Hopp til innhald

MAS541 Marintekniske analyser

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet gir en innføring i bruk av kommersiell programvare (SESAM fra DnV) for beregning av hydrostatikk/stabilitet, hydrodynamisk respons og forankringsanalyse for flytende marine konstruksjoner samt bruk av relevant regelverk.

 

Innhold

 • Teoretisk gjennomgang/forklaring av grunnleggende begreper
 • Programvarens muligheter og begrensninger
 • Praktisk bruk av programvaren for utvalgte caser.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende kvalifikasjoner:

Kunnskaper

 • kan utføre grunnleggende marintekniske last- og responsanalyser (globale analyser) for marine installasjoner og havoperasjoner.
 • har inngående kunnskap om beregningsmetodikk, dens muligheter og begrensninger.
 • har detaljert forståelse for forskjellen mellom frekvensplan- og tidsplan responsanalyse.
 • kan med utgangspunkt i beregningsmetodikkens muligheter og begrensninger anvende kunnskap inn mot nye marintekniske problemstillinger.

Ferdigheter

 • kan anvende dedikert kommersiell programvare (Sesam) for modellering av ulike marine installasjoner og havoperasjoner.
 • kan beregne hydrostatikk og stabilitet, og utføre stabilitetskontroll i forhold til regelkrav iht. intakt og skadet tilstand.
 • kan gjennomføre en korttids hydrodynamisk last og responsanalyse i frekvensplanet. Presentere resultater basert på statistiske metoder og forstå de usikkerheter som er knyttet til resultatene og gjennomføre kontroll av responsnivå ift. gjeldende regelverk.
 • kan gjennomføre forankringsanalyser i tidsplanet for intakt og skadet (linebrudd) tilstand og vurdere resultatene opp mot gjeldende regelverk. Dersom analyseresultatene ikke er iht. krav i regelverket, foreslå endringer i forankringssystemet som vil endre dette.

Generell kompetanse

 • kan bruke kunnskapene og ferdighetene sine inn mot nye marine installasjoner og havoperasjoner og samtidig være klar over muligheter og begrensninger i metodikken som anvendes.
 • kan arbeide i en gruppe samt formidle tekniske resultater både til fagfolk og ikke spesialister.
 • kan bidra til nytenking og innovasjon.
 • kan reflektere gjennom egen faglig utøvelse og bidrag til gruppens resultater.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

- MAS102 Marin Særkurs

- MAS116 Hydrodynamikk

eller tilsvarende kunnskaper

Undervisnings- og læringsformer

Faget er i hovedsak prosjektbasert med gruppearbeid under veiledning, men noe relevant teori vil bli forelest. Innføring i dedikert programvare gjennom kursaktivitet vil bli gitt. Hver gruppe består av 4  studenter.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende arbeidskrav gjelder:

 • Obligatorisk deltakelse på kurs i anvendt programvare, Sesam - 3 x 2 dager.
 • Obligatorisk deltakelse i planlagt gruppearbeid

Vurderingsform

Mappevurdering. Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.. 

Mappen inneholder:

 • Grupperapport(er) pr. case med vedlegg, som dokumenterer utførte beregninger og resultater.
 • Individuelt refleksjonsnotat hvor den enkelte student reflekterer over egne bidrag inn mot gruppeleveransen (rapport) samt betraktninger rundt arbeidsforholdene og arbeidsfordeling innad gruppen.  

Mappen får en samlet karakter for hele gruppen. 

Dersom det fremkommer tvil om en student har bidratt tilstrekkelig til å få uttelling for gruppens felles produkt gjelder:  Tvil om en students bidrag på gruppeeksamenen

Faglig overlapping

 • MAS121 - Marintekniske analysar - Reduksjon: 10 studiepoeng