Hopp til innhald

KVL801 Karriereveiledning og karrierelæring: teorier og prinsipper

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Videreutdanning som deltidsstudium for karriereveiledere i skolen og andre sektorer, lærere som underviser i Utdanningsvalg og andre som ønsker kompetanseheving for å kunne jobbe som karriereveiledere. Karriereveiledning og karrierelæring: teori og prinsipper er et av to emner i videreutdanningen Karriereveiledning. I emnet gis det teoretisk og praktisk innføring i sentral teori i karriereveiledning som fagfelt. Dette innebærer teori som omhandler karriereutvikling, karrierelæring og karriereveiledning. 

Målet med emnet er å få kunnskap om sentrale teorier og tilnærminger i karriereveiledning, karriereutvikling og karrierelæring. I emnet er et sentralt læringsutbytte at studentene vet hvordan karriereveilederen kan anvende teoretisk og forskningsbasert kunnskap for å støtte og veilede veisøkere i valgprosesser og overganger. Studenten får muligheter til å reflektere over egen praksisutøvelse for å utvikle sin egen kompetanse som karriereveileder og skal kunne anvende denne kompetansen i profesjonell karriereveiledning. Studenten skal gjennom emnet tilegne seg en forståelse av karriereveiledning i både individ- og samfunnsperspektiv.

Læringsutbytte

Læringsutbytter

Kunnskap

 • Ha kunnskap om sentrale teorier og tilnærminger i karriereveiledning, karriereutvikling og karrierelæring
 • Ha kunnskap om hva som påvirker muligheter til karrierelæring og karrierevalg og hvordan karriereveilederen kan støtte veisøkeren i disse prosessene
 • Ha kunnskap om karriereveiledning i et livslangt perspektiv og hvordan karriereveilederen kan møte den enkelte veisøker eller grupper veisøkere på ulike stadier i liv

Ferdigheter

 • Beherske og analysere ulike tilnærminger til karriereveiledning gjennom teoretisk og metodisk kunnskap og kunne reflektere kritisk over ulike tilnærminger
 • Kunne tilpasse karriereveiledningen til ulike målgrupper, ut fra veisøkers individuelle behov og livsfase

Generell kompetanse

 • Ha innsikt i etiske problemstillinger i karriereveiledning
 • Kunne selvstendig vurdere ulike tilnærminger og strategier i karriereveiledning i egen praksis
 • Kunne analysere og vurdere karriereveiledningsfaglige problemstillinger og egen veiledningspraksis
 • Kunne planlegge, gjennomføre og evaluere arbeidet med karriereveiledning, og begrunne valg faglig og didaktisk

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Emnet gjennomføres som et nett- og samlingsbasert studium med kombinasjon av fysiske samlinger i Bergen og kortere digitale seminarer. Studentene må også bruke Canvas som digital læringsportal. Det er 2 fysiske studiesamlinger på 2 dager og 2 digitale seminarer på tre timer. Pensumlitteratur og undervisningsmateriell er på norsk, andre skandinaviske språk og engelsk.

Studentaktive læringsformer er sentrale, både på og mellom samlinger og seminarer. Undervisningen består av varierte læringsformer, f.eks. forelesninger, gruppediskusjoner, fremlegg og ferdighetstrening. Det opprettes også studiegrupper som studentene samarbeider i. Det gis tilbud om veiledning som en del av arbeidet med de obligatoriske læringsaktivitetene og i forhold til studiearbeidet generelt.

Obligatorisk læringsaktivitet

Emnet har tre obligatoriske læringsaktiviteter

 • To skriftlige innleveringer på ca. 1500-2000 ord
 • En obligatorisk læringsaktivitet som innebærer 80 % oppmøte på studiesamlinger og seminarer

De obligatoriske læringsaktivitetene må være godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen. Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktivitet får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) eller gjennomføre alternativ arbeidsaktivitet gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og innen gitte frister, men senest tre uker før eksamensperioden begynner. 

Studentene må levere og få godkjent to skriftlige obligatoriske læringsaktiviteter på ca. 1500-2000 ord hver for å ta eksamen i emnet. Disse vil være med utgangspunkt i læringsutbyttene i emnet, ta utgangspunkt i studentenes praksis og gir rom for refleksjoner og videre utvikling på egen arbeidsplass. Det tilrettelegges for studenter som ikke har relevant arbeidspraksis på tidspunktet studenten tar emnet. Nærmere retningslinjer for de obligatoriske læringsaktivitetene gis ved semesterstart. 

Fremmøte og deltakelse

Det er obligatorisk oppmøte på undervisningen (studiesamlinger og seminarer) og det forutsettes 80 % tilstedeværelse for å ta eksamen i emnet. En del av studiearbeidet er praktiske oppgaver, øvelser og gruppearbeid. Dette forutsetter at studentene er til stede på samlingene/seminarene. Det blir forventet at studentene tar ansvar for og tar aktiv del i gruppens læringsarbeid. Studentene bruker Canvas, som er den nettbaserte læringsportalen, for å delta i samarbeid og diskusjoner gjennom studiet.

Vurderingsform

Digital individuell muntlig eksamen. Ca. 30 min.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen. Retningslinjer for eksamen gis ved semesterstart.

Mer om hjelpemidler