Hopp til innhald

MSB107 Innovasjon og entreprenørskap i praksis

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Hovedinnholdet i emnet er 10 uker hospitering (fulltid) i en oppstartsbedrift, i egen studentbedrift tilknyttet et inkubatormiljø, i et innovasjonsprosjekt i etablert virksomhet, i en næringsklynge eller tilsvarende. I hospiteringsperioden skal studenten i den grad det er mulig samhandle med det entreprenørielle teamet/prosjektmedarbeiderne i innovasjonsprosjektet, og utføre oppgaver som markedsundersøkelser, investoranalyser, pitching, utvikling av forretningsmodeller, kost-nytte analyser av produkt og tjenester mv. Gjennom praksisbasert læring får studenten erfaring med å virkeliggjøre innovasjon og entreprenørskap, herunder kommersialisering av teknologi mv., og utvikler ferdigheter og kompetanse knyttet til å gjennomføre innovasjons- og entreprenørskapsoppgaver i praksis. Organiseringen av hospiteringsperioden gjøres i tett samarbeid med det regionale innovasjonsmiljøet og inkubatorer.

For studenter med egen forretningsidé, legger vi til rette for hospitering i egen studentbedrift med krav til oppfølging/mentorering i inkubatormiljøet.

Parallelt med hospiteringsperioden i bedrift skal studentene delta på seminar som kan omfatte gjesteforelesere fra næringsliv/offentlig sektor og entreprenørielle tema med faglærere.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

- har inngående kunnskap om innovasjon og entreprenøriell praksis i en regional kontekst

- har avansert kunnskap om det regionale innovasjonssystemet, samhandling, aktører og dynamikk i de mest sentrale næringene i regionen

- ulike organisasjonsformer for innovasjon og entreprenørskap

Ferdigheter

Studenten...

- kan identifisere viktige utfordringer med innovasjon og kommersialisering hos oppstartsbedrifter og etablerte bedrifter i næringsliv/offentlig sektor.

- kan gjennomføre/iverksette sentrale innovasjons- og entreprenørskapsoppgaver for oppstartsbedrifter eller i etablerte bedrifter.

- kan bruke egne erfaringer med praksisbasert læring og reflektere kritisk over egen entreprenøriell læring.

- Kan vurdere ulike aspekt ved organisasjon og ledelse som fremmer eller hemmer innovasjon og entreprenørskap

Generell kompetanse

Studenten...

- kan analysere og reflektere kritisk over innovasjon og entreprenøriell praksis i ulike bransjer i offentlig og privat sektor, herunder entreprenøriell læring og strategier.

- har innsikt i sentrale utfordringer hos oppstartsbedrifter/entreprenører og etablerte virksomheter, og kan utføre entreprenørskapsoppgaver i en oppstartsbedrift/innovasjonsprosjekt

- kan anvende teoretisk kunnskap til praktisk gjennomføring, og anvende flerfaglig kunnskap i en tverrfaglig sammenheng

- Har innsikt i ulike rammebetingelser for innovasjon i offentlig og privat sektor

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Emnet skal gi studentene praksisbasert entreprenøriell læring i bedrifter og innovasjonsprosesser i en regional kontekst. Studenten vil få oppfølging av en mentor i sin virksomhet og av emneansvarlig/faglærere. Læringen er studentaktiv og handlingsorientert, gjennom samhandling med entreprenøren/medarbeidere og gjennom utføring av innovasjons- og entreprenørskapsoppgaver. Læringsarenaen er bedriften i et større inkubatormiljø eller et innovasjonsprosjekt i en etablert virksomhet i regionen.

Studentene ventes å delta på seminar gjennom praksisperiode. Det forventes at studentene er aktive og stiller spørsmål, deltar i diskusjoner og refleksjoner rundt tema for seminarene. Faglærere bidrar også på seminarene med å fasilitere dialog og diskusjoner, i tillegg til å koble diskusjonene til relevant litteratur/teori.

Gründer i hospiteringsbedriften eller prosjektleder for innovasjonsprosjektet skal fungere som mentor og gi studenten muntlige tilbakemeldinger på hvordan de løser innovasjons- og entreprenørskapsoppgavene, forbedringspunkter, personlig mestring og utvikling. Ved endt hospiteringsperiode skal mentor levere et evalueringsnotat av studenten (1-2 sider) basert på samtalene i perioden.

Studentene blir oppfordret til å skrive logg/dagbok underveis i hospiteringsperioden om erfaringer og refleksjoner de gjør seg i hospiteringsperioden. Studentene skal skrive to refleksjonsrapporter om henholdsvis egen entreprenøriell læring/praksis og om regional entreprenøriell praksis. Emnet avsluttes med en muntlig eksamen med fokus på egen entreprenøriell læring/praksis i lys av regional entreprenøriell praksis.

I løpet av praksisperioden skal studentene gruppevis delta på to refleksjonssamlinger. Første refleksjonssamling vil være et introduksjonsseminar om refleksjon i praksislæring, herunder teoretisk analyseredskap for å styrke refleksjonsnivået og konkret veiledning for refleksjonsskriving, skrive logg o.a. ("reflective writing"). Den andre refleksjonssamlingen skal gjennomføres i andre halvdel av praksislæringen/praksisperioden.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at kandidaten kan framstille seg til vurdering/eksamen:

- Obligatorisk hospitering i bedrift, dvs. full arbeidsuke i 10 uker.

- Midtveis innlevering av refleksjonsnotat med fokus på entreprenøriell læring og regional praksis (ca. 3-5 sider)

Vurderingsform

Studenten skal skrive en endelig refleksjonsrapport (ca. 15 sider). Temaet skal være entreprenøriell læring og regional praksis. Refleksjonsrapporten skal leveres ved avslutning av praksisperioden.

Karakterskalaen er A-F, hvor F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • MOØ240 - Innovasjon og entreprenørskap i praksis i ein regional kontekst - Reduksjon: 20 studiepoeng
  • INN520 - Innovasjon og entreprenørskap i praksis i ein regional kontekst - Reduksjon: 20 studiepoeng