Hopp til innhald

ERG100 Aktivitet som menneskelig behov

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

I dette innføringsemnet blir studenten kjent med tenkningen som ligger til grunn for utøvelsen av ergoterapifaget. Emnet fokuserer på kunnskapsgrunnlaget ergoterapeuter bruker for å forstå menneskelig aktivitet. Ergoterapifagets utvikling og historie, og de ulike paradigmeskiftene som har formet faget, inngår som en del av dette kunnskapsgrunnlaget. Gjennom emnet vil studenten også tilegne seg kunnskap om ergoterapeuters arbeidsprosess, med fokus på kartlegging.

Ergoterapeuter jobber med mennesker i alle livsfaser, og dette emnet fokuserer på normalutvikling fra spedbarn til ungdomstid, med hovedvekt på barn. Grunnleggende anatomi og fysiologi rettet mot kroppens organsystemer og gjennomgang av nervesystemets og sanseapparatets oppbygging og funksjon inngår i emnet.

Studenten vil også få kjennskap til rammer og strukturer som påvirker både menneskelig aktivitet og utøvelsen av ergoterapi, som aktuelt lovverk, helsevesenets oppbygging og struktur, og politiske føringer.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten…

 • har kunnskap om ergoterapifagets historie, utvikling, egenart og betydning i samfunnet
 • har kjennskap til sentrale aktivitetsteorier og -modeller i ergoterapi
 • har kjennskap til hvordan barn og unges aktivitet, deltakelse og helse påvirker hverandre og inngår i samspill med omgivelsene
 • har kjennskap til forutsetninger for aktivitetsutførelse
 • har kunnskap om betydningen hverdagslivets aktiviteter, lek og læring har for helse og identitet
 • har kjennskap til relevant lovverk for ergoterapeutisk profesjonsutøvelse
 • har kunnskap om kroppens organsystem og oppbygging
 • kjenner til nervesystemets og sanseapparatets anatomi og funksjon som forutsetning for aktivitetsutførelse

Ferdigheter:
Studenten…

 • kan bruke ergoterapeutiske arbeidsprosesser, med særlig fokus på kartlegging
 • kan identifisere og reflektere over terapeutisk og etisk kompetanse i møte med barn, unge, deres pårørende og samarbeidspartnere
 • kjenner til samspillet mellom kroppens funksjoner
 • kan reflektere over hvordan nervesystemets og sanseapparatets anatomi og funksjon legger grunnlag for aktivitet og deltakelse
 • kan reflektere over fagutøvelse og identifisere informasjonsbehov

Generell kompetanse:
Studenten…

 • kan formidle og dokumentere ergoterapeutens kartlegging av barn og unge
 • har innsikt i ergoterapeutenes yrkesetiske retningslinjer for å fremme barn og unges rett til aktivitet og deltakelse
 • kan formidle relevant fysiologisk bakgrunn for aktivitet og deltakelse
 • Kan planlegge og gjennomføre innhenting av ny kunnskap på en systematisk måte

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Studentaktive læringsformer er vektlagt i emnet, som ferdighetstrening, og gruppearbeid med presentasjon i seminar eller skriftlig notat. Forelesninger i sentrale tema, selvstudium og digitale læringsformer vil også benyttes.

I dette emnet inngår 3 dager ekstern introduksjonspraksis, hvor studentene skal følge en ergoterapeut ved en tildelt arbeidsplass.

Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 • 80 % tilstedeværelse på studentaktiv - og erfaringsbasert undervisning (gruppearbeid, seminar, ferdighetstrening, veiledning og studiediskusjon)
 • Individuell oppgave om ergoterapifagets historie på 1500 ord +/- 10%. Vurderes til godkjent/ikke godkjent. Studenten har to forsøk for å få godkjent.
 • Deltakelse på seminar hvor studenter gruppevis presenterer og diskuterer relevant anatomi og fysiologi. Muntlig tilbakemelding fra medstudenter og lærer.

Læringsaktivitetene er gyldig i 4 semestre.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen
Fem dagers individuell hjemmeeksamen på 1500 ord +/- 10%, i henhold til oppgavetekst og læringsutbytter for emnet.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ny eksamen gjennomføres som ordinær eksamen, med ny oppgave. Det er ikke mulig å levere forbedret versjon av besvarelse ved hjemmeeksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BER102 - Aktivitet og deltaking som menneskeleg behov - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • BER105 - Anatomi og fysiologi - Reduksjon: 3 studiepoeng