Hopp til innhald

VPLP300 Vernepleie i praksis

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Vernepleiefaglig yrkesutøvelse på individ- og systemnivå og endringsarbeid med fokus på utøvelse av kunnskapsbasert praksis. Ut fra faglige interesseområder og praksisplassens muligheter og behov, utformer studentene selv mål for praksis i samråd med praksisveileder og praksislærer. I praksis skal studentene vise selvstendighet ved at de har en integrert helsefaglig-, sosialfaglig- og pedagogisk kompetanse på et nivå som nærmer seg profesjonell yrkesutøvelse. Videre skal studenten være en ressurs for både praksisplassen, spesifikke elever, brukere eller pasienter. Gjennomgående for praksisperioden er tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS).

Gjennom 10 uker praksis arbeider studentene i ulike helse- og velferdstjenester.

Sentrale tema i emnet er: Miljøterapeutisk arbeid, TPS, KBP, kommunikasjon og samhandling, kritisk refleksjon, etikk, helse, folkehelsearbeid.

I løpet av praksis skal studentene utarbeide en praksisplan som følges opp i praksis. Studentene skal også ha et fremlegg på praksisplassen (10 min), de skal dokumentere to gjennomførte veiledningstimer (inntil 3o min) av en ansatt ved praksisstedet samt, gjennomføre alle trinnene knyttet til gjennomføring av en lesesirkel (journal club).

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten…

 • har bred kunnskap om vernepleierens rolle og funksjon i samarbeid med andre profesjoner etiske teorier for vernepleiefaglig arbeid
 • har bred kunnskap om kommunikasjon, samhandling og samarbeid og kunnskap om hvordan språk og kultur påvirker dette
 • har bred kunnskap om problemløsning på individ-, gruppe- og systemnivå gjennom observasjon, utredning, utforskning av verdier, ønsker og livsbetingelser, målutforming, tiltaksutforming og evaluering
 • har kunnskap om tverrfaglig, tverrprofesjonelt  og tverrsektorielt samarbeid mellom og på tvers av virksomheter og nivåer
 • har bred kunnskap om oppgaver og problemstillinger som aktualiserer miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering
 • har bred kunnskap om sammenhenger mellom helse, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse og sykdom i et individ-, samfunns- og livsløpsperspektiv
 • kan oppdatere sin kunnskap om forsvarlig legemiddelhåndtering og innenfor fagområdet i tråd med kunnskapsbasert praksis
 • har kunnskap om begrepene utvikling og endring og hvordan skille mellom dem har betydning for miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering
 • har kunnskap om mestring og tilrettelegging for autonomi, selvhjelp og selvregulering

Ferdigheter: Studenten…

 • kan reflektere over egen yrkesøvelse og justere denne under veiledning
 • kan anvende faglig kunnskap for kritisk diskutere egen arbeidsprosess og ulike modeller i vernepleiefaglig arbeid
 • kan anvende faglig kunnskap for å initiere og bidra til tverrfaglig, tverrprofesjonell og tverrsektoriell samhandling
 • kan anvende faglig kunnskap for å kunne identifisere symptom på sykdom og sette inn nødvendige behandlingstiltak, samt ved behov innhente bistand hos annet helsepersonell eller henvise videre for å sikre forsvarlig bistand til personer med behov for helsehjelp
 • kan anvende faglig kunnskap for å iverksette nødvendige tiltak og/eller behandling ved sosiale problemer eller henvise videre ved behov
 • kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse for å sikre likeverdige og faglige forsvarlige tilbud til tjenestemottakere
 • kan anvende faglig kunnskap, relevante resultater fra forskings- og utviklingsarbeider og vitenskapelige metoder som grunnlag for å belyse praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • kan anvende og utvikle individuelle planer i samarbeid med brukere for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester
 • kan anvende faglige kunnskap for å initiere tverrfaglig og tverprofesjonell samhandling
 • kan anvende faglig kunnskap i utøvelse av beslutningsstøtte

