Hopp til innhald

ERG130 Aktivitetsvitenskap

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Dette emnet har fokus på aktivitetsvitenskap, og dens forhold og betydning for ergoterapi. Studenten skal tilegne seg kunnskap om utviklingen av aktivitetsvitenskap og teorier som har påvirket denne, og om ergoterapifagets vitenskapsteoretiske perspektiv. Studenten skal også kunne kritisk vurdere faglig litteratur som er relevant for emnet.

Emnet fokuserer videre på kunnskap om aktiviteters betydning for helse, hvor livsfasene voksne og eldre vektlegges. Relevant relatert viten er psykologiske teorier, gerontologi og anatomi/fysiologi, som skal knyttes til sentrale deler av emnet.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Læringsutbytter som er markert med stjerne betyr at læringsutbytter er knyttet til Forskrift for felles rammeplan for helse- og sosialutdanningene.

Kunnskap:
Studenten…

 • har kunnskap om aktivitetsvitenskapens betydning i ergoterapi
 • har kunnskap om aktiviteters betydning for menneskets helse
 • har kunnskap om aktiviteters betydning for aktiv aldring og eldres mestring av hverdagslivets aktiviteter
 • har kunnskap om hvordan overgangsfaser i livet har betydning for mestring, aktivitet og deltagelse
 • har kunnskap om forutsetninger for aktivitetsutførelse
 • har kunnskap om fysiologiske endringer ved aldring

Ferdigheter:
Studenten…

 • kan kritisk vurdere forskning som er relevant for aktivitetsvitenskap, aktivitetsteori og/eller livsfasen eldre
 • kan beskrive aktivitet i lys av aktivitetsvitenskap
 • kan anvende fysiologisk kunnskap inn mot aktivitetsanalyse

Generell kompetanse:
Studenten…

 • *kan formidle og dokumentere aktivitetsvitenskapens betydning for ergoterapi
 • *har innsikt i og kan følge ergoterapeutens yrkesetiske retningslinjer for å fremme personers rett til aktivitet og deltakelse
 • kjenner til hvordan fysiologiske endringer påvirker en persons aktivitet

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

ERG100, ERG120

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen vil bestå av studentaktive læringsformer i form av ferdighetstrening ved SimArena, workshops og gruppearbeid med seminarer. Studentene skal blant annet jobbe i grupper med å vurdere forskning. Forelesning, digitale resurser og selvstudium benyttes også.

Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 • 80 % tilstedeværelse på studentaktiv - og erfaringsbasert undervisning (som gruppearbeid, seminar, ferdighetstrening, veiledning og studiediskusjon)
 • Presentasjon i seminar knyttet til fysiologisk bakgrunn for aktivitet i et livsløpsperspektiv
 • Refleksjonsnotat (700-1000 ord) i gruppe på maks 4 personer, der studentene skal kritisk vurdere forskning, jmf. oppgavetekst og relevante læringsutbytter.

Læringsaktivitetene er gyldig i 4 semestre.

Vurderingsform

Oppgave
Individuell skriftlig oppgave med et omfang på 2000 ord +/- 10%, jmf. oppgaveteksten og læringsutbytter for emnet.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ny eksamen gjennomføres som ordinær eksamen, med ny oppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BER112 - Aktivitet og deltaking som moglegheit og mål - Reduksjon: 2 studiepoeng