Hopp til innhald

TOS301 Fjerntolking

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet Skjermtolking er en innføring i tolking via skjerm. Emnet vektlegger en praktisk-teoretisk innføring i tolking hvor én eller begge samtaleparter er geografisk atskilt fra tolken. En del av det du vil lære i dette emnet vil være overførbart til telefontolkning.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap 

Studenten har kunnskap om

 • praktiske og teoretiske problemstillinger knyttet til skjermtolking
 • tolketekniske muligheter og begrensninger ved gjennomføring av skjermtolking
 • ulike tekniske løsninger som benyttes til skjermtolking

Ferdigheter

Studenten har ferdigheter i

 • skjermtolking mellom norsk og tolkespråket og behersker tolketekniske aspekter som blant annet turtakingsstrategier 
 • å vurdere behov for tilrettelegging av situasjonen ved skjermtolking mellom norsk og tolkespråket
 • å vurdere språkspesifikke utfordringer og risikoer knyttet til skjermtolking
 • å samarbeide med andre fagpersoner om tilrettelegging for faglig forsvarlig utførelse av tolking ved skjermtolking

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjøre rede for muligheter og begrensninger ved skjermtolking i teori og praksis
 • har kjennskap til hvordan mening dannes i en videomediert interaksjon

Krav til forkunnskaper

Minimum 30 studiepoeng i tolking, der norsk er ett av tolkespråkene.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er organisert som deltidsstudium over ett semester og er samlings- og nettbasert. Undervisningen er organisert med forelesninger og gruppearbeid. Emnets arbeidsformer inkluderer også praktiske øvelser i skjermtolking, og deltakelse i chat og forumsdiskusjoner. Opptak av egen tolking danner grunnlag for refleksjon over praktiske og teoretiske perspektiv ved skjermtolking.

For å delta på nettundervisning må studentene ha tilgang til datamaskin og internett med muligheter til lyd- og bildeoverføring. Emnet anvender en erfarings- og dialogbasert tilnærming til læring. Det blir forventet aktiv deltakelse i undervisningen.

Obligatorisk læringsaktivitet

For å kunne gå opp til eksamen i emnet kreves det at følgende tre obligatoriske aktiviteter er godkjent: 

 • Studenten skal delta på minimum 80 % av undervisningen på nett og på samlinger.
 • Studenten skal skrive en refleksjonstekst basert på opptak av egen tolking i undervisningen. Opptaket skal analyseres, der tolketekniske aspekt (inklusive språklige) og interaksjonelle perspektiver ved skjermtolkingen skal belyses. Teksten skal være på 450-500 ord. Opptaket skal legges ved (minimum 10 minutter, maksimum 15 minutter).
 • Studenten skal beskrive en konkret situasjon fra egen praksis som skjermtolk, eller en observasjon, som var etisk og tolkefaglig utfordrende. Notatet skal være på 350-400 ord.

Obligatoriske innleveringer vurderes til godkjent/ikke godkjent. Ved ikke godkjent innlevering får studenten et nytt forsøk med innlevering av samme oppgave, når det er mulig, innenfor studieåret. Ved utsatt eksamen er de obligatoriske læringsaktivitetene gyldige i opp til to semestre. 

Vurderingsform

Avsluttende vurdering består av en oppgave på 2000-2500 ord. Med utgangspunkt i den tidligere innleverte beskrivelsen av en tolkesituasjon, skal studenten gjøre rede for mulighetene og begrensningene ved situasjonen (knyttet til skjermtolking), og drøfte hva som kan gjøres for å samarbeide med den andre fagpersonen om tilrettelegging for faglig forsvarlig utførelse av tolking via skjerm.

Oppgaven vurderes til «Bestått» eller «Ikke bestått».  

Dersom oppgaven vurderes til ikke bestått, leveres en omarbeidet versjon til ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler