Hopp til innhald

EVN1016 Hvordan ivareta sikker drift ved grønn omstilling

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet er et nettbasert innføringsfag som kan gi kursdeltakerne 2,5 studiepoeng (sp) dersom de avlegger hjemmeeksamen. Deltakere som velger å ikke ta eksamen, vil få utdelt et kursbevis dersom de har fått godkjent en oppgave i løpet av kurset. Mer info om dette ved oppstart.

Kurset går over totalt 12 undervisningstimer fordelt over 6 bolker:

 • Bolk 1: Grønn omstilling i maritim næring
 • Bolk 2: Maritimt regelverk
 • Bolk 3: Sikkerhetsstyring/ISM-koden
 • Bolk 4: Risikostyring, systematisk HMS-arbeid
 • Bolk 5: Risikoanalyse
 • Bolk 6: Offentlig tilsynsregime

Hver bolk vil bestå av 4 x 30 minutter pluss 15 minutters pause mellom hver undervisningsøkt. En undervisningsøkt vil være på totalt 3 timer inkludert pauser. Bolkene vil bli avholdt én gang ukentlig i 6 uker.

Sentrale tema i faget er maritimt sikkerhetsregelverk, systematisk HMS-arbeid, risikovurdering og regelverksarbeid knyttet til omstilling til grønnere drift i den maritime bransjen. Sikkerheten til mannskapet om bord på skip vil bli særlig vektlagt i dette kurset, men temaene som gjennomgås, vil være basert på utfordringer og dilemmaer i praksis som er viktige for ansatte på ulike nivåer innen maritime og maritimt relaterte virksomheter, både private og offentlige.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studentene

 • har kunnskap om maritimt regelverk knyttet til sikkerhet om bord
 • har kunnskap om risikofaktorer knyttet til helse, miljø og sikkerhet om bord
 • har kunnskap om metoder for risikoanalyse
 • har kunnskap om teorier og modeller knyttet til sikkerhetsledelse

Ferdigheter

Studentene

 • kan planlegge og gjennomføre en risikoanalyse
 • kan finne, vurdere og vise til relevant informasjon, regelverk og fagstoff
 • kan reflektere rundt egen faglig utøvelse i et sikkerhetsperspektiv

Generell kompetanse

Studentene

 • har kjennskap til relevante faglige og etiske problemstillinger knyttet til sikkerhetsarbeid om bord
 • skal kunne formidle sentralt fagstoff som teorier og problemstillinger
 • skal kunne bidra til utvikling av god HMS-praksis i egen virksomhet

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Interesse for og/eller erfaring fra maritim virksomhet. Deltakerne må være i stand til å følge forelesningene og lese samt forstå engelsk skriftlig.

Undervisnings- og læringsformer

Kurset undervises digitalt. Undervisning består av webinarer, hvor foreleser legger opp til interaksjon gjennom dialog med deltakerne og mulighet for å stille spørsmål og gi input. I tillegg vil det være interaksjon på en felles digital læringsplattform.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Skriftlig individuell hjemmeeksamen, 3 timer

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler kan benyttes

Mer om hjelpemidler