Hopp til innhald

FYS150 Bevegelseslære

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Dette emnet skal gjøre studentene kjent med hvordan egenskaper hos individet og forhold i omgivelsene kan innvirke på bevegelse og funksjon. Emnet skal også gi grunnlag for å forstå og analysere bevegelse og funksjon i et biomekanisk perspektiv samt ut fra ulike teorier og modeller for bevegelsesutvikling, -læring og -kontroll.

Sentralt i emnet er bevegelsesanalyse og vurdering av ulike bevegelseselementer sett fra ulike perspektiv; anatomisk, fysiologisk, biomekanisk, psykologisk og sosiokulturelt.

Emnet legger også vekt på å utforske egne bevegelseserfaringer, hvordan ulik type aktivitet/bevegelsessystemer påvirker den enkelte. Sentrale element i noen bevegelsessystemer blir presentert som grunnlag for å forstå kropp og bevegelse som sentrum for erfaring, livshistorie og kultur. Det legges vekt på observasjon og registrering ulike typer bevegelser hos seg selv og hos andre. Bruk av ulik terminologi for beskrivelse av bevegelse hos ulike aldersgrupper blir presentert.

Emnet legger grunnlag for vurdering av egen kroppsbevissthet og eget øvelsesbilde. Emnet legger opp til utforsking og refleksjon.

Emnet inneholder komponenter som:

 • Biomekanikk
 • Vevsmekanikk
 • Patologi
 • Psykologi
 • Motorisk utvikling
 • Bevegelseserfaring

Innen biomekanikk vektlegges følgende element:

 • Definisjon og bruk av begreper knyttet til statikk; kraft, vektor, vekt, trykk, kompresjon, bevegelsesakse, dreiemoment, momentarm, momentpunkt og mekanisk enhet.
 • Vurdering av posisjon og dens betydning for understøttelsesflate og belastning på ulike strukturer. Vurdering av dreiemoment i ulike posisjoner over ulike ledd.
 • Vurdering av tyngdepunkt og tyngdelinjens forskyvning ved endret posisjon.
 • Vurdering av grad av kompresjon i et gitt ledd i ulike posisjoner.
 • Beregning av krefter som oppstår i muskler og ledd under statiske forhold.
 • Betydning av sentrale begrep i fysioterapifaget som; kropp, bevegelse/bevegelsesvitenskap, funksjon, helse, sykdom og normalitet

Emnet går parallelt med FYS140. Kunnskap fra FYS130 forventes brukt i emnet FYS150.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Læringsutbytter som er markert med stjerne betyr at læringsutbytter er knyttet til Forskrift for felles rammeplan for helse- og sosialutdanningene.

Kunnskap:    Studenten… 

 • har kunnskap om (teorier og definisjoner) bevegelsesutvikling, -læring og -kontroll i et livsløpsperspektiv
 • har kunnskap om ulike bevegelsessystemer og om ulike perspektiver på funksjon og bevegelse, inklusive psykologiske aspekter
 • har kunnskap om hvordan ulike krefter virker på de ulike strukturene i kroppen
 • har kunnskap om oppbygning av og egenskaper ved kroppens ulike vevstyper 
 • har kunnskap om forhold som virker oppbyggende og nedbrytende på kroppen
 • kjenner til generelle patologiske endringer i ulike vevstyper
 • har innsikt i at funksjonsendringer, kropp og bevegelse påvirker kommunikasjon

 

 • beskriver særtrekk ved noen bevegelsessystemer

Ferdigheter: Studenten…

 • bruker egen kropp med faglig tydelighet, varhet og respekt i møte med medstudenter og andre
 • behersker noen relevante teoretiske perspektiver på bevegelse og funksjon i arbeid med fysioterapifaglige problemstillinger
 • analysere ulike stillinger utfra legemers tyngdepunkt, tyngdelinje og understøttelsesflate, og beregne kreftenes virkning på ledd og muskler
 • observerer, beskriver og analyserer bevegelse og funksjon ut fra ulike perspektiver
 • anvender kunnskap om muskel- og nevrofysiologi i vurdering av bevegelse og stillinger

Generell kompetanse: Studenten…

 • reflektere over egne erfaringer med ulike typer bevegelser
 • har innsikt i bevegelsesanalyse og kan anvende biomekaniske prinsipper i praktisk arbeid
 • kjenner til noen psykologiske aspekter som har betydning for barns utvikling

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende fysikk/mekanikk og matematikk fra videregående skole. Kunne løse ligninger med en ukjent. Forståelse av kraft og krefters virkning. Forståelse av Newtons bevegelseslover.

Undervisnings- og læringsformer

Det legges til rette for introduksjonsforelesninger i alle temaene som presenteres i dette emnet. Introduksjonene følges opp med praktisk øving og ferdighetstrening. Dette foregå i smågrupper eller i storgrupper/halvt kull.  

I emnet er det utviklet endel digitale læringsressurser, disse vil bli publisert i Canvas i forbindelse med gjennomføring av undervisning. Disse er ment som støtte til selvstudier og som oppfølging av annen undervisning og oppgaver som legges ut.

Det tilrettelegges for test i patologi og biomekanikk der studentene kan vurdere sine kunnskaper. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:​

 1. Hjemmeoppgave i motorisk utvikling, 800 ord +/-10 %
 2. Hjemmeoppgave i bevegelsessystemer, 800 ord +/-10 %
 3. Tilstedeværelse i 80% av obligatorisk studentaktiv- og erfaringsbasert undervisning

Læringsaktivitetene er gyldig i 4 semestre.

Vurderingsform

Eksamen 4 timer skriftlig skoleeksamen, knyttet til patologi, vevsegenskaper og biomekanikk. Alle oppgavene må være bestått for at eksamen skal vurderes som bestått. 

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen Ny eksamen gjennomføres etter samme form som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator, vinkelskive og linjal

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BFY132 - Rørslelære - Reduksjon: 7,5 studiepoeng