Norsk 1 | 5.-10. trinn | samlingsbasert

Etter- og vidareutdanning

Studietilbudet Norsk 1 5.-10. trinn gir grunnutdanning i norsk for lærere. Studiet er nettbasert og samlingsbasert og retter seg mot undervising på mellomtrinnet og ungdomstrinnet.

Hvem passer utdanningen for?

Målgruppen for studiet er lærere med mindre enn 30 studiepoeng i norsk i utdanningen.

Studiet er samlingsbasert. Et mål i studiet er også at du skal utvikle egne språkferdigheter, egen tekstkompetanse, egen formidlingsevne og egen digital kompetanse.

Norsk 1 5.-10. trinn består av to emner

Emne 1 lærer du om tekstlesing, litteraturteori, litteraturdidaktikk og arbeid med den grunnleggende ferdigheten lesing. Et viktig perspektiv i emnet er hvordan du kan arbeide med et mangfold av tekster i klasserommet med utgangspunkt i Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK20). 

Emne 2 lærer du om tema knyttet til arbeid med de grunnleggende ferdighetene skriving og muntlighet, som skrivedidaktikk, muntligdidaktikk, grammatikk, respons og vurdering og norsk som andrespråk. Emnet legger også vekt hvordan Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK20) kan bli integrert den norskfaglige undervisningen.    

 

To elevar i klasserommet

Ønsker du å styrke din kompetanse som lærer? Her er oversikten over Høgskulen på Vestlandet sine videreutdanninger innen ordningen «Kompetanse for kvalitet».