieår.

Undervisnings- og læringsformer

Intern praksis:

 • Studentene trener på simulering ift akutt kritisk syke og avansert HLR med fokus på tverrprofesjonelt samarbeid samt veiledning

Ekstern praksis:

 • 5 dager pr. uke (to studiedager i en periode på 4 uker avtales med veileder) 
 • I praksisstudiene veiledes studenten av radiograf på bildediagnostiske avdelinger, eller stråleterapeut på stråleterapi avdeling  
 • Studenten har rett til jevnlig veiledning og tilbakemelding
 • Studenten følges opp av praksislærer

 

I løpet av praksis jobber studenten med et individuelt arbeid som relateres til en radiologisk undersøkelse som involverer tverrprofesjonelt samarbeid og samhandling. Arbeidet presenteres i sluttvurdering av praksis.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan gå starte i praksis:

1. Ferdighetstrening på SimArena

2. Godkjent test i medikamentregning i løpet av intern praksis.

 Læringsaktivitetene er gyldig for gjeldende praksisperiode. 

Vurderingsform

Det gjennomføres en vurderingssamtale i midten og en i slutten av praksisperioden. Student, praksisveileder og praksislærer deltar i samtalen. Praksisveileder og student fyller ut vurderingsskjema. Praksisveiledere innstiller til godkjent/ikke godkjent. Praksislærer er ansvarlig for den endelige vurderingen av praksis.

Praksis vurderes til bestått/ikke bestått. Avsluttende vurdering baserer seg på studenten sin prestasjon i praksis som inkluderer om læringsutbytte og krav til 90 % tilstedeværelse er oppfylt. Vurderingen inkluderer muntlig fremlegg (ca. 10 minutter) av individuelt arbeid knyttet til TPS for praksisveileder og praksislærer.

Fravær utover 10% medfører at hele praksisperioden må tas om igjen.

Dersom det oppstår tvil om studenten vil nå læringsutbyttet og bestå praksis, og tvilen oppstår før studenten er halveies i praksisperioden, skal studenten få skriftlig varsel. Det skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiet.

Ny praksisDet arrangeres ikke ny vurdering i et praksisemne. Ikke bestått praksis medfører endret studieprogresjon der praksisperioden i sin helhet gjennomføres sammen med neste kull.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BRP301 - 5. klinisk praksis - radiologisk og stråleterapeutisk avdeling - Reduksjon: 7,5 studiepoeng