Hopp til innhald

KVL802 Utvikling og koordinering i karriereveiledningstjenester

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Videreutdanning som deltidsstudium for karriereveiledere i skolen og andre sektorer, lærere som underviser i Utdanningsvalg og andre som ønsker kompetanseheving for å kunne jobbe som karriereveiledere. Utvikling og koordinering i karriereveiledningstjenester er emne 2 i videreutdanningen Karriereveiledning. I emnet vektlegges utvikling og koordinering av helhetlige karriereveiledningstjenester som del av profesjonalisering og kvalitetsutvikling. 

Målet med emnet er at studentene får kunnskap om hvordan utvikle og koordinere helhetlige karriereveiledningstjenester for å støtte veisøkere i møte med et moderne arbeidsliv. Studenten skal tilegne seg kunnskap hvilken rolle karriereveiledningstjenester har i et individ- og samfunnsperspektiv. Kunnskapen skal bidra til at karriereveilederen og skolen/organisasjonen kan jobbe systematisk med karriereveiledning og karrierelæring i samarbeid med ulike aktører. Studentene får muligheter til å reflektere over egen praksis og utvikle kunnskaper om hvordan hele organisasjonen kan bidra til en bedre og mer helhetlig karriereveiledning, og hvordan de kan bruke sine ressurser i dette arbeidet.

Læringsutbytte

Læringsutbytter

Kunnskap

  • Ha kunnskaper om utdanning og arbeidsliv, inkludert perspektiver som omhandler utenforskap/frafall og mangfold
  • Ha kunnskap om faglig evaluering, koordinering og utvikling av livslange og helhetlige karriereveiledningstjenester
  • Ha kunnskap om sentrale politiske føringer om karriereveiledning i Norge og internasjonalt

Ferdigheter

  • Kunne planlegge, gjennomføre og evaluere samarbeid med eksterne samarbeidspartnere om karriereveiledning i skolen
  • Kunne beskrive og analysere nasjonale og supranasjonale føringer for karriereveiledning
  • Kunne koordinere karriereveiledningen på skolen/i organisasjonen

Generell kompetanse

  • Kunne anvende teori og forskning til evaluering og utvikling av praksis i skolens/organisasjonens karriereveiledning
  • Kunne relatere karriereveiledning til systematisk karrierelæring

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Emnet gjennomføres som et nett- og samlingsbasert studium med kombinasjon av fysiske samlinger i Bergen og kortere digitale seminarer. Studentene må også bruke Canvas som digital læringsportal. Det er 2 fysiske studiesamlinger på 2 dager og 2 digitale seminarer på tre timer. Pensumlitteratur og undervisningsmateriell er på norsk, andre skandinaviske språk og engelsk.

Studentaktive læringsformer er sentrale, både på og mellom samlinger og seminarer. Undervisningen består av varierte læringsformer, f.eks. forelesninger, gruppediskusjoner, fremlegg og ferdighetstrening. Det opprettes også studiegrupper som studentene samarbeider i. Det gis tilbud om veiledning som en del av arbeidet med de obligatoriske læringsaktivitetene og i forhold til studiearbeidet generelt.

Obligatorisk læringsaktivitet

Emnet har tre obligatoriske læringsaktiviteter

  • To skriftlige innleveringer på ca. 1500-2000 ord
  • En obligatorisk læringsaktivitet som innebærer 80 % oppmøte på studiesamlinger og seminarer

De obligatoriske læringsaktivitetene må være godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen. Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktiviteter får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) eller gjennomføre alternativ arbeidsaktivitet gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og innen gitte frister, men senest tre uker før eksamensperioden begynner. 

Studentene må levere og få godkjent to skriftlige obligatoriske læringsaktiviteter på ca. 1500-2000 ord hver for å ta eksamen i emnet. Disse vil være med utgangspunkt i læringsutbyttene i emnet og en selvvalgt problemstilling. De skriftlige obligatoriske læringsaktivitetene vil ta utgangspunkt i studentenes praksis og gir rom for refleksjoner og videre utvikling på egen arbeidsplass. Det tilrettelegges for studenter som ikke har relevant arbeidspraksis på tidspunktet studenten tar emnet. Nærmere retningslinjer for læringsaktivitetene gis ved semesterstart. 

Fremmøte og deltakelse

Det er obligatorisk oppmøte samlingene og seminarene og det forutsettes 80 % tilstedeværelse for å ta eksamen i emnet. En del av studiearbeidet er praktiske oppgaver, øvelser og gruppearbeid. Dette forutsetter at studentene er til stede på samlingene. Det blir forventet at studentene tar ansvar for og tar aktiv del i gruppens læringsarbeid. Studentene bruker Canvas, som er den nettbaserte læringsportalen, for å delta i samarbeid og diskusjoner gjennom studiet.

Vurderingsform

Semesteroppgave/prosjektoppgave. Skriftlig, individuell fagtekst på 4000 ord +/- 10 %. Fagteksten skal ta utgangspunkt i problemstillingen som studenten har arbeidet med i de obligatoriske skriftlige læringsaktivitetene. Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Det er mulig å levere forbedret versjon i påfølgende semester. Det er bare mulig å levere forbedret versjon med samme problemstilling en gang. Etter dette må det skrives helt ny semesteroppgave

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler