Hopp til innhald

ERG120 Aktivitetsanalyse

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Aktivitetsanalyse er ergoterapeuters viktigste verktøy og er særegent for ergoterapeuter. I dette emnet vil studentene lære om daglige aktiviteters betydning og kompleksitet, samt å analysere aktivitetens krav til mennesket. Studenten vil bli kjent med aktivitetsanalyse og hvordan det brukes som kartleggingsverktøy. Studenten skal lære å analysere aktiviteters form og utførelse.

Deler av emnet vil være av felles nasjonalt innhold. Fellesinnholdet vil fokusere på det å analysere aktivitetssituasjoner, sekvenser (handlinger) og krav aktiviteten stiller til ulike ferdigheter, samt hvordan omgivelsene påvirker situasjonen (temporal, rammer).

Videre vil emnet ta for seg grunnleggende kunnskap for at studenten senere skal kunne forstå hvordan aktiviteten kan utføres ulikt i ulike situasjoner av samme person, og hvordan person, aktivitet og omgivelser er konstant flettet sammen. Anatomi og fysiologi med fokus på bevegelse, biomekanikk og muskelfysiologi vil inngå som naturlige deler av emnet.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten…

 • har kunnskap om og kan forklare hensikten med aktivitetsanalyse i ergoterapi
 • har kunnskap om og kan forklare forskjellene mellom aktivitetsform og aktivitetsutførelse
 • har kunnskap om hvordan aktivitetsform og utførelse kan bli påvirket av omgivelser
 • har kunnskap om verktøy for aktivitetsanalyse
 • har kunnskap om sentrale biomekaniske prinsipper og hvilken rolle disse spiller for aktivitet
 • har kunnskap om bevegelsesystemets oppbygging og funksjon, samt latinske begrep for å beskrive dette

Ferdigheter:
Studenten…

 • kan utføre analyse av aktivitetsform og utførelse i valgt kontekst med et verktøy for aktivitetsanalyse
 • kan anvende analyse av aktivitetsform for å identifisere faktorer som kan fremme og hemme aktivitetsutførelse
 • kan anvende kunnskap i anatomi og fysiologi ved dokumentasjon av aktivitetsanalyse

Generell kompetanse:
Studenten..

 • kan formidle fysiologisk og anatomisk bakgrunn for aktivitet og bevegelse
 • er bevisst skillet mellom observasjon og tolkning av aktivitetsutførelse

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning i dette emnet vil ha hovedvekt på læring av praktiske ferdigheter i form av ferdighetstrening. I tillegg vil undervisningen bestå av gruppearbeid, forelesninger, bruk av digitale læringsressurser og selvstudium.

Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 • 80 % tilstedeværelse på studentaktiv - og erfaringsbasert undervisning (gruppearbeid, seminar, ferdighetstrening, veiledning og studiediskusjon)
 • Gruppearbeid knyttet til biomekanikk, muskelfysiologi og bevegelsessystemet, som skal presenteres for medstudenter og lærer.
 • Nasjonalt arbeidskrav: Seminar hvor studenter gruppevis presenterer og diskuterer en aktivitetsanalyse. Muntlig tilbakemelding fra medstudenter og lærer
 • Akademisk logg knyttet til emnets innhold. Tre logginnlegg (hver på max 400 ord) leveres i løpet av emnet i henhold til informasjon i Canvas. Studentene har to forsøk på å få godkjent.

Læringsaktivitetene er gyldig i fire semestre.

Vurderingsform

Muntlig eksamen i gruppe
Muntlig eksamen i grupper på 3-4 studenter som gjennomføres på følgende måte:

Trinn1) gruppen får tildelt en aktivitet hvor aktivitetsutførelse skal analyseres.

Trinn 2) To timer etter tildelt aktivitet, skal gruppen presentere sin analyse av aktiviteten (5-10 minutter), og deretter ha muntlig høring i gruppen (maks 20 minutter).

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk
Bestått/ikke bestått

Ny eksamen
Ved ikke bestått gjennomføres ny eksamen på samme måte som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt i forberedelsene.

Kun notater i papirform kan medbringes til muntlig høring.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BER102 - Aktivitet og deltaking som menneskeleg behov - Reduksjon: 2 studiepoeng
 • BER105 - Anatomi og fysiologi - Reduksjon: 1 studiepoeng