Generell kompetanse: Studenten…

 • har innsikt i relevante fag- og etiske problemstillinger i vernepleiefaglig yrkesutøvelse og kan identifisere, reflektere over og håndtere disse i tjenesteutøvelsen gjennom faglig skjønn
 • har innsikt i teorier, prosesser og metoder som kreves for å tilby koordinert, sammenhengende og kunnskapsbasert
 • miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering ved bruk av relasjons-, kommunikasjons-, kultur- og ledelseskompetanse
 • kan planlegge og gjennomføre målrettede samarbeidsprosesser med brukere, pårørende og andre tjenesteutøvere, og kan forebygge og løse konflikter
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere veiledning av enkeltpersoner og grupper som er i lærings-, mestrings- og endringsprosesser
 • kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere tiltak og tjenesteutforming med utgangspunkt i brukeres mål og behov, selvstendig og i samarbeid med brukere og andre, i tråd med faglige føringer, etiske krav og retningslinjer
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre og gjennom samhandling bidra til utvikling av god praksis innenfor fagområdet
 • kan formidle sentralt fagstoff om miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering skriftlig og muntlig og bidra til utvikling av god praksis
 • kan planlegge og gjennomføre nytenkning og tjenesteinnovasjon, for å bidra til systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser i samarbeid med brukere, pårørende, andre tjenesteytere og aktører

Krav til forkunnskaper

Studenten har bestått andre studieår (VPL200, VPL210, VPL220, VPLP200).

Anbefalte forkunnskaper

Bestått VPD300 Vernepleiefaglig arbeid mellom individ og system

Undervisnings- og læringsformer

I praksisstudiene skal studenten lære gjennom å delta i ulike yrkessituasjoner og gjennom å reflektere over egne og andres handlinger i yrkesfeltet.

Praksisforberedelser og undervisning inngår som en del av praksisemne.

Studentene utarbeider en praksisplan som følges opp i praksis. For nærmere informasjon om innhold i en praksisplan se informasjonshefte om praksis

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Eksamen med to deler (Del 1 og Del 2) og begge deler må være bestått for å få bestått emnet.

 • Del 1 Praksis - Vernepleie i praksis

Praksisstudiene er obligatorisk og det stilles krav om 90 % tilstedeværelse.

Praksis vurderes til bestått/ikke bestått etter en avsluttende vurdering av studenten sin prestasjon i praksisperioden. For å bestå praksis må studenten nå læringsutbyttet for emnet og oppfylle krav til oppmøte i praksis, Jmf Forskrift om studium og eksamen ved HVL I vurderingen inngår også et fremlegg på praksisplassen (10 min),gjennomføring av to veiledningstimer (inntil 3o min) av en ansatt ved praksisstedet . Studenten skal og  gjennomføre alle trinnene knyttet til gjennomføring av en lesesirkel (journal club) og levere dokumentasjon om dette til praksislærer

Ved ikke bestått i praksis (del 1) må praksisperioden i sin helhet (del 1 og del 2) gjennomføres ved neste ordinære praksis.

Dersom det oppstår tvil om studenten vil nå læringsutbyttet og bestå praksis, og tvilen oppstår før studenten er halveies i praksisperioden, skal studenten få skriftlig varsel. Det skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiet.

Ny praksisperiode Ved ikke bestått i praksis (del 1) må praksisperioden i sin helhet (del 1 og del 2) gjennomføres ved neste ordinære praksis.

 • Del 2 - Individuell oppgave

Skriftlig oppgave knyttet til praksisplassens organisering og plass i velferdssystemet. Omfang: 1500 ord +/- 10%.  

Vurderingsuttrykk Bestått/ ikke bestått.

Ny eksamen Ved ikke bestått oppgave, må denne bearbeides og leveres til ny eksamen.

Ved tredje forsøk må studenten utarbeide ny individuell eksamensoppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BVPP33 - Vernepleie i praksis - Reduksjon: 15 studiepoeng