Hopp til innhald

RAD220 Radiografi i diagnostikk og behandling

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler fagområdene CT, MR, angiografi og intervensjon, mammografi, ultralyd og stråleterapi.

Sentralt i emnet er teknologi, anvendelse og metodiske undersøkelsesprinsipper relatert til diagnostikk og behandling. I emnet vektlegges den onkologiske pasient og radiografens ansvar for å ivareta pasienten. En kunnskapsbasert tilnærmingsmåte er gjennomgående i emnet.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten…

 • har kunnskap om hvordan patologiske prosesser påvirker gjennomføring av bildediagnostiske undersøkelser og behandling, inkludert CT og MR
 • kjenner til fysikk, apparatlære, bildedannelse og opptaksteknikker knyttet til angio-intervensjon, mammografi, ultralyd og stråleterapi
 • har kunnskap om kliniske symptomer og sykdomstegn ved ulike onkologiske tilstander
 • har kunnskap om veiledningsteorier i relasjonsbygging ved ivaretakelse av pasienter
 • har kunnskap om stråleterapiprosessen
 • har kunnskap om stråling og strålevern relatert til mennesker og miljø og hvordan medisinsk stråling bidrar til stråledose for pasienter og befolkningen generelt
 • har kunnskap om risiko ved bruk av ioniserende og ikke-ioniserende stråling og hvordan celler og DNA påvirkes
 • har kjennskap til forskjeller, styrker og begrensninger ved ulike typer forskningsbaserte kilder
 • har kjennskap til prinsipper for kritisk vurdering av forskningsbasert kunnskap
 • har kjennskap til om relevante statistiske begreper

Ferdigheter:

Studenten…

 • kan vurdere fremstilling av vanlig forekommende onkologiske og andre patologiske tilstander på diagnostiske bilder
 • benytte ulike bildebehandlingsteknikker og vurdere sammenhengen mellom disse og bildekvalitet
 • kan gi informasjon og råd til pasient og pårørende, med utgangspunkt i det enkelte menneskets behov
 • kan beherske hygieniske prinsipper, inkludert sterile prosedyrer, for å forhindre smittespredning
 • kan vurdere berettigelse og anvende strålevernprinsipper for å optimalisere bruk av ioniserende og ikke-ioniserende stråling
 • kan anvende faglig kunnskap om ikke ioniserende og ioniserende stråling til å informere pasient og pårørende
 • kan ved hjelp av sjekklister kritisk vurdere metodisk kvalitet ved forskning, tolke resultater og vurdere overførbarhet

Generell kompetanse:
Studenten…

 • kan ved hjelp av radiografiprosessen planlegge, tilpasse og utføre radiografiske undersøkelser ved ulike modaliteter
 • kan systematisk vurdere kvalitet av eget radiografifaglige arbeid og bildemateriale som grunnlag for sikker diagnostikk og behandling
 • kan formidle legemiddelinformasjon om bruk, bivirkninger og identifisere risikofaktorer ved bruk av aktuelle legemidler
 • kan reflektere rundt anvendelse av legemidler opp mot bildediagnostiske undersøkelser og behandling samt interaksjoner og bivirkninger
 • kan formidle sentralt fagstoff og veilede brukere, pasienter og pårørende som er i mestrings- og endringsprosesser
 • har innsikt i sikker strålebruk og optimalisering i overenstemmelse med lover, regler og prinsipper for strålevern
 • har innsikt i radiografens rolle i faglige beslutningsprosesser som for eksempel screeningprogram og pakkeforløp
 • kan utrede faglige spørsmål ved å benytte arbeids- og tenkemåten kunnskapsbasert praksis, med særlig vekt på kritisk vurdering og skriftlig framstilling

Krav til forkunnskaper

Bestått første studieår.

Anbefalte forkunnskaper

RAD200, RAD210 og RADP2 og RADP3

Undervisnings- og læringsformer

I dette emnet vil studentaktive læringsformer benyttes for å involvere studentene i teoretisk læring, muliggjøre praktisk utprøving av ferdigheter, og for å legge til rette for diskusjoner, samarbeidslæring og øvelse i å presentere relevant stoff knyttet til ulike case eller læringssituasjoner. Ulike arbeidsformer er gruppearbeid, forelesninger, selvstudie, team-based learning/omvendt klasserom, seminar, simulering- og ferdighetstrening på SimArena. Digitale læringsressurser vil benyttes, blant annet som forberedelser til undervisning og ferdighetstrening.

Kunnskapsbasert praksis (KBP) benyttes som arbeidsmetode i deler av emnet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

1. Tilstedeværelse 80% i studentaktiviserende- og erfaringsbasert undervisning (seminar, gruppearbeid, ferdighetstrening)

2. Test i form av multiple choice (MC) i mammografi og ultralyd som må være 70% rett for å få godkjent, 2 forsøk

3. Optimalisering av CT protokoller på SimArena med muntlig fremlegg i grupper på seminar, inkludert innlevert av skriftlig materiale innen oppgitt frist, 2 forsøk

4. Skriftlig arbeid i gruppe (2500 ord +/- 10%) med tema kunnskapsbasert praksis (KBP) innen stråleterapi inkludert skriftlig tilbakemelding til medstudentgruppe (400 ord +/- 10%)

Læringsaktivitetene er gyldig i 4 semestre.

Vurderingsform

Muntlig eksamen
Studenten blir hørt i tema knyttet til læringsutbyttene. Studenten kan også bli prøvd i ferdigheter. Varighet 45 minutter.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ved ikke bestått eksamen gjennomføres ny eksamen på samme måte som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BRA211 - Radiografisk biletframstilling og behandling - metodiske prinsipp og kliniske bruksområder - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • BRA302 - Stråleterapi og onkologi - Reduksjon: 5 studiepoeng