Hopp til innhald

SDG233 Bærekraftig ledelse med kriseberedskap

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Målet med kurset er å utdanne endringsagenter for bedre bærekraftig ledelse og krisehåndtering.

Dette kurset har to deler.

Den første delen av Sustainable Leadership-programmet (5 stp) er utviklet for å øke bevisstheten for fremtidige ledere/ledere og ansatte i private og offentlige selskaper om FNs bærekraftsmål (SDG-mål) og utfordringer på klima, natur, samfunn og økonomi. Kriser innenfor den triple bunnlinjen - næringsliv, miljø og samfunn blir diskutert - Årsaker, virkninger, forebygging og tiltak. Mulige veier for å nå klimareduksjon, biologisk mangfold og mål for økonomi og samfunn er tema. Antropocen og risikosamfunn er viktige teorier for å ramme bærekraftig ledelse og krisehåndtering.

Sentrale begreper: Kompetanse om SDG, organisasjon, teknologi, kompleksitet, diskurs, ledelse, forebygging og beredskap

Et lærende bærekraftig lederskap vil bidra til å håndtere endringsprosesser på systemnivå i organisasjonen og være en av forutsetningene for å skape lærende organisasjoner. Å skape gode kulturer for bærekraft i forretningsenhetene vil stå sentralt. Det vil også være teorier om samfunnsansvar og etikk.

Den andre delen om Kriseledelse (5 stp) fokuserer på rollen til informasjonssystemer og involverte aktører i krise- og responshåndtering og organisering. Vi studerer problemstillinger som påvirker design, utvikling, bruk og evaluering av teknologier og metoder som støtter enkeltpersoner, organisasjoner og lokalsamfunn for å håndtere kriser og være bedre forberedt på respons i et bærekraftig samfunn. Mange antar at tilgang til ny teknologi lover beredskap, men dette er ikke nødvendigvis tilfelle i dag. Verktøy og teknologier kan være kraftige verktøy eller god støtte, men også farer eller feller hvis de ikke håndteres forsiktig.

Vi skal diskutere eksempler og lærdom med eksperter fra ulike områder. Tilsvarende skal vi møte profesjoner som bidrar i krisehåndtering, og deres behov for organisering av beredskap.

Kurset består av forelesninger og seminarer. Studentene skal utarbeide og presentere en prosjektrapport i gruppe og levere en individuell oppgave.

Kurset er en del av The Norwegian West Coast SDG Educational initiative: Kunnskap for etikk og bærekraftig utvikling.

Læringsutbytte

Dette kurset skal gi følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Kandidatene

 • Har bred kunnskap om teorier, metoder, modeller og verktøy om ledelse av komplekse organisasjoner, herunder tohendig ledelse.
 • Har bred kunnskap om grunnleggende teorier, metoder, modeller og verktøy om etikk, bærekraft og sentrale bærekraftsmål - SDG.
 • Har bred kunnskap om sentrale diskurser, policyer, ressursallokering, regulering og interessentteori som er relevant for SDG-målene
 • Er kjent med risikoanalyse, utfordringer for beredskapsorganisering for krise- og responshåndtering,
 • Har bred kunnskap om sentrale problemstillinger vedrørende roller og bruk av teknologier for krise- og responshåndtering

Ferdigheter

Kandidatene

 • Kan reflektere over sentrale begrep om etikk, samfunnsansvar, bærekraft, organisering, teknologi, kompleksitet, diskurs, ledelse, forebygging, beredskap.
 • Kan diskutere fordeler og begrensninger for styring av beredskap i organisasjoner.
 • Kan bidra som konstruktive dialogpartnere for å foreslå organisasjon og ledelse som er motstandsdyktig og endingsorientert.
 • Kan bruke akademisk kunnskap til å analysere og diskutere bærekraftsmål og responshåndtering for ulike krisesenarier.
 • Kan diskutere teknologistøtte for krise- og responshåndtering.

Generell kompetanse

Kandidatene

 • har kunnskap om sentrale diskurser om risikosamfunn og antropocen menneskelig epoke
 • Forstår dilemma med teknologiske løsninger på bærekraftsutfordringer for klima og natur.
 • Forstår utfordringer med å bygge styringskapasitet og legitimitet.
 • Å kritisk kunne undersøke og argumentere for aktiviteter, prosesser og støtte for å nå SDG
 • Å ha innsikt i relevante etiske problemstillinger for teknologiledelse.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, inviterte foredrag, diskusjonsseminarer, prosjektarbeid og oppgaver. Studentene skal levere og presentere en prosjektrapport (gruppearbeid) og en individuell skriftlig oppgave.

Obligatorisk læringsaktivitet

1. Gruppebasert essay og gruppe presentasjon av essay

2. Individuell skriving av en kort artikkel med en poster presentasjon.

Vurderingsform

Essay (individuelt eller i gruppe) som representerer 60 % av sluttresultatet

Muntlig eksamen (individuelt) representerer 40 % av sluttresultatet

Karakterskalaen er A-F hvor F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Essay: alle hjelpemidler tillatt

Muntlig: ingen

Mer om hjelpemidler