Hopp til innhald

VPL310 Velferd, samhandling og prosjektarbeid

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet belyser hvordan velferdssamfunnet gjennom sine institusjoner og organisasjoner og samspillet mellom dem, påvirker levekårene til marginaliserte grupper på ulike arenaer som for eksempel bolig, skole, arbeid og fritid. Videre fokuserer emnet på hvordan ulike tjenestetilbud skapes gjennom sosiale prosesser der brukere, pårørende og yrkesutøvere både skaper og påvirker ulike rammebetingelser. Med fokus på velferd og folkehelse, nasjonalt og globalt, vil studenten tilegne seg verdier, kunnskaper, innsikt og ferdigheter der vernepleiefagets identitet blir synlig i tverrsektorielt arbeid.

Gjennom prosjektarbeid, tverrprofesjonell og tverretatlig samhandling utfordres studenten på å forstå sin rolle og fremme vernepleiefaglige verdier.

Sentrale tema i emnet er: prosjektarbeid, forskningsmetoder, kunnskapsbasert praksis, TPS, levekår, kommunikasjon med barn og helsefremmende folkehelsearbeid.

Noe utgifter ved kortere utflukter i nærområde må påregnes.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten…

 • har bred kunnskap om kommunikasjon med barn
 • har bred kunnskap om folkehelsearbeid og helsefremming på individ-, gruppe- og samfunnsnivå
 • har bred kunnskap om tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid mellom og på tvers av virksomheter og nivåer
 • kjenner til samskaping og brukerdrevet innovasjon
 • har kunnskap om hvordan omsorgssvikt, vold, overgrep og sosioøkonomiske problemer påvirker helse, levekår og livskvalitet
 • har kunnskap om hvordan språk og kulturforståinger en komponent i helsefaglig kommunikasjon, og kan vurdere bruk av tolketjeneste som interkulturell komponent i kommunikasjon
 • har kunnskap om forskningsmetoder, prinsipper og begreper for vurdering av vitenskapelig kvalitet
 • har kunnskap om vernepleierens samfunnsansvar, , kunnskapsgrunnlag, egenart og plass i samfunnet
 • har kunnskap om hvordan ulike instanser kan ivareta barn og unge, og sikre deres medvirkning i behandling og i tilrettelegging av tjenester på tvers av kontekster og ulike kulturer
 • har kunnskap om digital sikkerhet

Ferdigheter: Studenten…

 • kan anvende faglig kunnskap for å bidra til god folkehelse gjennom helsefremming i et livsløpsperspektiv
 • kan anvende faglig kunnskap, relevante resultater fra forskings- og utviklingsarbeider og vitenskapelige metoder som grunnlag for å belyse praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • kan anvende digital kompetanse i utvikling av gode tjenester
 • kan beherske samtaler med barn om tema som omsorgssvikt, vold og overgrep

Generell kompetanse: Studenten…

 • har innsikt i relevante faglige- og etiske problemstillinger i vernepleiefaglig yrkesutøvelse
 • har innsikt i sammenhengen mellom helse, utdanning, arbeid, fritid og levekår og kan anvende dette i sin tjenesteutøvelse for å bidra til god folkehelse og sosial arbeidsinkludering
 • har innsikt i forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet og metoder for systematisk innhenting av brukers erfaring og kunnskap
 • kan utveksle synspunkter om muligheter og utfordringer ved bruk av digitale løsninger på individ- og systemnivå

Krav til forkunnskaper

Alle emner i første og andre studieår må være bestått. Eksamensrett i VPL300

Undervisnings- og læringsformer

I dette emnet vektlegges studentaktive læringsformer gruppearbeid, bruk av digitale læringsverktøy og prosjektarbeid.

Andre undervisningsformer er forelesning, seminarer og selvstudier

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 1. Kommunikasjonskurs «Den utfordrende samtalen med barn»
 2. 80 % deltakelse i studentaktiv læring- og erfaringsbasert undervisning

Læringsaktivitetene er gyldige i tre semester.

Vurderingsform

Eksamen er todelt. Del 1 og del 2 teller begge 50 %. Begge deler må være bestått før emnet er bestått.

Del 1 Prosjektrapport

Gruppen utarbeider en prosjektrapport på inntil 7000 ord basert på samarbeid med praksisfeltet.

Alle i gruppen skal bidra til et felles produkt. Oppstår det tvil om en eksamenskandidat har bidratt tilstrekkelig til å få uttelling for et felles produkt skal dette dokumenteres fraalle gruppemedlemene og emneansvarleg. Høgskulen kan gjøre vedtak om at eksamenskandidaten skal regnes for ikke å ha møtt under eksamen. Studenten må da levere en individuell oppgave basert på case.

Del 2 Muntlig eksamen

Muntlig eksamen i form av en posterpresentasjon. .

Vurderingsuttrykk I del 1 og del 2 er det gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen Del 1: Ved ikke bestått (karakteren F) bearbeides oppgaven og leveres til ny angitt tid. Del 2: Ved ikke bestått (karakteren F) på muntlig, presenteres poster muntlig til ny eksamen.

Tredje gangs forsøk: Emne må tas på nytt i sin helhet.

Hjelpemidler ved eksamen

Del 1. Alle hjelpemiddel

Del 2. Poster og notater knyttet til posterpresentasjon

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BVP302 - Velferd, samhandling og prosjektarbeid - Reduksjon: 15 studiepoeng