Hopp til innhald

NORU801 Norsk 1, emne 1 - Litteratur- og tekstkunnskap

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Lærerutdanningsfaget norsk er et sammensatt og mangfoldig språk-, kultur- og litteraturfag og en praksisarena for kvalifisert arbeid med språk og tekster - i ulike sjangre og modaliteter, fra fortid og samtid.

Norsk 1, emne 1: Litteratur- og tekstkunnskap er første del av Norsk 1 for KFK 5-10. Sammen med Norsk 1, emne 2: Språk- og tekstkunnskap kvalifiserer dette til norskundervisning på mellomtrinnet. Norsk 1 og Norsk 2 kvalifiserer til norskundervisning på ungdomstrinnet.

I Norsk 1, emne 1 står tekstlesing, litteraturteori,  litteraturdidaktikk og arbeid med den grunnleggende ferdigheten lesing sentralt. Tekstene er hentet fra ulike sjangre og medium (muntlige, skriftlige og sammensatte tekster; skjønnlitterære tekster og sakprosatekster; nynorsk, bokmål og tekster fra det samiske språkområdet). Vekten ligger på tekster fra vår egen samtid, rettet mot barne- og ungdomsleseren, men det vil også være innslag av historiske tekster og tekster for voksne.

Et viktig perspektiv i emnet er hvordan man kan arbeide med et mangfold av tekster i klasserommet. Emnet vil legge vekt på hvordan de fagovergripende emnene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK20) kan bli integrert i arbeidsmåter som involverer lesing, skriving, muntlige  og digitale aktiviteter, og som også kan knyttes til ulike kjerneelement i den nye norskplanen.

Emnet legger også vekt på at studentene skal utvikle egne språkferdigheter, egen tekstkompetanse, egen formidlingsevne og egen digital kompetanse.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har omfattende kunnskap om hva som kjennetegner muntlige, skriftlige og sammensatte tekster, både skjønnlitteratur og sakprosatekster, på nynorsk og bokmål, i ulike sjangre og medium, med vekt på teksttyper som er relevante for mellom- og ungdomstrinnet
 • har god kunnskap om et utvalg skjønnlitteratur og sakprosatekster i ulike sjangre og medium for barn, unge og voksne
 • har god kunnskap om sentrale og relevante litteraturteoretiske og litteraturdidaktiske begreper og perspektiver
 • har god kunnskap om hvordan elever på mellom- og ungdomstrinnet kan videreutvikle leseforståelsen og leseferdighetene sine
 • har god kunnskap om videre leseopplæring og lesestrategier for elever med norsk som første- og andrespråk
 • har kunnskap om ulike innfallsvinkler til kritisk lesing av tekster
 • har kunnskap om lesing av tekster i lys av ulike kontekster
 • har kunnskap om samisk språk, litteratur og kultur
 • har kunnskap om gjeldende læreplan i norsk for grunnskolen

Ferdigheter

Studenten

 • kan legge til rette for at elever får lese et bredt utvalg litteratur, i tradisjonelle og moderne medium, på bokmål og på nynorsk
 • kan legge til rette for at elever utvikler leselyst, gode leseferdigheter, gode lesestrategier og litterær kompetanse og blir stimulerte til videre lesing
 • kan planlegge, gjennomføre, evaluere og vurdere klasse- og elevsamtaler om tekster og presentere litterære innsikter på varierte måter
 • kan vurdere og bruke varierte arbeidsmåter, ulike metoder, ny teknologi og ulike norskfaglige læremiddel, digitale og andre, i arbeidet med litteraturformidling og den videre leseopplæringen
 • kan bruke kunnskap om litteratur og tekst i faglig arbeid med respons på og vurdering av skriftlige, muntlige og sammensatte elevtekster

Generell kompetanse

Studenten

 • kan legge til rette for at elevene videreutvikler ferdigheter knyttet til lesing, tekst og litteratur, og at elevene blir tekstkyndige og kritiske språkbrukere som kan delta aktivt i klasserommet og på andre sosiale arenaer
 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over norskundervisning i sentrale emner og gjøre rede for elev- og trinntilpassede fagdidaktiske valg
 • kan vurdere egen praksis ut fra gjeldende læreplaner, fagkunnskap og fagdidaktisk innsikt
 • kan skrive akademiske tekster

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er organisert som en kombinasjon av selvstudium, nettbasert arbeid og tre samlinger. Samlingene varer i to dager.

Emnet legger stor vekt på studentaktive læringsformer, der studenten er både mottaker, aktiv deltaker, veileder for medstudenter og observatør. Undervisningen vil derfor variere mellom lærerstyrt klasseromsundervisning og varierte, studentaktive læringsformer. 

Studiet har ikke egen praksisdel, men er praksisrettet ved at egen yrkeserfaring blir knyttet til arbeidet. Studentene skal få prøve ut og reflektere over emner og fagstoff som blir tatt opp i undervisningen, og se disse emnene i sammenheng med erfaringer og observasjon i egen klasse. Emnet vil også innebære utveksling av erfaringer og kollegarespons.

Obligatorisk læringsaktivitet

Studentene må få godkjent tre obligatoriske læringsaktiviteter for å få gå opp til eksamen. Temaene for innleveringene blir kunngjort ved semesterstart. Ett av arbeidskravene inkluderer kunnskapsdeling i eget kollegium. De skriftlige læringsaktivitetene skal skrives på bokmål.

Godkjent læringsaktivitet er gyldige i fire semester etter godkjenning.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 7 dager. Både faglig innhold og språklig utforming blir vurdert.

Målform: Bokmål

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler