Hopp til innhald

ING3057 Beredskapsledelse og brannforebyggende arbeid

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet er delt inn i to deler. Den første delen (beredskapsledelse) gir en innføring i beredskapsplanlegging og håndtering av ulykker og kriser, mens den andre delen (brannforebyggende arbeid) gir en innføring i planlegging og organisering av brannforebyggende arbeid og gjennomføring av brannforebyggende tilsyn.

Den kan bli nødvendig med reising i forbindelse med deltakelse på det brannforebyggende tilsynet. Emnet er et valgemne og det gjøres forbehold om nok påmeldte for at emnet igangsettes.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • Har innsikt i aktuelle lover og forskrifter som gjelder i forbindelse med beredskapsplanlegging og håndtering av ulykker og kriser, samt ulike aktørers ansvarsforhold i forbindelse med beredskapsarbeid.
 • Kan gjøre rede for hvordan beredskapsorganisasjoner bør bygges opp og fungere.
 • Har god forståelse for prinsipper for ledelse under innsatser og håndtering av ulykker og kriser.
 • Har forståelse for brannvesenets rolle som myndighetsutøver og betydningen av brannforebyggende arbeid i samfunnet.
 • Har god innsikt i aktuelt lovverk som gjelder i forbindelse med brannforebyggende arbeid (Internkontrollforskriften med veiledning, Brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter og veiledninger, m.v.).
 • Kan gjøre rede for hvordan det brannforebyggende arbeidet skal planlegges og organiseres (inkludert bruk av risikovurderinger som grunnlag for brannforebyggende arbeid).
 • Kan gjøre rede for hvordan brannforebyggende tilsyn skal gjennomføres, hvordan tilsyn skal følges opp og hvordan ulike reaksjonsmidler skal anvendes.
 • Kan gjøre rede for hvordan motivasjons- og informasjonstiltak, veiledning og rådgivning kan anvendes som virkemiddel i brannforebyggende arbeid.

 

 

Ferdigheter:

Studenten:

 • Kan bruke risiko- og sårbarhetsanalyse og beredskapsanalyse til å kartlegge, evaluere og dimensjonere beredskap for ulykker, kriser og andre uønskede hendelser.
 • Kan utarbeide beredskapsplaner.
 • Kan lede og håndtere ulykkes- og krisesituasjoner.
 • Kan bruke risikovurderinger til å planlegge det brannforebyggende arbeidet.
 • Kan forberede og gjennomføre brannforebyggende tilsyn, samt utarbeide tilsynsrapport som grunnlag for oppfølging av brannforebyggende tilsyn.

 

 

Generell kompetanse:

Studenten:

 • Viser forståelse for beredskapstenkning generelt, og planlegging og håndtering spesielt.
 • Kan reflektere over godheten (kvaliteten) på beredskapen for ulykker, kriser og andre uønskede hendelser.
 • Viser forståelse for brannforebyggende arbeid generelt, og gjennomføring av tilsyn spesielt.
 • Kan reflektere over godheten (kvaliteten) på brannforebyggende arbeid.
 • Kan tilegne seg og anvende sentralt fagstoff relatert til beredskapsledelse og brannforebyggende arbeid.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Teknisk sikkerhet i prosessindustrien; Brannteknisk design av bygg; Aktive og passive brannsikringssystemer.

Undervisnings- og læringsformer

I den første delen (Beredskapsledelse) er det tradisjonelle forelesninger kombinert med prosjektoppgave og praktisk beredskapsøvelse som går over 2 hele undervisningsdager (ulike modellbord- og spilløvelser).

I den andre delen (Brannforebyggende arbeid) blir det også tradisjonelle forelesninger og prosjektoppgave, i tillegg til deltakelse på brannforebyggende tilsyn ved et brannvesen.

Obligatorisk læringsaktivitet

1.      Deltakelse på 2 hele undervisningsdager med praktisk beredskapsøvelse (Beredskapsledelse).

2.      Deltakelse på brannforebyggende tilsyn (Brannforebyggende arbeid).

Vurderingsform

Del 1: Prosjekt i Beredskapsledelse, teller 30 % på endelig karakter.

Del 2: Prosjekt i Brannforebyggende arbeid, teller 30 % på endelig karakter.

Del 3: Skriftlig skoleeksamen, 3 timer, teller 40 % på endelig karakter.

Skriftlig eksamen vil bestå av de to delene, Beredskapsledelse og Brannforebyggende arbeid. Begge deler må være bestått, for at eksamen skal bestås.

 

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Alle delene må bestås.

Hjelpemidler ved eksamen

Prosjekt: Alle

Skriftlieg skoleeksamen: Ingen hjelpemidler tillatt

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ING3045 - Beredskapleiing og brannførebyggjande arbeid - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ING2017 - Beredskapsplanlegging og krisehandtering - Reduksjon: 4 studiepoeng
 • ING3040 - Beredskapsplanlegging og krisehandtering - Reduksjon: 4 studiepoeng
 • ING3106EVU - Beredskapsleiing - Reduksjon: 4 studiepoeng
 • ING3046 - Beredskapleiing og HMS-revisjon - Reduksjon: 4 studiepoeng
 • EVI1003 - Beredskapsleiing - Reduksjon: 4 studiepoeng
 • ING3058 - Beredskapleiing og HMS-revisjon - Reduksjon: 4 studiepoeng