Hopp til innhald

FLKI8101 Profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i barnehage og/eller skole, emne 1

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Studiet Profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i barnehage og skole er et grunnemne og har som mål å legge til rette for at studentene utvikler grunnleggende kunnskap og innsikt i rollen som praksislærer.

Studiet tar utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap om profesjonsveiledning av lærerstudenter der sentrale praktiske og teoretiske aspekter blir vektlagt.

Det er en fordel om studentene er aktivt involvert i veiledning av praksisstudenter/annen veiledningspraksis. Deltagernes veilederpraksis vil være sentralt i samarbeid, diskusjoner og obligatoriske oppgaver i studiet.

 • Fordypning i veiledningsteori og veiledningsstrategier
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Profesjonskvalifisering og praksislærer som lærerutdanner
 • Lærerstudentens utfordringer og muligheter i overgang fra utdanning til læreryrket
 • Fag og didaktikk i praksisopplæringen

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har inngående kunnskap om veiledning som teoretisk og praktisk felt, med vekt på dialog, kollektive lærings- og utviklingsprosesser, kommunikasjon og relasjonsbygging
 • har inngående kunnskap om praksisopplæring som profesjonskvalifisering i norsk barnehage/skole
 • har kunnskap om læring og utviklingsprosesser hos lærerstudent, lærer og praksislærer
 • har inngående kunnskap om etiske perspektiver i profesjonskvalifisering med vekt på veiledning av studenter

Ferdigheter

Studenten

 • kan selvstendig utføre praksisveiledning tilpasset situasjon, lærerstudentens nivå og personlige utvikling
 • kan forstå praksislærers ansvar og rolle i praksisopplæringen på ulike nivå
 • kan mestre ulike kommunikative ferdigheter
 • kan observere og vurdere praksisstudenter i praksis utfra en helhetlig profesjonsforståelse

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og tilrettelegge veiledning til ulike situasjoner og kontekster med utgangspunkt i praksisstudentens behov og integritet i praksissituasjonen
 • kan kritisk vurdere ulike perspektiver ved praksisveiledning, med basis i sentrale veiledningspedagogiske teorier og strategier

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Studiet er organisert som delemner der undervisningen består av nettbaserte læringsaktiviteter, samlinger, veiledningsøvelser og arbeid i grupper.

I tillegg kommer nettbasert aktivitet organisert på tvers av barnehager/skoler, individuelt arbeid, nettmøter og selvstudier. Det kreves aktiv deltagelse gjennom alle arbeidsformene.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Obligatorisk deltagelse i alle undervisningsaktiviteter
 • Obligatoriske læringsaktiviteter i emnet: To skriftlige og et digitalt/skriftlig.

Læringsaktivitetene blir vurdert med godkjent/ikke godkjent. Alle læringsaktivitetene må være godkjent før oppmelding til eksamen.

Vurderingsform

Prosjektoppgave.

Videoopptak av en gjennomført veiledningssamtale og en skriftlig oppgave som beskriver planlegging, gjennomføring og vurdering av veiledningssamtalen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • FLKI8101D - Profesjonsretta veilederutdanning for praksislærarar i lærarutdanningsbarnehage, emne 1 - Reduksjon: 15 studiepoeng