Hopp til innhald

UVK801 Svømme- og livredningsopplæring ute

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

1. Sikkerhetslovgivning, HMS - Trygg opplæring ute

2. Hvem har ansvaret for svømmeopplæring - https://svommedyktig.no/om-opplaringen/kven-er-ansvarleg-for-at-eleven-blir-symjedyktig/Hvem har ansvaret

3. Trygghet i vann, svømmedyktighet, selvberging, livredning i læreplanverket

4. Planlegging, organisering og gjennomføring av utendørs svømme og livrednings-opplæring

5. Utdannelse til sertifisering av livredningsprøve

6. Livredningsattest ute: 

 •  
  • Hoppe/stupe fra 1 til 2 meters høyde
  • Bruk av forlenget arm
  • Svømme 25 meter (50 meter frem og tilbake) for så å dykke ned og hente opp livredningsdukke fra 2 til 3 meter (avhengig av sikt i vannet)
  • Ilandføre bevisstløs/panisk person 25 meter, og trekke/løfte person opp på land
  • Gjennomføre hjerte- og lungeredning på øvingsdukke og tilkalle hjelp

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten 

 • har kunnskap om svømmedyktighet, selvberging, livredning og progresjon i læreplanverket
 • har kunnskap om planlegging, organisering og gjennomføring av utendørs svømme- og livredningsundervisning i eget nærmiljø
 • har kunnskap om sikkerhetslovgivning i forbindelse med svømming, livredning og bading ute, herunder risikovurdering, organisering, gruppestørrelse, valg av område og bruk av utstyr
 • har kjennskap til trygg ferdsel på islagte vann

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre opplæring i vanntilvenning, svømmedyktighet og livredning ute
 • kan ta ansvar for sikkerheten i forbindelse med svømme- og livredningsundervisning ute
 • kan identifisere farer, vurdere og ivareta elevers sikkerhet i forbindelse med svømme- og livredningsundervisning ute
 • kan vurderer egne ferdigheter og begrensninger i rollen som livredder
 • kan håndtere vanntemperatur (kontroll av pusten), bølger og strøm og selvberging ute
 • kan anvende ulike teknikker for selvberging
 • kan anvende ulike teknikker for ilandføring av personer, herunder ulike prinsipper av forlengede arm, og bruk av flytemidler samt kameratredning med kano og båt
 • kan dykke og ilandføre en panisk/bevisstløs person
 • kan anvende livreddende førstehjelp ute, herunder behandling av hypotermi 
 • kan lage en gjeldende alarmplan i eget nærmiljø

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i sammenhengen mellom sikkerhetslovgivning, krav til kompetanse i, ved og på vann i læreplanen i kroppsøving
 • kan planlegge og gjennomføre selvberging og livredningsopplæring i grunnskolen

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Være i stand til å:

 • svømme 100 meter på rygg og 100 meter på magen inne
 • hoppe fra 5 meter
 • dykke ned og hente dukke på 3 meters dybde
 • trekk/berge person 25 meter
 • ilandføre person
 • gi livreddende førstehjelp

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen vil være en kombinasjon mellom webinar, forelesning, gruppearbeid, praktisk inne- og uteundervisning og hjemmearbeid/forberedelse. Det blir ett webinar på ca. 1,5 timer og to todagerssamlinger.

Webinaret og vil være gratis tilgjengelig for alle interesserte på skolen (f.eks. ledelsen). Webinaret vil omhandle:

1. Sikkerhetslovgivning, og trygg opplæring ute

2. Anbefalinger og krav til skoleeier og skolen som et profesjonsfelleskap for å sikre trygg og forsvarlig opplæring i svømming, selvberging og livredning.

Resterende punkter i innholdet i kurset er lagt til to todagers samlinger (til sammen 4 dager) (pkt 3-6 i faglig innhold i emnet) som kun vil være mulig å følge for studenter med opptak til studiet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Aktiv deltakelse under de praktiske øktene og gjennomført selvbergingstest ute, og livredningstest inne.
 • 100 % fremmøte til teori knytt til læringsutbyttebeskrivelsen om å kunne planlegge og gjennomføre selvberging og livredningsopplæring i grunnskolen. 
 • Utarbeide en lokal risikovurdering, HMS-plan og alarmplan for undervisning og bading ute i, på og ved vann knytt til læringsutbyttebeskrivelsen om å ha kunnskap om sikkerhetslovgivning i forbindelse med svømming, livredning og bading ute, herunder risikovurdering, organisering, gruppestørrelse, valg av område og bruk av utstyr.

Blir vurdert som godkjent/ikke godkjent.

Vurderingsform

 • Praktisk eksamen del 1, undervisningsopplegg, ca. 30 minutter, teller 50%
 • Praktisk eksamen del 2 - utendørs livredningsprøve ca.30 minutter, teller 50 %

Karakterskala bestått/ikke bestått.

Begge delene må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen som ikke er bestått tas på nytt.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler