Hopp til innhald

DRA304 Teaterhistorie og teaterproduksjon

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet tilbys ikke studieåret 2023/2024.

Emnet setter hovedfokus på teaterhistorie og teaterproduksjon. Emnet gir en innføring i teaterhistorie med særlig vekt på vestlig  teater, dramaturgi og tradisjoner. Skuespillertrening, manusarbeid og produksjonsarbeid står sentralt. 

Emnet åpnes for innreisende studenter. For å fylle kravet om tre måneders utvekslingsstipend forutsettes det at innreisende studenter får et tilleggskurs 5 sp knyttet til prosessdrama.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved fullført emne har studenten kunnskap om:

  • Teatrets historie med særlig vekt på vestlig teater
  • Dramatiske virkemidler

Ferdigheter

Ved fullført emne kan studenten:

  • Bruke kropp og stemme som uttrykksmidler
  • Bruke teatrale virkemidler

Generell kompetanse

Ved fullført emne er studenten i stand til å:

  • Spille en rolle og være del av et ensemble

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Scenisk produksjon gjennom arbeid individuelt, i gruppe og hel klasse, teaterformidling, workshops, forelesninger og veiledning.

Obligatorisk læringsaktivitet

I par eller individuelt skal studentene velge seg et teaterhistorisk epoke som de fordyper seg i. De skal holde et fremlegg hvor de kombinerer forelesning og praktisk demonstrasjon som eksemplifisering. Omfang: ca. 30 min pr. Student ved individuelt fremlegg, ca.50 min for pararbeid.

  • Muntlig presentasjon i par (ca. 60 min) evt. individuelt (ca.30 min) av en valgt epoke, teaterkunstner eller dramatiker fra teaterhistorien. Presentasjonen skal være en kombinasjon av forelesning og praktiske eksempler.
  • Skriftlig analyseoppgave i par (min. 3000 ord) evt. individuelt (min. 1500 ord) knyttet til en del av teaterhistorien.
  • Det vil være krav om frammøte til all praktisk undervisning, samt til veiledning under teaterproduksjonen. Det godkjennes inntil 20% fravær.

De obligatoriske læringsaktivitetene vurderes som godkjent/ikke godkjent. Det foreligger retningslinjer for muntlig og skriftig arbeid knyttet til teaterhistorien. Studentene vil gjøres kjent med disse ved semesterstart.

Vurderingsform

Praktisk eksamen i gruppe. Studentene vil få utlevert manus, gruppeinndeling og retningslinjer senest fire uker før eksamensvisningen.

Med utgangspunkt i klassisk teater, skal studentene i ensembler produsere en forestilling (ca. 7 studenter pr. ensemble, varighet ca. 25 minutter pr. forestilling). Eksamen er visning av denne forestillingen.

Gruppen får en felles karakter, der gruppens produksjon som helhet vurderes.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ny/utsatt praktisk eksamen gjennomføres individuelt.

Hjelpemidler ved eksamen

Studentene står fritt til å bruke kostymer, rekvisitter, lys og lyd.

Mer om hjelpemidler