Hopp til innhald

MAS304 Marintekniske eksperimentelle metoder

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet gir en innføring i bruk av eksperimentelle metoder som brukes for hydrodynamisk testing av utvalgte modeller. Målet med emnet er å gi studentene nødvendig praktisk grunnlag og kunnskap om muligheter og begrensninger relatert til eksperimentelle metoder. De skal også lære å utføre relevante tester i slepetanken.

 • Introduksjon til eksperimentelle metoder innen hydrodynamikk og slepetanken, MarinLab.
 • Gjennomgang av skaleringsmetoder for hydrodynamiske eksperimenter, og repetisjon av teorien bak motstand og løft
 • Gjennomgang av forskjellige typer sensorer og instrumenter som brukes i labben.
 • Introduksjon til modellering av strømninger og bølger i slepetanken.
 • Introduksjon til tidsserie-analyse av måledata i Matlab.
 • Gjennomføring av lab-eksperimenter i smågrupper.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende kvalifikasjoner:

Kunnskap

 • Forklare grunnleggende begreper i emnet.
 • Kjenne til eksperimentelle metoder for måling av dynamiske bevegelser (seakeeping) og fluidinteraksjon med en undervannsturbin.
 • Kunnskap om forskjellige måleteknikker.
 • Kjenne til muligheter og begrensninger knyttet til skalering og usikkerhet i eksperimentell testing generelt.
 • God forståelse av hydrodynamiske fenomener.
 • Oversikt over forskjellige typer hydrodynamiske modelltester og deres bruk.

Ferdigheter

 • Designe et eksperiment i slepetanken.
 • Kandidaten skal kunne avgjøre når et måleresultat er tilfredsstillende eller ikke, med hensyn til eksperimentets begrensninger.
 • Gjennomføre et eksperiment i slepetanken.
 • Prosessere og analysere tidsserie data fra gjennomført eksperiment.

Generell kompetanse

 • Reflektere over egen faglig utøvelse, arbeide i gruppe og skrive teknisk rapport.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MAS116 Hydrodynamikk, MAS220 Grunnleggende fluidmekanikk

Programmets obligatoriske marintekniske fag.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, labøvinger - individuelt og i grupper med rapportskriving. Studentene får tilgang til MarinLab etter å ha vært gjennom en obligatorisk sikkerhetsgjennomgang. MATLAB bør være installert som hjelpemiddel for beregninger. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatorisk forberedelse og deltakelse ved gruppearbeid og laboratorieøvinger.

Vurderingsform

Mappe

 • To rapporter som dokumenterer utførte labøvinger og resultatene av disse

Etter en samlet vurdering gis en bokstavkarakter for gruppen.

Karakterskala A-F, der F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Mappevurdering, alle hjelpemiddel er tillat. 

Mer om hjelpemidler