Hopp til innhald

MKS591 Masteroppgave

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Tema for masteroppgaven knyttes til en spesialitet i klinisk sykepleie, og masteroppgaven skal bidra til å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget i klinisk sykepleie. Arbeidet med masteroppgaven utvikler teoretisk og klinisk fagforståelse i sykepleiespesialiteten, innsikt i forskningsmetodikk, kritisk analyse, og nødvendige ferdigheter til å kunne samle og håndtere data.

Emnet utvikler kritisk, analytisk tenkning, aktiv bruk av teori, anerkjente forskningsmetoder og vitenskapelig litteratur, samt evne til å gjøre relevante forskningsetiske vurderinger.

Muligheten til å samle inn data selv eller benytte tilgjengelige data fra veileders eller andres forskning må være avklart tidlig i studiet hvor det legges opp til et tett samarbeid med det kliniske feltet.

Deler av arbeidet med masteroppgaven kan gjøres andre steder i Norge eller i utlandet.

Masteroppgaven skrives i tråd med Rettleiar for masteroppgåva ved FHS. Studenten fyller ut en veiledningsavtale og sender denne til veileder så tidlig som mulig etter forventet oppstart på masteroppgaven. Avtalen skal signeres etter at tema og metode for masteroppgaven er valgt. Studenten, veileder, eventuelt medveileder, og emneansvarlig skal signere avtalen.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten...

 • har avanserte kunnskaper og faglig innsikt innen det valgte faglige temaområdet.
 • kan gjøre rede for relevante metodiske og teoretiske forhold
 • har inngående kunnskap om forskningsprosessen og forskningsetikk
 • kan analysere og tolke kunnskaper og resultater som oppgaven har brakt frem.

Ferdigheter: Studenten...

 • kan gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid, vise evne til å anvende vitenskapelige metoder og analyseformer i arbeidet med en masteroppgave med de krav som kjennetegner en akademisk tekst
 • kan avgrense og analysere en faglig relevant problemstilling
 • kan vise selvstendighet i bruk av forskningslitteratur i masteroppgaven
 • kan vise varsomhet i etiske spørsmål i eget forskningsarbeid
 • kan evaluere kunnskapsgrunnlaget for dagens kliniske sykepleiepraksis og iverksetter systematiske tiltak for kvalitetsforbedring

Generell kompetanse: Studenten...

 • kan behandle kliniske problemstillinger og vise kritisk anvendelse av forskningsprosessen
 • kan bruke selvstendig forskningsbasert litteratur og teoretiske perspektiver
 • kan dokumentere og formidle forskningsresultater både nasjonalt og internasjonalt
 • har avansert refleksjonsnivå med tanke på relevante forskningsetiske forhold og valg
 • kan bidra til nytenkning gjennom forskning og formidle et selvstendig arbeid og beherske terminologi innen valgt spesialitet
 • kan formidle forskningsresultater nasjonalt eller internasjonalt

Krav til forkunnskaper

Alle forutgående emner må være bestått.

Undervisnings- og læringsformer

Ressursforelesninger, mastergradsseminar, studentpresentasjoner og selvstudie, og individuelt arbeid med datamaterialet. Veiledning kan gis individuelt eller i gruppe ( inntil 10 veiledningstimer). Gi og få tilbakemeldinger på egne og andres oppgavemanus.

Prosjektplanen skal godkjennes av veileder før arbeidet med oppgaven starter opp.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent før studentene kan levere masteroppgaven:

 1. Deltakelse på minimum 5 timer veiledning på masteroppgaven.
 2. Deltakelse på to oppgaveseminar.

De obligatoriske læringsaktivitetene er gyldige i to påfølgende semester.

Vurderingsform

Masteroppgave  Masteroppgaven kan være et frittstående arbeid, eller inngå som en avgrenset, men selvstendig del av et pågående forskningsprosjekt. Masteroppgaven kan utarbeides individuelt eller i gruppe. Masteroppgaven kan utformes som:

Alternativ 1: Monografi med et omfang på inntil 15000 ord.

Alternativ 2: Artikkel med kappe Artikkel som tilfredsstiller kvalitetskravene til et referee-bedømt nasjonalt eller internasjonalt tidsskrift. Kappen skal være på inntil 5000 ord.

Alternativ 3: Artikkelmanuskript uten kappe. Artikkel som tilfredsstiller kvalitetskravene til et referee-bedømt nasjonalt eller internasjonalt tidsskrift. Tall på ord i forfatterveiledningen trenger en ikke fylle ut. Artikkelen kan være på inntil 7000 ord.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsutrykk  Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen Ved ikke bestått (karakter F) kan studenten levere bearbeidet, skriftlig besvarelse til ny eksamen en gang.

Det er ikke anledning til å levere ny eller revidert masteroppgave ved bestått resultat.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler