Hopp til innhald

KRO805 Fysisk aktiv læring

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhald og oppbygging

Studiet er bygd opp rundt desse innhaldselementa:

- Bevegelse integrert i undervisninga, modellar og teoriar om aktuelle læringsformer

- Forskingsstatus for kunnskap om fysisk aktiv læring

- Ressursar i fysisk aktiv læring, basar, utstyr og arbeidsmetodar

- Metodar for planlegging, observasjon, vurdering og refleksjon av fysisk aktiv læring og eigen praksis

- Metodar for utvikling i eit profesjonsfellesskap

 

Studiet er sett saman av modular.  

Modulane er bygd opp av prinsippa; planlegging, gjennomføring og etterarbeid.

 1. Planlegging av undervisningsforløp i eigen praksis der fysisk aktiv læring er integrert
 2. Gjennomføring av undervisningsforløp  
 3. Refleksjon på eigen og medstudenter sin praksis.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgjande totale læringsutbytte:

Kunnskapar

Studenten

 • har inngåande kunnskap om teori og forsking i fysisk aktiv læring (FAL), og kva effektar ein kan oppnå gjennom bruk av metodikken
 • har avansert kunnskap om teoretiske perspektiv på fysisk aktivitet integrert i undervisninga og læringsprosessar i skulen

Ferdigheiter

Studenten

 • kan analysere læringsprosessar, og ut frå det kritisk anvende teoretiske kjelder til å planlegge undervisning der FAL er naturleg integrert
 • kan gjennomføre prosessar med vurdering og refleksjon av FAL integrert i undervisninga med utgangspunkt i relevant teori
 • kan bruke kunnskap om ulike perspektiv på organisering og leiing av læringsprosessar i arbeidet med FAL på ein sjølvstendig måte
 • har ferdigheiter til å kunne styrke og vurdere elevane sine læringsprosessar gjennom FAL

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere læringsløp med FAL inkludert, og samstundes reflektere fagleg kring eigen praksis
 • kan bruke kunnskap om FAL og reflektere over korleis det virkar på elevane, og i tillegg reflektere over eiga faglege utvikling
 • kan legge til rette for eit variert læringsmiljø som er tilpassa, motiverande, og meiningsfylt for både klassa, gruppa og kvar enkelt elev
 • kan bidra til nytenking og innovasjon rundt FAL, kan legge til rette for reflekterande prosessar på eigen skule, og bidra til at FAL blir ein del av skulen sin opplæringspraksis
 • kan kommunisere faglege problemstillingar, analysar og konklusjonar innanfor fysisk aktiv læring både til spesialistar, eigne kollegaer på skulen og allment.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

 • Arbeid med nettressursar t.d. videoar og litteratur
 • Synkrone nettsamlingar (i sanntid) med fokus på refleksjonsprosessar
 • Gjennomføring i eigen praksis
 • Vurdering og refleksjonsprosessar.

Obligatorisk læringsaktivitet

Gjennomført prosessar og godkjent innlevering individuelt og/eller i gruppe.

Vurderingsform

Individuell oppgåve

Karakter: bestått/ikkje bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle

Meir om hjelpemiddel