Hopp til innhald

MGBEN201 Engelsk 1, emne 2 - Engelsk språk, litteratur og kultur med fagdidaktikk 2

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Dette er emne 2 i faget Engelsk 1 for 1.-7. trinn i grunnskolelærerutdanningen (GLU). Engelsk 1 består av følgende to emner, hvert på 15 studiepoeng: Engelsk språk, litteratur og kultur med fagdidaktikk, emne 1 og emne 2.

Emnebeskrivelsene for Engelsk bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen (2016) og inngår i en femårig lærerutdanning med master. Emnet er åpent for innreisende studenter.

Engelsk 1, emne 2, for 1.-7. trinn gir en innføring i engelsk språk, litteratur, kultur og fagdidaktikk med spesiell vekt på begynneropplæring. Dette omfatter kunnskap om hvordan språket er bygd opp, og emnet har et komparativt fokus som vektlegger språklige forskjeller mellom engelsk og andre språk. På litteratur- og kultursiden omfatter dette kunnskap om barnelitteratur og bruk av ulike tekster på barnetrinnet, samt analyse av skjønn- og faglitterære tekster. Utvikling av egen språkferdighet og tekstkompetanse står også sentralt.

Emnet omfatter engelskundervisning for hele barne- og mellomtrinnet. Dette inkluderer fokus på grunnleggende ferdigheter og kjennskap til læreplanverket, samt det som kjennetegner elevene i denne aldersgruppen og deres språkutvikling i engelsk. I tillegg gir emnet innsikt i ulike læringsaktiviteter og metoder for engelskopplæringen i grunnskolen.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har god kunnskap om lydsystemet i engelsk, ordtilfanget og språkets grammatiske struktur inkludert forskjeller og likheter mellom engelsk og andre språk
 • har god kunnskap om hvordan barn lærer språk, med fokus på begynneropplæring og mellomtrinnet
 • har kunnskap om flerspråklighet og språklig og kulturelt mangfold som ressurs i klasserommet
 • har kunnskap om gjeldende læreplan
 • har god kunnskap om tilegnelse av ordforråd og om strukturer i engelsk fra lyd- til tekstnivå
 • har kunnskap om levesett og kulturuttrykk i utvalgte engelsktalende land med vekt på litteratur som fremmer interkulturell læring og kompetanse
 • kjenner forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for engelskfaget på trinn 1-7

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere litteratur, argumentere selvstendig, samt velge ut og tilrettelegge for arbeid med engelskspråklig litteratur
 • kan identifisere og forklare sentrale elementer i språkets grammatiske struktur og lydsystem
 • kan bruke engelsk muntlig og skriftlig, sikkert og selvstendig
 • kan planlegge og lede varierte og differensierte læringsaktiviteter, også digitale, som fremmer dybdelæring og utvikling av de grunnleggende ferdighetene
 • kan legge til rette for tilpasset opplæring
 • kan bruke underveisvurdering for å veilede elever i engelskopplæringen og kan gi tydelige og meningsfulle tilbakemeldinger
 • kan muntlig og skriftlig diskutere et utvalg av skjønn- og faglitteratur
 • kan innhente og tilrettelegge informasjon om samfunnsspørsmål og kulturelle tema til bruk i undervisningen

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset elever på trinn 1-7
 • kan reflektere over egen læring og undervisningspraksis i lys av etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges personlige vekst
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å tilrettelegge for elevers læring og utvikling
 • kan vedlikeholde og utvikle sin egen språklige og didaktiske kompetanse
 • kan skrive enkle akademiske tekster

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Engelsk 1, emne 1 eller tilsvarende

Undervisnings- og læringsformer

Kurset omfatter en rekke strategier for språklæring og arbeid med et fremmedspråk, blant annet gjennom bruk av digitale verktøy.

Arbeidsmåter vil være oversiktsforelesninger i kombinasjon med drøfting av stoffet, gruppearbeid (både i par og større grupper), individuelt arbeid, prosjektarbeid og framføringer. Studentene vil få erfaring med arbeidsmåter som kan brukes i grunnskolen. Det forventes at studentene på eget initiativ deltar i diskusjoner på kollokviemøter og på læringsplattformer som en utvidelse av læringssituasjonen, i tillegg til det som foregår i klassen.

All undervisning i faget foregår på engelsk, og språkøvingsaspektet står sentralt i studentenes arbeid. Læringen i engelskstudiet forutsetter samhandling med andre studenter og faglærere om sentrale utfordringer i faget, utvikling av muntlige og skriftlige ferdigheter, samt studentenes didaktiske kompetanse. Denne delen av en lærers kompetanse kan ikke tilegnes kun ved lesing, men må opparbeides i reell dialog og ved tilstedeværelse i undervisningen. Det forventes derfor at studentene følger all undervisning, deltar aktivt og er med på å ta ansvar for læringsaktivitetene, slik at de bidrar til å utvikle et godt fagmiljø. Det som formidles i undervisningen, kan komme i tillegg til det som står på pensumlisten, og vil regnes som pensum til eksamen. Ikke alle deler av pensum vil bli gjennomgått, slik at studiet krever en god del selvstendig arbeid.

I studiet inngår tur til Det norske studiesenteret i York. Turen tilbys som en del av undervisningen i dette emnet, men er ikke obligatorisk. Det vil derfor bli tilbudt et alternativt opplegg for de som velger ikke å dra. Reiseutgifter, opphold og kursavgift betales av den enkelte student. Se https://www.york.ac.uk/nsc/short-courses/

Praksis er en integrert del av studiet.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • En obligatorisk læringsaktivitet i litteratur/kultur og/eller litteratur-/kulturdidaktikk
 • En obligatorisk læringsaktivitet i et språkemne og/eller språkdidaktikk
 • Planlagt undervisning ved hjelp av digitale verktøy. Gjennomføring i praksisperioden og erfaringsdeling på seminar

Semesterplanen og oppgavebeskrivelser gir nærmere retningslinjer for de obligatorisk læringsaktivitene. Studentene plikter å orientere seg om og overholde innleveringsfristene.

Obligatoriske læringsaktiviter må være bestått før oppmelding til eksamen. Studenter som ikke består de obligatoriske læringsaktivitene, kan få ett nytt forsøk underveis i studieåret, men maksimalt to forsøk per arbeidskrav per semester.

Vurderingsform

Skoleeksamen, 6 timer. 

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler