Hopp til innhald

INN522 Forskningsdesign og metode

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi kunnskap om forskningsdesign og metode som skal forberede studentene til å gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid; masteroppgaven. I emnet inngår grunnleggende kunnskaper om vitenskapsteori, forskningsdesign, og innføring i kvalitative og kvantitative metoder. Emnet skal gi innsikt i sentrale vitenskapsteoretiske problemstillinger og koble dette opp mot vitenskapelige metoder og metodevalg. I denne delen inngår også etikk og refleksjoner knyttet til forskningsetiske valg og personvern. Studentene skal få innsikt i hvordan utarbeide et forskningsdesign (forskningsproblem, utvalgsstrategi og valg av metode). Studentene får innføring i ulike metoder innen kvalitativ forskning, som etnografiske metoder, observasjon og intervjuing (herunder ulike intervjuteknikker) og hva som skaper validitet og reliabilitet i kvalitativ forskning. Det gis også innsikt i casestudie-forskning. Videre får studentene innføring i kvantitative metoder. Det gis en introduksjon i kvantitativ statistisk analyse, som inkluderer deskriptiv analyse, estimering, regresjonsanalyse og hypotesetesting. Studentene skal få kunnskap og praktisk forståelse av reliabilitet og validitet innen kvantitativ forskning.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

 • har avansert kunnskap om vitenskapsteoretiske problemstillinger og hvordan disse er relatert til valg av metoder og gjennomføring av forskningsprosjekt
 • har avansert kunnskap om hvordan utarbeide et forskningsdesign til et selvstendig forskningsarbeid
 • har inngående kunnskap om sentrale metoder og teknikker innen kvalitativ og kvantitativ forskning.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan utarbeide og gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid
 • kan anvende sentrale metoder og teknikker innen kvalitativ forskning.
 • kan vurdere validiteten, styrker og svakheter i et kvantitativt forskningsdesign

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan anvende kunnskap om forskningsdesign og metode og kritisk vurdere egnetheten til ulike forskningsdesign og metoder for konkrete forskningsprosjekt
 • kan utarbeide og gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid fundert i vitenskapsteoretisk og metodisk kunnskap

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen består av forelesninger, praktiske øvelser i vitenskapsteori og kvalitativ metode og et studentaktivt seminar i kvantitativ metode. Studentene er forventet å være aktive i undervisningen gjennom å stille spørsmål, delta i gruppe- og plenumsdiskusjoner, svare på spørsmål og å vise evne til kritisk refleksjon over fagstoffet. 

Studentene skal delta i gruppearbeid og presentere muntlig eller skriftlig resultatet av gruppearbeidet i vitenskapsfilosofi, kvalitativ metode og casestudieforskning. Studentene skal delta på et studentaktivt seminar i kvantitativ metode.    

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at kandidaten kan framstille seg til eksamen:

 • Delta på introduksjon til kvalitative intervjuer/teknikker, med praktisk intervjuing
 • Delta i gruppearbeid i vitenskapsteori og levere en skriftlig innlevering
 • Delta i gruppearbeid i kvalitativ metode og gjennomføre en muntlig presentasjon
 • Delta i gruppearbeid i casestudieforskning og levere en skriftlig innlevering
 • Delta på et studentaktivt seminar i kvantitativ metode

Godkjente arbeidskrav er gyldige i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semester.

Vurderingsform

Skriftlig, digital hjemmeeksamen, 5 timer Karakterskala er A-F der F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • MOØ223 - Metode og forskingsdesign - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • MSB209 - Avansert metode og forskningsdesign - Reduksjon: 7,5 studiepoeng