Hopp til innhald

NABY0001 Forkurs matematikk for nautikk Y-vei

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Dette emnet er et forkurs for å dekke tema i matematikk på nivå med generell studiekompetanse. Tema vil være grunnleggende aritmetikk og algebra, likninger og ulikheter, trigonometri, geometri og funksjoner.

Emnet har obligatorisk oppmøte uka før studiestart. Mer informasjon om oppmøte vil bli gitt.

Læringsutbytte

- Kunnskaper:

Studentene skal ha grunnleggende kunnskaper i brøkregning, parentesregler, faktorisering, potenser, logaritmeomgrepet og det å snu en formel. Studentene skal kunne gjøre rede for første- og andregradsligninger med en og to ukjente, enkle ulikheter, definisjon av trigonometriske funksjoner for vinkler mindre enn 180°, trekantberegninger, arealsetning, lineære funksjoner, likninger for rett linje, proporsjonalitet, omvendt proporsjonalitet og andregradsfunksjoner.

- Ferdigheter:

Studentene skal kunne utføre enkle beregninger med brøkregning, parenteser, faktorisering og potensrekning. De skal være i stand til å snu en formel for å kunne bruke den i et regnestykke.

- Generell kompetanse:

Studentene skal kunne skrive matematikk med korrekt bruk av matematiske symboler og skrivemåter. De har innsikt i grunnleggende matematiske begreper, og kan forklare disse til andre. Studentene kan snu formler og har opparbeidd seg kunnskaper som er nødvendig for videre realfag og nautiske fag.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og regneverksted.

Obligatorisk læringsaktivitet

100 % obligatorisk oppmøte på kursdagene i uke 32.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen,

Varighet: 2 timer,

Vurderingsuttrykk: Bestått

Hjelpemidler ved eksamen

Godkjent kalkulator er: Casio fx-991EX. Teknisk formelsamling (Pedersen, Gustavsen, Kaasa og Olsen).

Mer om hjelpemidler