Hopp til innhald

LKBD401 Leiing og kulturkompetanse i barnehagen

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhald og oppbygging

Emnet har eit særleg fokus på personalet i samanheng med barns livsvilkår knytt til sosial og kulturell variasjon. Dette inkluderar mellom anna migrasjon, minoritets- og majoritetsperspektiv, makt, leiing og etisk og kritisk refleksjon knytt til kulturelt mangfald. Eit lærande og endringsfokusert personale med bevisstheit kring tilhøyrigheit, inkludering og identitet kan ivareta sosial og kulturell bærekraft i barnehagen.

Emnet er knytt til følgjande tre områder, som bygger på nasjonal og internasjonal forskning:

 • Verden i barnehagen - livssyn, religion, ulikskap og individuelle føresetnader
 • Pedagogisk leiing, kritisk refleksjon og haldningsarbeid som leiar i eit personale
 • Danning og interkulturell kompetanse knytt til den fleirkulturelle barnehagen

Kunnskapsbasen bygger på faga pedagogikk, samfunnsfag og RLE.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskapar

Studenten

 • har kunnskap om omsorg og makt, medverknad, likeverd og mangfald i demokratiske prosessar knytt til barn, foreldre- og personalsamarbeid
 • har kunnskap om interkulturell kompetanse og interkulturell kommunikasjon
 • har kunnskap om komparative perspektiv på sosialisering og ulike oppdragelsesideal, samt forskjellane mellom kulturforståing og kulturalisering, knytt til foreldresamarbeid
 • har kunnskap om filosofiske og etiske problemstillingar knytt til samfunnet på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå
 • har kunnskap om organisasjonsteori, organisasjonskultur, den mangfaldige barnehagen som lærande organisasjon og kan ta denne kunnskapen i bruk i høve eigen leiarrolle

Ferdigheiter

Studenten kan

 • Reflektere over filosofiske, etiske, religiøse og kulturelle problemstillingar i barnehagen
 • Identifisere og reflektere rundt ulike maktforhold i den fleirkulturelle barnehagen
 • Kan sjølvstendig og i lag med andre planlegge og setje i gang bevisstgjeringsprosessar knytt til personalet sine haldningar til mangfald, og setje i gang endringsprosessar knytt til tverrkulturell kompetanse
 • Praktisere og leie fleirkulturelt foreldre- og personalsamarbeid
 • Praktisere og leie det pedagogiske arbeidet med bevisstheit kring ulikskap som utfordring og mulegheit, knytt til inkluderande omsorgs-, leike- og språkmiljø

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan analysere og vurdere etiske dilemma ut i frå barnehagen sitt verdigrunnlag og samfunnsmandat
 • Reflektere over barnehagen som ein arena for kultur- og religionsformidling, verdiar og danning. Samt sjå barn sin oppvekst i eit samfunn i endring
 • Er kritisk reflekterande til eigne verdiar, normer og handlingspraksis
 • Kan vidareutvikle barnehagen og barnehagelærarrolla knytt til den fleirkulturelle barnehagen som lærings- og inkluderingsarena
 • Kan leie haldningsskapande arbeid med personalet i barnehagen og knytt til samarbeid med heimen

Krav til forkunnskapar

Emnet SRLE201/SRLE202/SRLED301 må vere bestått

Undervisnings- og læringsformer

Undervisninga i emnet kan bestå av førelesingar, seminar, gruppediskusjonar og andre obligatoriske og studentaktive læringsformer, både individuelt og i grupper.

Praksis blir gjennomført etter eigne læringsutbytte som står oppført i studieplanen. Informasjonen om praksis i BBLDPR401 ligg i utdanningsplanen for ditt kull og på nettsida for praksis i barnehagelærerutdanninga.

Obligatorisk læringsaktivitet

Oversikt over dei obligatoriske læringsaktivitetane vil bli gitt ved semesterstart.

Dei obligatoriske læringsaktivitetane er knytta til læringsutbytta i emnet.

 • Godkjent obligatorisk deltaking, minimum 80%, knytt til samarbeid, kommunikasjon og læring saman med medstudentar.
 • Individuell oppgåve knytt til omsorg, makt, medverknad og likeverd i den mangfaldige barnehagen
 • Individuell oppgåve knytt til planlegging og leiing av utviklings- og endringsprosessar
 • Gruppeoppgåve knytt til kritisk refleksjon rundt makt og etiske utfordringar
 • Gruppeoppgåve knytt kritisk refleksjon og erfaringar med leiing og endringsprosessar i den mangfaldige, lærande barnehagen

Dei obligatoriske læringsaktivitetane vurderes til godkjent/ikkje godkjent. Dersom ikkje godkjent, får student eit nytt forsøk. Alle oppgåvene må vere godkjende seinast 2 veker før eksamen.

Vurderingsform

Individuell skriftleg prosjektrapport.

Karakterskala A - F, der F tilsvarar ikkje bestått.

Ved ikkje bestått (F) kan studenten levere omarbeidd tekst ein gong.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle

Meir om hjelpemiddel