Hopp til innhald

FØS8118 Miljøvitenskap i havbruksnæringen

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

I emnet skal studentstudentene utvikle forståelse for naturens kretsløp og ressurser for havbruksnæringen. Kurset skal gi en oversikt over hvordan miljøinformasjon kan hjelpe havbruksnæringen. Andre relevante temaer som klimaendringer og luftforurensning vil også bli diskutert. Studentene skal blant annet lære å identifisere problemer knyttet til miljøet, utføre kjemisk risikovurdering og fullføre utslippstillatelse. Praktiske eksperimenter som mikroskopi, PCR, kjemisk toksisitetstesting blant annet vil også bli utført.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten skal ha kjennskap til:

· Nasjonale og internasjonale miljøinstitusjoner

· Viktige konvensjoner og lover

· Rapporter og miljødata innen akvakultur om: naturmangfold, klima og klimaendringer, forurensning, miljøgifter.

· Utslippstillatelser og relevante myndigheter for tillatelser.

Studenten kan redegjøre for:

· Vann: ressurs, bruk, forvaltning, forurensning, spredning av arter og organismer og behandling

· Mikroorganismer: Nyttige mikroorganismer, planteplanktonoppblomstringer, biofilmer og patogener i akvakultur

· Atmosfæren: klimaendringer og luftforurensning

· Avfall og avfallshåndtering i akvakultur

Studenten har oversikt over:

· Konsekvenser for ytre miljø av ulike typer forurensning.

· Problemer for det ytre miljø innen havbruksnæringen.

· Studenten har kunnskap om hvordan miljøet påvirkes av mennesker og industri.

· Studenten har kunnskap om hvordan havbruksnæringen påvirkes av miljøet.

Ferdigheter:

· Studenten kan planlegge og følge opp miljøundersøkelser.

· Studenten kan planlegge og gjennomføre en miljørisikovurdering.

· Studenten kan skrive laboratorierapporter og tolke laboratorieresultater.

Generell kompetanse:

· Eleven kan forklare grunnleggende teorier og begreper på en enkel måte (skriftlig og muntlig).

· Studenten kan utveksle synspunkter med fagpersoner og delta i faglige diskusjoner.

· Studenten har erfaring med laboratoriearbeid.

· Studenten har erfaring med å jobbe i team.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, laboratoriekurs.

Obligatorisk læringsaktivitet

To obligatoriske oppgaver må være godkjent før eksamen.

Vurderingsform

Del 1: Individuell hjemmeeksamen over 10 dager, 60 %

Del 2: Muntlig eksamen (20 minutter) i grupper på 2 - 3 studenter, 40 %

Begge deler må bestås.

Gradert karakter A-F

Hjelpemidler ved eksamen

Alt tillatt

Mer om hjelpemidler