Hopp til innhald

KUN805 Dramapedagogikk og teaterproduksjon - videreutdanning

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhald og oppbygging

Gjennom studiet får du mulighet til å utvikle deg i arbeid med dramapedagogiske læringsformer og uttrykksformer fra teater. Som student får du erfare og lære om kreative og estetiske læreprosesser og hvordan du selv kan utvikle dette med ulike grupper og alderstrinn i barnehager skoler /kulturskoler, institusjoner og kursvirksomheter hvor darma/teater står sentralt. Skaperglede, engasjement og utforskertrang vil ligge som bakgrunn for studiets hovedfokus. (ref.Strategidokument fra Regjeringa)

Studiet rettar seg mot pedagogar som arbeider med drama og teater som fag eller metode i barnehage, skole kulturskole eller annen frivillig kulturliv. Studiet passer også for deg som bare vil lære mer om drama som læringsform og teaterproduksjon.

 Gjennom studiet lærer du om: 

 • Uttrykksformer og øvingar innen drama og teater
 • Teaterproduksjon med fokus på prosesser med barn og unge, amatører og pro. 
 • individuelle og kollektive utforskende, estetiske læreprosesser 

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgjande totale læringsutbytte:

Kunnskapar

Studenten

 • har kunnskap om korleis ein kan arbeide med ulike dramatiske og performative uttrykksformer i tverrfaglig arbeid. 
 • har kunnskap om teaterproduksjonsarbeid, prosjektbeskrivelser, og søknadsskriving
 • har kunnskap om korleis leiing av kreative og estetiske læreprosesser i drama og teater kan tilpassast deltakarar med forskjellig nivå og bakgrunn
 • har kunnskap om korleis digitale verktøy kan integrerast i samband med drama og teaterarbeid
 • Har forståelse av hvordan ein kan sette opp sceneproduksjoner i ulike størrelser med ulike grupper.

Ferdigheiter

Studenten

 • kan leie dramapedagogisk arbeid der estetiske læreprosessar, improvisasjon og samspel står sentralt
 • kan bruke eit utval didaktiske verktøy i arbeid med drama og teater, individuelt og i grupper
 • kan gjennomføre drama- og teaterarbeid der fiksjon, rom,  kropp og stemme har ein sentral plass

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bidra aktivt til å skape eit godt klima for drama- og teateraktivitetar i grupper
 • kan reflektere over eigen didaktisk praksis og erfaring og kople dette til relevant teori

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Utdanning i kunstfag og/eller erfaring med undervisning eller leiing av andre opplæringsaktivitetar i kultur- og kunstfeltet er ønskjeleg.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er organisert som eit samlings- og nettbasert studium. Det blir lagt inn to samlingar a to-tre dagar i emnet.  

Undervisninga varierer mellom praktisk skapande arbeid, førelesingar og rettleiing. Det vert lagt til rette for at oppgåver vert tilpassa den enkelte student sin utdanningsbakgrunn og arbeidsplass.  

For å sikre at studiet blir relevant og praksisnært skal studentane teste ut uttrykksformer og metodikk med eigne elevar og dele erfaringane.  

Utvikling av praktisk og didaktisk kompetanse i faget er avhengig av at du gjer eigne erfaringar, innhentar kunnskap og brukar tid til oppøving og utprøving. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatorisk læringsaktivitet må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen:

 • Presentere erfaringer fra utprøving av didaktisk opplegg i egen eller annen praksis 
 • Obligatorisk oppmøte i undervisningen. 80% krav til oppmøte.

De obligatoriske læringsaktivitetene må være godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen. Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktivitet får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) eller gjennomføre alternativ arbeidsaktivitet gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og innen gitte frister, men senest tre uker før eksamensperioden begynner.  

Nærmere retningslinjer for læringsaktivitetene gis ved semesterstart. 

Vurderingsform

Mappevurdering med 2 delar: 

Del 1: Refleksjonstekst rundt eigen erfaring med drama og teaterfaglig arbeid

Del 2: Prosjektplan opp mot ein kunstnerisk forestilling

Karakter: bestått/ikkje bestått

Dersom alle elementa ikkje er levert til læringsmappa, vert mappevurderinga vurdert til «ikkje levert»/«ikkje møtt».

Dersom mappen ikkje blir godkjent kan det leverast nytt forsøk/forbetra versjon innan det gjeldande semesteret er avslutta. 

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle hjelpemiddel er tillatt

Meir om hjelpemiddel