Hopp til innhald

HMS001 HMS-Kultur og ledelse: Ledelse og endring

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Kursets hovedfokus er hvordan HMS-kultur kan ledes, utvikles og endres i organisasjoner. Det vil også bli lagt vekt på samspillet mellom nivåene; individ, organisasjon og samfunn, og at forståelsen av dette samspiller har avgjørende betydning for utvikling av HMS-kulturen.

Målet med kurset er å kunne gi studenten kunnskaper og ferdigheter innen fagområdene ledelse og økonomi, samt fra deler av lov- og avtaleverk som er sentralt i ledelses- og HMS-sammenheng, slik at studenten skal kunne bidra til ledelse og utvikling av god HMS-kultur i organisasjonen.

HMS-arbeid i organisasjons- og økonomifaglig kontekst. Tillit og etikk i et HMS-perspektiv.Relevante lover og forskrifter for HMS-arbeidet. Ledelse av gode rutiner og nødvendig endring. Ledelsesformer og ledelsesteknikker. Nytte-kostnadsanalyser, lønnsomhet og ressursbruk.

Læringsutbytte

Ved fullført kurs i HMS-kultur og ledelse: Ledelse og endring skal studenten kunne:

Kunnskaper

  • Beskrive grunnleggende begreper, modeller og teorier innen fagområdene ledelse og økonomi i HMS.
  • Ha innsikt i viktige ledelsesoppgaver og funksjoner i ulike kontekster.
  • Forklare relevante deler av lov- og avtaleverk knyttet til HMS.
  • Ha innsikt i hvordan prioritering av HMS-tiltak kan begrunnes som en viktig og lønnsom bruk av organisasjonens økonomiske ressurser.
  • Forstå verdier og etikk som grunnleggende forutsetninger for HMS-forbedringer.

Ferdigheter

  • Utarbeide plan for gjennomføring av gode endringsprosesser i en bestemt virksomhet.
  • Anvende ulike metoder som kan vise til effekten av satsing på HMS-tiltak, bl.a. nytte-kostnadsanalyser.

Generell kompetanse

  • Være i stand til å dra nytte av læring på bakgrunn av erfaring og erfaringsmuligheter.
  • Reflektere over egen faglig utøvelse.

Krav til forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Realkompetanse på området kan også bli vurdert som opptakskriterium.

Undervisnings- og læringsformer

Studiet er samlingsbasert med til sammen 3 samlinger over 3 dager.

Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid, presentasjoner og diskusjoner. I tillegg vil kurset være ikt-støttet slik at kontakt mellom deltakerne og lærerne vil kunne opprettholdes mellom samlingene.

Obligatorisk læringsaktivitet

2 obligatoriske arbeidskrav i form av gruppeoppgaver.

Mellom hver samling inngår et obligatorisk krav som vurderes godkjent/ikke godkjent. Innholdet i disse arbeidskravene skal dekke kursets faglige temaområder; ledelse, endring, økonomi og lov- og avtaleverket og skal fortrinnsvis ta utgangspunkt i deltakernes egne virksomheter. Arbeidskravene skal gjennomføres i grupper på 3-4 deltakere.

Deltakere som ikke ønsker å ta eksamen, men som kun ønsker kursbevis, må bestå arbeidskravene.

Arbeidskravene må være godkjent for å gå opp til eksamen (prosjektoppgave og individuell hjemmeeksamen).

Vurderingsform

Prosjektoppgave og en 4 timers individuell hjemmeeksamen.

Sluttkarakter i form av bokstavkarakterer settes på grunnlag av prosjektoppgaven som teller 40% og hjemmeeksamen som teller 60%. Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Både prosjektoppgave og individuell eksamen må være bestått for å få karakter i emne.

Prosjektoppgaven skal gjennomføres i grupper på 3-4 deltakere.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemiddel er tillatt

Mer om hjelpemidler