Hopp til innhald

NVB012 Digital kommunikasjon og markedsføring

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

 • Vil du bli mer profesjonell innen kommunikasjon og markedsføring?
 • Ønsker du faglig tyngde innenfor markedsførings- og kommunikasjonsfaget?

Emnet skal gi studentene kunnskap om teoriene, informasjonen og vurderingene som ligger til grunn når organisasjoner utformer sine kommunikasjon- og markedsføringsstrategier og har særskilt fokus på det digitale. Studentene skal lære å analysere kommunikasjonskanaler og bruke modeller og verktøy for å planlegge og gjennomføre kommunikasjon og markedsføringsaktiviteter. Emnet har som mål å gjøre studentene i stand til å forholde seg til faglige verktøy i en moderne og digital verden samt reflektere kritisk rundt dagens og framtidige utfordringer for kommunikasjon fra virksomheter som konkurrerer regionalt, nasjonalt og globalt.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskap om sentrale tema, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder knyttet til hvordan organisasjoner;

  • planlegger, organiserer og kontrollerer sin markedsføring og kommunikasjon
  • analyserer markedet og kommunikasjonskanaler
  • finner målgrupper og posisjonere seg
  • kan tilpasse og benytte ulike konkurransevirkemiddel
 • kunnskap om dagsaktuell og gryende forsking og problemstillinger som er relevante for fagområdet.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • analysere og drøfte praktiske problemstillinger i lys av teorier og modeller i faget og kan grunngi sine valg
 • kunne finne, vurdere og vise til relevant informasjon og fagstoff og framstille dette i lys av en problemstilling innen digital kommunikasjon og markedsføring

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan formidle og drøfte teori, -modeller og -analyser både skriftlig og muntlig
 • kan gjøre sjølvstendige refleksjoner omkring etiske, miljømessige og juridiske utfordringer knyttet til sentrale problemstillinger innenfor kommunikasjon og markedsføring

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Markedsføring

Undervisnings- og læringsformer

Tre helgesamlinger med forelesninger og arbeid med øvingsoppgaver. Nettbaserte møter mellom de fysiske samlingene.

Obligatorisk læringsaktivitet

1 skriftlig innleveringsoppgave i gruppe.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen over 10 dager alene eller i grupper på inntil tre studenter - 100 %

Karakterskala A - F, der F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

All trykte og skriftlige hjelpemidler er tillatt

Mer om hjelpemidler