Hopp til innhald

VPDP100 Praksis - miljøterapeutisk arbeid

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

I praksis skal studenten utvikle sine kommunikasjons - og relasjonsferdigheter. Studenten skal utøve miljøterapeutisk arbeid gjennom tilrettelegging, støtte og opplæring i samhandling med personene det gjelder.

Emnet inneholder 13 uker brukerrettet praksis inkludert teoretisk undervisning knyttet til tema i emnet. I løpet av praksis får studentene kjennskap til hvordan hverdagen og livssituasjonen kan arte seg for personer med funksjonsnedsettelse.

Sentrale tema i emnet som studentene skal arbeide med er: miljøterapeutisk arbeid, kommunikasjon, aktivitet, selvbestemmelse og kunnskapsbasert praksis.  

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:  

Kunnskap: Studenten …

 • har kunnskap om hvordan fysiske, kognitive og sosiale funksjonsnedsettelser kan påvirke livssituasjonen til tjenestemottakere studenten møter i sin praksis
 • har kunnskap om problemløsning på individnivå gjennom utforskning av verdier, ønsker og livsbetingelser sammen med tjenestemottakere studenten møter i sin praksis
 • har kunnskap om praksisplassen sin organisering og hvordan kvalitets og avviksrutiner håndteres
 • har kunnskap om hvordan kommunikasjon og samhandling kan bidra til medvirkning, selvbestemmelse og deltakelse
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområde i tråd med kunnskapsbasert praksis 
 • har kunnskap om praksisplassens samfunnsoppdrag, og vernepleierens rolle og funksjon i samarbeid med andre profesjoner 
 • kan oppdatere sin kunnskap om legemidlers virkning og bivirkninger sammen med tjenestemottakere studenten møter i sin praksis

Ferdigheter: Studenten …

 • kan beherske relevante metoder i kartleggingsarbeid for å identifisere brukeres mål og behov som grunnlag for tiltak
 • kan beherske livreddende førstehjelp
 • kan finne og vurdere lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse
 • kan reflektere over faglig kunnskap, relevante resultater fra forskings- og utviklingsarbeider for å belyse praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kan reflektere over egen yrkesutøvelse og justere denne under veiledning
 • kan vurdere oppgaver og problemstillinger som aktualiserer miljøterapeutisk arbeid
 • kan beherske dokumentasjon, og formidle fagkunnskap tilpasset formål og målgruppe
 • kan anvende og utvikle individuelle planer i samarbeid med brukere for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester
 • kan beherske relevante metoder som støtter brukermedvirkning, beslutningstøtte og selvbestemmelse.

Generell kompetanse: Studenten … 

 • kan planlegge og gjennomføre målrettede samarbeidsprosesser med brukere, pårørende og andre tjenesteutøvere, med utgangspunkt i respekt for den enkeltes verdighet 
 • kan planlegge og gjennomføre samhandling med brukere, pasienter, pårørende og andre ved bruk av relasjons- og kommunikasjonskompetanse 
 • kan planlegge og gjennomføre daglig omsorg i samarbeid med brukere og andre profesjoner 
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer om brukers rettigheter, etiske, juridiske utfordringer og dilemmaer i miljøterapeutisk arbeid
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet og metoder for systematisk innhenting av brukers erfaring og kunnskap 
 • kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere individuelle tiltak med utgangspunkt i brukeres mål og behov, i tråd med faglige føringer, etiske krav og retningslinjer

Krav til forkunnskaper

Bestått VPD100 og VPD110

Undervisnings- og læringsformer

I praksisstudiene skal studenten lære gjennom å delta i ulike yrkessituasjoner og gjennom å reflektere over egne og andres handlinger i yrkesfeltet. 

Praksisforberedelser og undervisning inngår som en del av praksisemnet. Studentene utarbeider en praksisplan som følges opp i praksis.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent før emne kan fullføres:

 1. Deltakelse på førstehjelpskurs
 2. Praksisplan
 3. Deltakelse i praksis med 90% oppmøte
 4. Skriftlig oppgave inntil 2500 ord 

Obligatoriske læringsaktiviteter er gyldige i 3 semester.

Vurderingsform

Høgskulen vurderer emnet til bestått/ikke bestått. Dersom obligatorisk læringsaktivitet pkt. 3 er vurdert til ikke godkjent, må hele emnet tas på nytt.

Faglig overlapping

 • VPD5-212 - Praksisopplæring i miljøarbeid med menneske med utviklingshemming - Reduksjon: 15 studiepoeng