Hopp til innhald

ELE102 Programmering og mikrokontrollere

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet dekker grunnleggende programutviklingsprinsipper og språkelementer i programmeringsspråket C#.

Emnet omtaler også grunnleggande begrep knyttet til oppbygging/funksjon av datamaskiner/mikrokontrollere, og begrep knytet til operativsystem

Innhald:

 • Datamaskinens/mikrokontrollerens oppbygging og funksjon
 • En innføring i grunnleggende strukturert, prosedural programmering i C#
 • Bruk av utviklingsverktøy (IDE) med kompilator og debugger
 • Programmering (med C++ som programmeringsspråk) av mikrokontrollersystem (digital og analog I/O, avbrudd, operasjoner i sann tid, ...)

Praktisk arbeid er sentralt i kurset. Programmeringsverktøy blir benyttet. Det utvikles programmer/programsystemer for datamaskiner og mikrokontrollere

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har grunnleggende kunnskap:

 • i C#-programmering
 • om oppbygging, virkemåte og programmering av mikrokontrollere

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • spesifisere, kode og teste programmer i C#
 • bruke utviklingsverktøy for mikrokontrollere
 • arbeide i relevante elektrolaboratorier og behersker aktuelle metoder og verktøy

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • løse problemer på en strukturert måte og dokumentere programmer
 • formidle faglig informasjon knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Praktiske oppgaver alene og i grupper. Forelesninger. Digitale læremiddel som studentene selv må dekke (ca. 800 kr) blir benyttet i emnet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende må være godkjent:

 • En prosjektoppgaveinnlevering
 • En obligatorisk innlevering som gjennomføres i WiseFlow
 • 3 av 4 obligatoriske innleveringer (leveres via Canvas)

Vurderingsform

Digital skoleeksamen, 4 timer.

Studentene må medbringe egen datamaskin. Programvaren som er nødvendig for å gjennomføre eksamenen må være installert og testet før eksamensdagen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle fysiske trykte og skrivne hjelpemiddel.

Programutviklingsverktøy (Visual Studio, Arduino og/eller tilsvarande IDE) og alle elektroniske dokument/filer på datamaskina.

Eksamen skal skrivast og leverast i digitalt eksamenssystem. Bruk av internett utover det som er nødvendig for å bruke digital eksamenssystem er ikkje tillatt.

Mer om hjelpemidler