Hopp til innhald

FLKI8103 Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Studiet er på masternivå.

Emnet «Ledelse av profesjonelle læringsfelleskap» er bygget opp rundt fem hovedtema:

a) Ledelse av det profesjonelle læringsfellesskapet, knyttet til LK20 og skolens utviklingsarbeid

b) Utfordringer i arbeidet med læreplanen, i lys av Goodlads læreplanteori

c) Lederrollen i ledelse av PFL

d) Grunnleggende perspektiver på ledelse av læring i organisasjoner

e) Sammenhenger mellom ledelse, organisasjonslæring og utvikling av profesjonelle læringsfellesskap

Innholdsmessig tar emnet utgangspunkt i begrepet profesjonelle læringsfellesskap (PLF), og relaterer dette til John Goodlads nivåer i læreplanutvikling, knyttet til skolenes utviklingsarbeid med LK20.

Gjennom dialoger om skolens profesjonelle læringsfellesskap, sentrale begreper i læreplanen og andre offentlige dokumenter kan skolelederne tilegne seg kunnskaper, holdninger og ferdigheter knyttet til utviklingsarbeid, læreplanarbeid, organisasjonslæring og ledelse av utviklingsarbeid.

Viktige perspektiver i emnet er utvikling av organisasjonskultur, arbeid med danningsperspektiver, endring av mentale modeller og arbeid med eget credo, både individuelt og i PLF.

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om skolen som et profesjonelt læringsfellesskap og en lærende organisasjon, og hvordan teorier om dette kan få konkret nedslag i praksisfeltet i arbeidet med utviklingsarbeid
 • har kunnskap om hvordan skoleledere bygger og utvikler profesjonsfellesskap og skolekultur for å fremme lærings- og læreplanarbeidet
 • har kunnskap om nasjonale og internasjonale trender som bakgrunn for fagfornyelsen
 • har kunnskap om sentrale verdier, prinsipper og begreper i læreplanverket, og sammenhengen mellom disse
 • har kunnskap om skoleleders sammensatte rolle i ledelse av PLF og læreplanarbeid, med fokus på både elevers, læreres og egen læring.
 • har kunnskap om etiske og moralske dilemmaer i skjæringspunktet mellom skolens verdier og ulike interesser, behov og ønsker
 • har kunnskap om hvordan ledergruppen på skolen kan utnytte strategiske verktøy i arbeidet med LK20
 • har kunnskap om utfordringer i ledelse av PLF- med vekt på å involvere den enkelte i utviklingsarbeidet
 • har kunnskap om Initiering, implementering og videreføring av prosesser knyttet til det lokale arbeidet med læreplanen, og hvordan skolen kan integrere dannings- og kunnskapsmål i undervisningen
 • har kunnskap om på hvilken måte skoleeier, foresatte og elevene kan involveres i utviklingsarbeid
 • har kunnskap om forskning om betydningen av PLF i skolen

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere muligheter og finne frem til innovative strukturer for PLF for å skape handlingsrom i lærings- og læreplanarbeidet
 • kan bruke læreplanverket i arbeidet med å skape et felles grunnlag i kollegiet for arbeidet med å fremme elevenes danning og læring
 • kan utøve lederrollen på en fleksibel og hensiktsmessig måte ved både å være tydelig leder, og å kunne lytte til de ansatte i utviklingsarbeidet. Prinsippet om distribuert kunnskap, læring og ledelse er et viktig grunnlag for slik praksis.
 • kan vurdere, identifisere og håndtere ulike interesser knyttet til utviklingsarbeid
 • kan fremme relasjonsbygging og legge til rette for at alle tar ansvar og deltar i skolens PLF
 • kan analysere ulike faser i læreplanarbeidet, og ut fra dette legge en konkret plan for utvikling
 • kan bruke forskning i kombinasjon med egne og ansattes erfaringer som støtte til å videreutvikle egen ledelsespraksis

Generell kompetanse

Studenten

 • har bevissthet om skoleleders ansvar for å bidra til at overordnede verdier og prinsipper i læreplanen kommer til uttrykk i hele skolens arbeid
 • har innsikt i skolelederes ansvar for å legge til rette for PLF ved egen skole
 • har forståelse av hvor viktig det lokale læreplanarbeidet er for videreutvikling av skolen og for å fremme elevenes danning og læring
 • har personlig og faglig styrke til å se muligheter og utfordringer, og for å holde fokus over tid
 • har bevissthet om egen rolle og dens påvirkning for kultur, normer og verdier i skolemiljøet for både ansatte, elever og foreldre
 • har forståelse av den betydning PLF og læreren som profesjonsutøver kan ha for fagfornyelse og skoleutvikling

Krav til forkunnskaper

30 studiepoeng lederutdanning (nasjonal rektorutdanning eller tilsvarende)

Anbefalte forkunnskaper

Innholdet i den nasjonale rektorutdanningen eller tilsvarende lederutdanning

Undervisnings- og læringsformer

Videreutdanningsmodulen vil ha fire samlinger à to dager, over to semestre, til sammen 8 dager.

Samlingene er tematisk organisert rundt ulike perspektiv på betydningen av PLF og vil bli knyttet til arbeid med læreplanen. På samlingene veksler vi mellom forelesninger, arbeid i basisgrupper og diskusjoner. Mellom samlingene vil det være noe skriftlig arbeid.

 I løpet av studiet skal deltakerne gjennomføre et utviklingsarbeid på egen skole knyttet til ledelse av PLF. Dette skal danne grunnlag for en semesteroppgave som utgjør eksamen. I basisgruppene vil kollegaveiledning med utgangspunkt i lederutfordringer fra egen hverdag og veiledning i forhold til eget utviklingsarbeid og eksamensteksten knyttet til dette, være sentralt.

Obligatorisk læringsaktivitet

Det er tre (3) skriftlige læringsaktiviteter (obligatoriske arbeidskrav) i emnet.

1: Statusrapport knyttet til skolens PLF. Denne skal drøftes i ledergruppen.

2: fokus på lokale utfordringer på egen skole,

3: lederutfordringer knyttet til PLF.

De tre (3) obligatoriske læringsaktivitetene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Hvis den obligatoriske læringsaktiviteten ikke er levert innen fristen eller ikke er godkjent, kan en avtale (skriftlig) et nytt forsøk i dialog med emneansvarlig eller veileder.

Vurderingsform

Oppgåve (semesteroppgåve).

Studentene leverer en eksamenstekst innen en oppgitt dato. Eksamensteksten er en endelig versjon av en utviklingstekst som en har jobbet med gjennom studiet. Teksten tar utgangspunkt i lederutfordringer knyttet til ledelse av PLF på egen skole. Underveis får studentene tilbud om skriftlig og muntlig veiledning.

Karakterskala: Bestått/ikke bestått.

Dersom oppgaven ikke er bestått, er det mulig å levere forbedret versjon i påfølgende semester. Det er bare mulig å levere forbedret versjon med samme problemstilling en gang. Etter dette må det leveres helt ny semesteroppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler