Hopp til innhald

VPL310 Velferd, samhandling og prosjektarbeid

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet belyser hvordan velferdssamfunnet gjennom sine institusjoner og organisasjoner og samspillet mellom dem, påvirker levekårene til marginaliserte grupper på ulike arenaer som for eksempel bolig, skole, arbeid og fritid. Videre fokuserer emnet på hvordan ulike tjenestetilbud skapes gjennom sosiale prosesser der brukere, pårørende og yrkesutøvere både skaper og påvirker ulike rammebetingelser. Med fokus på velferd og folkehelse, vil studenten tilegne seg verdier, kunnskaper, innsikt og ferdigheter der fagets identitet blir synlig i møte med ulike ideologiske perspektiv i helse- og omsorgssektoren. Gjennom, prosjektarbeid, tverrprofesjonell og tverretatlig samhandling utfordres studenten på å forstå sin rolle og fremme verdier i forhold til både enkeltrelasjoner og på organisasjonsnivå og bidra til at tjenestene fremmer selvbestemmelse og brukermedvirkning på individ-, gruppe- og samfunnsnivå, nasjonalt og globalt. 

Sentrale tema i emnet er: prosjektarbeid, forskningsmetoder, kunnskapsbasert praksis, TPS, levekår, kommunikasjon, kommunikasjon med barn, folkehelsearbeid og psykisk helse og rus 

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:  

Kunnskap:  Studenten… 

 • har bred kunnskap om etiske teorier for vernepleiefaglig arbeid 
 • har bred kunnskap om kommunikasjon, samhandling og samarbeid, og har kunnskap om hvordan språk er en interkulturell komponent i kommunikasjon
 • har kunnskap om tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid mellom og på tvers av virksomheter og nivåer  
 • har bred kunnskap om folkehelsearbeid, sykdomsforebygging og helsefremming på individ-, gruppe- og samfunnsnivå 
 • kjenner til brukerdrevet innovasjon  
 • har kunnskap om hvordan omsorgssvikt, vold, overgrep, mobbing, rus- og sosioøkonomiske problemer påvirker helse, levekår og livskvalitet nasjonalt og globalt
 • har kunnskap om forskningsmetoder, prinsipper og begreper for vurdering av vitenskapelig kvalitet 
 • Har kunnskap om vernepleie som profesjon, vernepleierens samfunnsansvar, fagområdets historie, kunnskapsgrunnlag, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet  
 • har kunnskap om barn og unge og er en utøver som ivaretar deres behov for behandling og eller tjenester og kan sikre deres medvirkning og rettigheter på tvers av kontekster og ulike kulturer.

Ferdigheter:  Studenten… 

 • kan anvende faglig kunnskap for å bidra til god folkehelse gjennom helsefremming og sykdomsforebygging i et livsløpsperspektiv 
 • kan anvende faglig kunnskap for å fremme inkludering, likestilling og deltagelse i alle deler av samfunnslivet og i et livsløpsperspektiv  
 • kan anvende faglig kunnskap, relevante resultater fra forskings- og utviklingsarbeider og vitenskapelige metoder som grunnlag for å belyse praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg 
 • kan beherske samtaler med barn om tema som omsorgssvikt, vold og overgrep 

Generell kompetanse:  Studenten… 

 • har innsikt i relevante fag- og etiske problemstillinger i vernepleiefaglig yrkesutøvelse  
 • har innsikt i sammenhengen mellom helse, utdanning, arbeid og levekår, og kan anvende dette i sin tjenesteutøvelse, overfor enkeltpersoner og grupper i samfunnet, for å bidra til god folkehelse og arbeidsinkludering nasjonalt og globalt
 • har innsikt i forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet og metoder for systematisk innhenting av brukers erfaring og kunnskap 
 • kan utveksle synspunkter om muligheter og utfordringer ved bruk av digitale løsninger på individ- og systemnivå, har kunnskap om digital sikkerhet og kan anvende digital kompetanse i utvikling av gode tjenester  

Krav til forkunnskaper

Alle emner i første og andre studieår, samt VPLP300 del 1 - praksisstudier må være bestått for å starte i sjette semester.

Anbefalte forkunnskaper

VPL300 Vernepleiefaglig arbeid mellom individ og system 

Undervisnings- og læringsformer

I dette emnet vektlegge studentaktive undervisnings- og arbeidsformer som studenter som undervisere, gruppearbeid, bruk av digitale læringsverktøy, prosjektarbeid nasjonalt og globalt.

Andre undervisningsformer er forelesning, seminarer og selvstudier

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen: 

1. Kommunikasjonskurs den utfordrende samtalen og samtale med barn (tre dager) 

2. Studenter som underviser (grupper)- presentasjon av aktuelt fagstoff (en undervisningstime) 

3. Være opponent til medstudenter som underviser. Alle studentene må gi kommentarer 

Læringsaktivitetene er gyldig i 3 semester.  

Vurderingsform

Eksamen er todelt. Del 1 og del 2 teller begge 50 %. Begge deler må være bestått før emnet er bestått.  

Del 1 Oppgave 

Gruppen utarbeider ei oppgave sammen med praksisfeltet 

Alle i gruppen skal bidra til et felles produkt. Oppstår det tvil om en eksamenskandidat har bidratt tilstrekkelig til å få uttelling for et felles produkt skal dette dokumenteres fra alle gruppemedlemene og emneansvarleg. Høgskulen kan gjøre vedtak om at eksamenskandidaten skal regnes for ikke å ha møtt under eksamen. Studenten må da levere en ny oppgåve til ny eksamen 

Del 2 Muntlig eksamen

Munntlig eksamen i form av en posterpresentasjon. Posteren presenteres muntlig for to sensorer. Rammen for studentenes muntlige presentasjon er 20 minutter. Eksaminasjonen inkludert karaktergiving settes til totalt 30 minutter. 

Vurderingsuttrykk I del 1 og del 2 er det gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått. 

Ny eksamen  Del 1: Ved ikke bestått (karakteren F) bearbeides oppgaven og leveres til ny angitt tid.  Del 2: Ved ikke bestått (karakteren F) på muntlig, presenteres poster muntlig til ny eksamen. 

Tredje gangs forsøk Emne må tas på nytt i sin helhet. 

Hjelpemidler ved eksamen

Del 1. Alle hjelpemiddel 

Del 2. Poster og notater knyttet til posterpresentasjon 

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BVP302 - Velferd, samhandling og prosjektarbeid - Reduksjon: 15 studiepoeng